A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kiswahili Biblia 2015 Contemporary

1 ሳሙኤል 191
Sauli akamwambia mwanawe Yonathani na watumishi wake wote wamwue Daudi. Lakini Yonathani mwana wa Sauli alimpenda sana Daudi,
2
naye akamwonya, akisema, “Baba yangu Sauli anatafuta nafasi ya kukuua. Ujilinde kesho asubuhi, nenda ukajifiche na ukae huko.
3
Nitatoka na kukaa na baba yangu shambani mahali uliko. Nitazungumza naye juu yako nami nitakueleza nilichogundua.”
4
Yonathani akanena mema juu ya Daudi kwa Sauli baba yake na kumwambia, “Mfalme asitende mabaya kwa mtumishi wake Daudi; hajakukosea, aliyoyafanya yamekuwa ya faida sana kwako.
5
Alihatarisha maisha yake alipomwua yule Mfilisti. BWANA akajipatia ushindi mkubwa kwa ajili ya Israeli wote, nawe uliuona na ukafurahi. Kwa nini basi utende mabaya kwa mtu asiye na hatia kama Daudi kwa kumwua bila sababu?”
6
Sauli akamsikiliza Yonathani na kuapa hivi: “Hakika kama BWANA aishivyo, Daudi hatauawa.”
7
Basi Yonathani akamwita Daudi na kumweleza mazungumzo yote. Akamleta kwa Sauli, naye Daudi akawa pamoja na Sauli kama kwanza.
8
Vita vilitokea tena, naye Daudi akatoka na kupigana na Wafilisti. Akawapiga kwa nguvu nyingi hata wakakimbia mbele yake.
9
Lakini roho mbaya iliyoachiwa nafasi na BWANA ikaja juu ya Sauli alipokuwa ameketi katika nyumba yake akiwa na mkuki mkononi mwake. Daudi alipokuwa anampigia kinubi,
10
Sauli akajaribu kumchomea Daudi ukutani kwa huo mkuki wake, lakini Daudi akauepa huo mkuki wa Sauli ukakita ukutani. Usiku ule ule Daudi akakimbia na kuokoka.
11
Sauli akatuma watu nyumbani mwa Daudi wailinde hiyo nyumba na kumwua asubuhi. Lakini Mikali, mkewe Daudi, akamwonya akisema, “Kama hukukimbia kuokoa maisha yako usiku huu, kesho yake utauawa.”
12
Basi Mikali akamtelemsha Daudi kupitia dirishani, naye akakimbia na kuokoka.
13
Kisha Mikali akachukua kinyago, akakilaza kitandani, akakifunika kwa vazi na kukiwekea singa za mbuzi kichwani.
14
Sauli alipotuma watu kumkamata Daudi, Mikali akasema, “Yeye ni mgonjwa.”
15
Kisha Sauli akatuma watu tena kumwona Daudi naye akawaambia, “Mleteni kwangu juu ya kitanda chake ili nipate kumwua.”
16
Lakini wale watu walipoingia, kumbe ni kinyago tu kilichokuwa kitandani na kwenye kichwa kulikuwepo na singa za mbuzi.
17
Sauli akamwambia Mikali, “Kwa nini umenidanganya mimi hivi na kumwacha adui yangu aende zake ili apate kuokoka?” Mikali akamwambia, “Yeye aliniambia, ‘Niache niende zangu. Kwa nini nikuue?’ ”
18
Daudi alipokuwa amekimbia na kuokoka, alimwendea Samweli huko Rama na kumwambia yale yote Sauli aliyomfanyia. Ndipo Daudi na Samweli wakaenda Nayothi kukaa huko.
19
Habari zikamfikia Sauli kusema: “Daudi yuko Nayothi huko Rama.”
20
Basi Sauli akatuma watu kumkamata, lakini walipoona kundi la manabii wakitoa unabii, wakiwa pamoja na Samweli akiwa amesimama hapo kama kiongozi wao, Roho wa Mungu akaja juu ya watu wa Sauli nao pia wakatoa unabii.
21
Sauli akaelezwa juu ya hilo, naye akapeleka watu wengine zaidi, nao wakatoa unabii pia. Sauli akatuma watu mara ya tatu, nao pia wakatoa unabii.
22
Mwishowe, yeye mwenyewe akaondoka kwenda Rama na kwenda hadi kwenye kile kisima kikubwa kilichoko huko Seku. Naye akauliza, “Wako wapi Samweli na Daudi?” Wakasema, “Wako Nayothi huko Rama.”
23
Hivyo Sauli akaenda Nayothi huko Rama. Lakini Roho wa Mungu akaja juu yake hata yeye, akawa anatembea huku anatoa unabii hadi akafika Nayothi.
24
Akavua majoho yake na pia akatoa unabii mbele ya Samweli. Akalala hali hiyo ule mchana kutwa na usiku kucha. Hii ndiyo sababu watu husema, “Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii?”1 ሳሙኤል 19:1

