A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh 2011

1 ዜና መዋዕል 201
Vào mùa xuân tức thời kỳ trong năm khi các vua hay ra trận thì Giô-áp hướng dẫn đạo quân Ít-ra-en kéo ra. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Quân Ít-ra-en tiêu diệt xứ dân Am-môn. Còn Giô-áp kéo quân đến thành Ráp-ba và tiêu diệt nó.
2
Đa-vít lấy mão triều khỏi đầu của vua đó đội trên đầu mình. Mão triều vàng đó nặng khoảng bảy mươi lăm cân và có cẩn nhiều ngọc quí. Đa-vít cũng lấy nhiều đồ vật quí giá trong thành đó.
3
Ông cũng đưa dân ra khỏi thành và bắt chúng làm việc bằng cưa, cuốc, và rìu. Đa-vít làm như thế cho tất cả các thành phố của dân Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.
4
Về sau chiến tranh xảy ra với dân Phi-li-tin ở Ghê-xe. Xíp-bê-cai người Hu-sa-thít giết Xíp-bai là một trong những con cháu của dân Rê-pha-ít. Vậy những người Phi-li-tin bị đánh bại.
5
Sau đó có một trận chiến nữa với dân Phi-li-tin. Ên-ha-nan, con Giai-rơ giết La-mi, em Gô-li-át, người thuộc thị trấn Gát. Cái giáo của hắn lớn như trục thợ dệt.
6
Ở Gát cũng xảy ra một trận đánh nữa. Ở đó có một người khổng lồ; mỗi tay hắn có sáu ngón, và mỗi chân cũng có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón. Hắn cũng là một trong các con trai của Ra-pha.
7
Khi hắn sỉ nhục Ít-ra-en thì Giô-na-than, con Si-mê-a, anh Đa-vít, giết hắn.
8
Đó là các con cháu của Ra-pha thuộc miền Gát là những người bị Đa-vít và các thuộc hạ của ông giết chết.1 ዜና መዋዕል 20:1
1 ዜና መዋዕል 20:2
1 ዜና መዋዕል 20:3
1 ዜና መዋዕል 20:4
1 ዜና መዋዕል 20:5
1 ዜና መዋዕል 20:6
1 ዜና መዋዕል 20:7
1 ዜና መዋዕል 20:8


1 ዜና መዋዕል 1 / 1ዜና 1
1 ዜና መዋዕል 2 / 1ዜና 2
1 ዜና መዋዕል 3 / 1ዜና 3
1 ዜና መዋዕል 4 / 1ዜና 4
1 ዜና መዋዕል 5 / 1ዜና 5
1 ዜና መዋዕል 6 / 1ዜና 6
1 ዜና መዋዕል 7 / 1ዜና 7
1 ዜና መዋዕል 8 / 1ዜና 8
1 ዜና መዋዕል 9 / 1ዜና 9
1 ዜና መዋዕል 10 / 1ዜና 10
1 ዜና መዋዕል 11 / 1ዜና 11
1 ዜና መዋዕል 12 / 1ዜና 12
1 ዜና መዋዕል 13 / 1ዜና 13
1 ዜና መዋዕል 14 / 1ዜና 14
1 ዜና መዋዕል 15 / 1ዜና 15
1 ዜና መዋዕል 16 / 1ዜና 16
1 ዜና መዋዕል 17 / 1ዜና 17
1 ዜና መዋዕል 18 / 1ዜና 18
1 ዜና መዋዕል 19 / 1ዜና 19
1 ዜና መዋዕል 20 / 1ዜና 20
1 ዜና መዋዕል 21 / 1ዜና 21
1 ዜና መዋዕል 22 / 1ዜና 22
1 ዜና መዋዕል 23 / 1ዜና 23
1 ዜና መዋዕል 24 / 1ዜና 24
1 ዜና መዋዕል 25 / 1ዜና 25
1 ዜና መዋዕል 26 / 1ዜና 26
1 ዜና መዋዕል 27 / 1ዜና 27
1 ዜና መዋዕል 28 / 1ዜና 28
1 ዜና መዋዕል 29 / 1ዜና 29