Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Jozueu 15

1

Pjesa që iu dha me short fisit të bijve të Judës, simbas familjeve të tyre, shtrihej deri në kufirin e Edomit, në shkretëtirën e Tsinit, në skajin jugor.

2

Kufiri i tyre jugor fillonte në skajin e Detit të Kripur, nga kepi që drejtohet në jug,

3

dhe zgjatej në jug në drejtim të të përpjetës së Akrabimit, kalonte nëpër Tsin, pastaj ngjitej në drejtim të Adarit dhe kthente nga ana e Karkaas;

4

kalonte pastaj nga Atsmoni dhe vazhdonte deri në përruan e Egjiptit, dhe mbaronte në det. "Ky do të jetë", tha Jozueu, "kufiri juaj në jug".

5

Kufiri në lindje ishte Deti i Kripur deri në grykëderdhjen e Jordanit. Kufiri verior fillonte me mëngën e detit pranë grykëderdhjes së Jordanit;

6

pastaj kufiri ngjitej në drejtim të Beth-Oglahut, kalonte në veri të Beth-Arabahut dhe ngjitej deri në gurin e Bohanit, birit të Rubenit.

7

Pastaj nga Lugina e Akorit kufiri ngjitej në Debir, kthehej prapa në veri në drejtim të Gilgalit, që ndodhet përballë së përpjetës të Adumumit, në jug të luginës; pastaj kufiri kalonte në ujërat e En-Shemeshit dhe mbaronte në En-Roguel.

8

Kufiri pas kësaj ngjitej nëpër luginën e birit të Hinonit deri te shpatet jugore të qytetit të Jebusejve (që është Jeruzalemi). Pastaj kufiri ngjitej deri në majën e malit që ndodhet përballë luginës së Hinomit në perëndim, që mbetet në skajin e luginës të Refaimit në veri.

9

Nga maja e malit kufiri shtrihej deri në burimin e ujërave të Neftoahut, vazhdonte në drejtim të qyteteve të malit Efron dhe pastaj kthente deri në Baalah, që është Kirjath-Jearimi.

10

Nga Baalahu kufiri kthente pastaj në perëndim të malit Seir, kalonte mbi faqen veriore të malit Jearim (që është Kesaloni), zbriste në Beth-Shemesh dhe kalonte nëpër Timah.

11

Pastaj kufiri arrinte anën veriore të Ekronit, kthente nga Shikroni, kalonte nëpër malin e Baalahut, shtrihej deri në Jabneel dhe mbaronte në det.

12

Kufiri në perëndim ishte Deti i Madh. Këta ishin rreth e qark kufijtë e bijve të Judës simbas familjeve të tyre.

13

Kalebit, birit të Jefunehut, Jozueu i dha një pjesë në mes të bijve të Judës, ashtu siç e kishte porositur Zoti; Kirjath-Arba, që është Hebroni (Arba ishte ati i Anakut).

14

Dhe Kalebi dëboi që andej tre djemtë e Anakut, Sheshain, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të Anakut;

15

Që këtej ai u ngrit kundër banorëve të Debirit (që më parë quhej Kirjath-Sefer).

16

Dhe Kalebi tha: "Atij që do të sulmojë Kirjath-Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë do t'i jap për grua vajzën time Aksah".

17

Atëherë Othnieli, bir i Kenazit, vëllai i Kalebit, e shtiu në dorë, dhe Kalebi i dha për grua bijën e tij Aksah.

18

Kur ajo erdhi të banojë me të, i mbushi mendjen Othnielit t'i kërkonte atit të saj një fushë. Atëherë ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha: "Çfarë do?".

19

Ajo iu përgjigj: "Më bëj një dhuratë; mbasi më ke dhënë tokë në Negev, më jep edhe burime ujore". Kështu ai i dhuroi burimet e sipërme dhe burimet e poshtme.

20

Kjo qe trashëgimia e fisit të bijve të Judës, simbas familjeve të tyre;

21

qytetet e vendosura në skajin e fisit të bijve të Judës, në drejtim të kufirit të Edomit, në Negev ishin: Kabtseeli, Ederi dhe Jaguri,

22

Kinahu, Dimonahu, Adadahu,

23

Kadeshi, Hatsori, Ithnami,

24

Zifi, Telemi, Bealothi,

25

Hatsor-Hadattahu, Kerioth-Hetsroni (domethënë në Hatsori),

26

Amami, Shema, Moladahu,

27

Hatsar-Gadahu, Heshmoni, Beth-Peleti,

28

Hatsar-Shuali, Beer-Sheba, Bizjothjahu,

29

Baala, Ijimi, Etsemi,

30

Eltoladi, Kesili, Hormahu,

31

Tsiklagu, Madmanahu, Sansanahu,

32

Lebaothi, Shilhimi, Aini, Rimoni; gjithsej njëzet e nëntë qytete me fshatrat e tyre.

33

Në ultësirë: Eshaoli, Tsoreahu, Ashnahu,

34

Zanoahu, En-Ganimi, Tapuahu, Enami;

35

Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu,

36

Shaaraimi, Adithaimi, Gederahu dhe Gederothaimi: katërmbëdhjetë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

37

Tsenani, Hadashahu, Migdal-Gadi,

38

Dileani, Mitspahu, Joktheeli,

39

Lakishi, Bokskathi, Egloni,

40

Kaboni, Lahmasi, Kitlishi,

41

Gederothi, Beth-Dagoni, Naamahu dhe Makedahu; gjashtëmbëdhjetë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

42

Libnahu, Etheri, Ashani;

43

Jiftahu, Ashna, Netsibi;

44

Kejlahu, Akzibi dhe Mareshahu: nëntë qytete me fshatrat e tyre;

45

Ekroni me qytetet dhe fshatrat e tij;

46

nga Ekroni deri në det, çdo gjë që ishte afër Ashdotit me fshatrat e tyre;

47

Ashdoti me gjithë qytetet dhe fshatrat e tij; Gaza me qytetet dhe fshatrat e tij deri në përroin e Egjiptit dhe në detin e Madh me bregun e tij.

48

Në zonën malore: Shanoiri, Jatiri dhe Sokohu,

49

Danahu, Kirjath-Sanahu, domethënë Debiri,

50

Anabi, Esthemothi, Animi,

51

Gosheni, Holoni dhe Gilohu: njëmbëdhjetë qytete bashkë me fshatrat e tyre;

52

Arabi, Dumahu, Esheani,

53

Janumi, Beth-Tapuahu, Afekahu,

54

Humtahu, Kirjath-Arba (domethënë Hebroni) dhe Tsiori: nëntë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

55

Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu,

56

Jizreeli, Jokdeami, Zanoahu,

57

Kaini, Gibeahu dhe Timnahu: dhjetë qytete me fshatrat e tyre;

58

Halhuli, Beth-Tsuri, Gedori,

59

Maarathi, Beth-Anothi dhe Eltekoni: gjashtë qytete me fshatrat e tyre;

60

Kirjath-Baal (domethënë Kirjath-Jearimi) dhe Rabahu: dy qytete bashkë me fshatrat e tyre.

61

Në shkretëtirë: Beth-Arabahu, Midini, Sekakahu,

62

Nibshani, qyteti i kripës dhe Engedi: gjashtë qytete me fshatrat e tyre.

63

Përsa u përket Jebusejve që banonin në Jeruzalem, bijtë e Judës nuk mundën t'i dëbojnë; kështu që Jebusejtë kanë banuar në Jeruzalem bashkë me bijtë e Judës deri në ditën e sotme.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884