1 ሳሙኤል 19:2

1 ሳሙኤል 19:3

1 ሳሙኤል 19:4

1 ሳሙኤል 19:5

1 ሳሙኤል 19:6

1 ሳሙኤል 19:7

1 ሳሙኤል 19:8

1 ሳሙኤል 19:9

1 ሳሙኤል 19:10

1 ሳሙኤል 19:11

1 ሳሙኤል 19:12

1 ሳሙኤል 19:13

1 ሳሙኤል 19:14

1 ሳሙኤል 19:15

1 ሳሙኤል 19:16

1 ሳሙኤል 19:17

1 ሳሙኤል 19:18

1 ሳሙኤል 19:19

1 ሳሙኤል 19:20

1 ሳሙኤል 19:21

1 ሳሙኤል 19:22

1 ሳሙኤል 19:23

1 ሳሙኤል 19:241 ሳሙኤል 1 / 1ሳሙኤ 1

1 ሳሙኤል 2 / 1ሳሙኤ 2

1 ሳሙኤል 3 / 1ሳሙኤ 3

1 ሳሙኤል 4 / 1ሳሙኤ 4

1 ሳሙኤል 5 / 1ሳሙኤ 5

1 ሳሙኤል 6 / 1ሳሙኤ 6

1 ሳሙኤል 7 / 1ሳሙኤ 7

1 ሳሙኤል 8 / 1ሳሙኤ 8

1 ሳሙኤል 9 / 1ሳሙኤ 9

1 ሳሙኤል 10 / 1ሳሙኤ 10

1 ሳሙኤል 11 / 1ሳሙኤ 11

1 ሳሙኤል 12 / 1ሳሙኤ 12

1 ሳሙኤል 13 / 1ሳሙኤ 13

1 ሳሙኤል 14 / 1ሳሙኤ 14

1 ሳሙኤል 15 / 1ሳሙኤ 15

1 ሳሙኤል 16 / 1ሳሙኤ 16

1 ሳሙኤል 17 / 1ሳሙኤ 17

1 ሳሙኤል 18 / 1ሳሙኤ 18

1 ሳሙኤል 19 / 1ሳሙኤ 19

1 ሳሙኤል 20 / 1ሳሙኤ 20

1 ሳሙኤል 21 / 1ሳሙኤ 21

1 ሳሙኤል 22 / 1ሳሙኤ 22

1 ሳሙኤል 23 / 1ሳሙኤ 23

1 ሳሙኤል 24 / 1ሳሙኤ 24

1 ሳሙኤል 25 / 1ሳሙኤ 25

1 ሳሙኤል 26 / 1ሳሙኤ 26

1 ሳሙኤል 27 / 1ሳሙኤ 27

1 ሳሙኤል 28 / 1ሳሙኤ 28

1 ሳሙኤል 29 / 1ሳሙኤ 29

1 ሳሙኤል 30 / 1ሳሙኤ 30

1 ሳሙኤል 31 / 1ሳሙኤ 31