English
A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Jozueu 12

1
Këta janë mbretërit e vendit të mundur nga bijtë e Izraelit, që pushtuan territorin e tyre matanë Jordanit, në drejtim të lindjes, nga përroi Arnon deri në malin Hermon dhe tërë Arabahun lindor;
2
Sihoni, mbret i Amorejve, që banonte në Heshbon dhe sundonte nga Aroeri, që gjendet mbi brigjet e lumit të Harnonit, nga gjysma e lumit dhe nga gjysma e Galaadit deri në lumin Jakob, që është kufi me bijtë e Anonit;
3
dhe në pjesën lindore të Arabahut nga deti i Kinerethit deri në detin e Arabahut, nga Deti i Kripur deri në Beth-Jeshimoth, dhe në jug deri në shpatet e Pisgahut.
4
Pastaj territori i Ogut, mbretit të Bashanit, një nga gjigantët që kishin shpëtuar dhe që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej,
5
dhe që sundonte mbi malin Hermon, mbi Salkahun, mbi tërë Bashanin deri në kufirin e Geshuritëve dhe Maakathitëve, dhe mbi gjysmën e Galaadit deri në kufirin e Sihonit, mbretit të Heshbonit.
6
Moisiu, shërbëtori i Zotit, dhe bijtë e Izraelit i mundën; pastaj Moisiu, shërbëtori i Zotit ua dha në zotërim vendin e tyre Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit.
7
Këta janë përkundrazi mbretërit e vendit që Jozueu dhe bijtë e Izraelit i mundën këtej Jordanit, në perëndim, nga Baal-Gadi në luginën e Libanit deri në malin Halak që ngrihet mbi Seir, vend që Jozueu
8
në krahinën malore, në ultësirën, në Arabah, në shpatet e maleve, në shkretëtirë dhe në Negev; vendi i Hitejve, i Amorejve, i Kananejve, i Perezejve, i Hivejve dhe i Jebusejve;
9
mbreti i Jerikos, një; mbret i Ait, afër Bethelit, një;
10
mbreti i Jeruzalemit, një; mbreti i Hebronit, një;
11
mbreti i Jarmuthit, një; mbreti i Lakishit, një;
12
mbreti i Eglonit, një; mbreti i Gezerit, një;
13
mbreti i Debirit, një; mbreti i Gederit, një;
14
mbreti i Hormahut, një; mbreti i Aradit, një;
15
mbreti i Libnahut, një; mbreti i Adulamit, një;
16
mbreti i Makedahut, një; mbreti i Bethelit, një;
17
mbreti i Tapuahut, një; mbreti i Heferit, një;
18
mbreti i Afekut, një; mbreti i Sharonit, një;
19
mbreti i Madonit, një; mbreti i Hatsorit, një;
20
mbreti i Shirom-Meronit, një; mbreti i Akshafit, një;
21
mbreti i Taanakut, një; mbreti i Megidos, një;
22
mbreti i Kedeshit, një; mbreti i Jokneamit, në Karmel, një;
23
mbreti i Dorit, mbi lartësinë e Dorit, një; mbreti i popujve të Gilgalit, një;
24
mbreti i Tirtsahut, një. Gjithsej tridhjetë e një mbretër.
Jozueu 12:1
Jozueu 12:2
Jozueu 12:3
Jozueu 12:4
Jozueu 12:5
Jozueu 12:6
Jozueu 12:7
Jozueu 12:8
Jozueu 12:9
Jozueu 12:10
Jozueu 12:11
Jozueu 12:12
Jozueu 12:13
Jozueu 12:14
Jozueu 12:15
Jozueu 12:16
Jozueu 12:17
Jozueu 12:18
Jozueu 12:19
Jozueu 12:20
Jozueu 12:21
Jozueu 12:22
Jozueu 12:23
Jozueu 12:24
Jozueu 1 / Joz 1
Jozueu 2 / Joz 2
Jozueu 3 / Joz 3
Jozueu 4 / Joz 4
Jozueu 5 / Joz 5
Jozueu 6 / Joz 6
Jozueu 7 / Joz 7
Jozueu 8 / Joz 8
Jozueu 9 / Joz 9
Jozueu 10 / Joz 10
Jozueu 11 / Joz 11
Jozueu 12 / Joz 12
Jozueu 13 / Joz 13
Jozueu 14 / Joz 14
Jozueu 15 / Joz 15
Jozueu 16 / Joz 16
Jozueu 17 / Joz 17
Jozueu 18 / Joz 18
Jozueu 19 / Joz 19
Jozueu 20 / Joz 20
Jozueu 21 / Joz 21
Jozueu 22 / Joz 22
Jozueu 23 / Joz 23
Jozueu 24 / Joz 24