A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Luke 3

1
Tani në vitin e pesëmbëdhjetë të mbretërimit të Tiberit Cezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judesë, Herodi tetrarku i Galilesë, i vëllai, Filipi, tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës dhe Lizania tetrarku i Abilenës,
2
nën kryepriftërinjtë Ana dhe Kajfa, fjala e Perëndisë iu drejtua Gjonit, birit të Zakarias, në shkretëtirë.
3
Atëherë ai e përshkoi gjithë krahinën përreth Jordanit, duke predikuar një pagëzim pendimi për faljen e mëkateve,
4
ashtu siç është shkruar në librin e fjalëve të profetit Isaia, që thotë: ''Ja zëri i njërit që bërtet në shkretirë: Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij!
5
Çdo luginë të jetë e mbushur dhe çdo mal e kodër të jetë sheshuar; vendet dredha-dredha të drejtohen dhe rrugët e vështira të sheshohen
6
dhe çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë''.
7
Ai, pra, u thoshte turmave që shkonin të pagëzoheshin prej tij: ''Pjellë nepërkash, kush ju ka mesuar t'i arratiseni zemërimit që po vjen?
8
Bëni, pra, fryte të denja pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush: "Ne kemi Abrahamin për Atë", sepse unë po ju them se Perëndia mund t'i nxjerrë fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë.
9
Tashmë sëpata u vu në rrënjë të pemëve; çdo pemë që nuk jep fryt të mirë do të pritet dhe do të hidhet në zjarr''.
10
Dhe turmat e pyesnin, duke thënë: ''Dhe ne, pra, ç'të bëjmë?''.
11
Atëherë ai, duke përgjigjur, u tha atyre: ''Ai që ka dy tunika le t'i ndajë me atë që s'ka, dhe ai që ka të hajë le të veprojë po kështu''.
12
Tani erdhën edhe disa tagrambledhës që të pagëzohen dhe e pyetën: ''Mësues, ç'duhet të bëjmë?''.
13
Dhe ai u tha atyre: ''Mos vilni asgjë më tepër nga sa ju është urdhëruar''.
14
Edhe ushtarët e pyetën duke thënë: ''Dhe ne, ç'duhet të bëjmë?''. Dhe ai u tha atyre: ''Mos i bëni shantazh asnjeriu, mos i bëni akuza të rreme kurrkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj!''.
15
Dhe populli ishte në pritje dhe të gjithë pyesnin në zemrat e veta nëse Gjoni ishte Krishti vetë.
16
Gjoni u përgjigj duke u thënë të gjithëve: ''Unë ju pagëzoj me ujë; por vjen ai që është më i fortë nga unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'ia zgjidh lidhëset e sandaleve; ai do t'ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarr.
17
Ai mban në dorë lopatën e vet, për ta pastruar krejt lëmin e vet dhe për të mbledhur grurin në hambarin e tij, por bykun do ta djegë me zjarr që nuk shuhet''.
18
Kështu ai e ungjillizonte popullin duke e këshilluar me shumë mënyra të tjera.
19
Por Herodi, tetraku, mbasi u qortua prej tij për shkak të Herodiadës, gruas së vëllait të tij Filipit, dhe për të gjitha mbrapshtitë që ai kishte kryer,
20
U shtoi të gjitha të tjerave edhe këtë, domethënë e futi Gjonin në burg.
21
Tani, si u pagëzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagëzua; dhe ndërsa po lutej, qielli u hap
22
dhe Fryma e Shenjtë zbriti mbi të, në trajtën trupore si të pëllumbit, dhe nga qielli erdhi një zë, që thoshte: ''Ti je Biri im i dashur, në ty unë jam kënaqur!''.
23
Dhe Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç; dhe e pandehnin se ishte bir i Jozefit, bir i Elit;
24
bir i Mathatit, bir i Levit, bir i Melkit, bir i Janas, bir i Jozefit;
25
bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Eslit, bir i Nagait;
26
bir i Maathit, bir i Matathias, bir i Semeit, bir i Jozefit, bir i Judës;
27
bir i Joannas, bir i Resas, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit;
28
bir i Melkit, bir i Adit, bir i Kosamit, bir i Elmodamit, bir i Erit;
29
bir i Joseut, bir i Eliezerit, bir i Iorimit, bir i Mathatit, bir i Levit;
30
bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i Jonanit, bir i Eliakimit;
31
bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit;
32
bir i Jeseut, bir i Obedit, bir i Boozit, bir i Salmonit, bir i Naasonit;
33
bir i Aminadabit, bir i Aramit, bir i Esromit, bir i Faresit, bir i Judës;
34
bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tares, bir i Nakorit;
35
bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Pelekut, bir i Eberit, bir i Selës;
36
bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, bir i Noeut, bir i Lamekut;
37
bir i Mathusalës, bir i Enokut, bir i Jaredit, bir i Mahalaleelit, bir i Kainanit;
38
bir i Enosit, bir i Setit, bir i Adamit, i Perëndisë.
Luke 3:1
Luke 3:2
Luke 3:3
Luke 3:4
Luke 3:5
Luke 3:6
Luke 3:7
Luke 3:8
Luke 3:9
Luke 3:10
Luke 3:11
Luke 3:12
Luke 3:13
Luke 3:14
Luke 3:15
Luke 3:16
Luke 3:17
Luke 3:18
Luke 3:19
Luke 3:20
Luke 3:21
Luke 3:22
Luke 3:23
Luke 3:24
Luke 3:25
Luke 3:26
Luke 3:27
Luke 3:28
Luke 3:29
Luke 3:30
Luke 3:31
Luke 3:32
Luke 3:33
Luke 3:34
Luke 3:35
Luke 3:36
Luke 3:37
Luke 3:38
Luke 1 / Luke 1
Luke 2 / Luke 2
Luke 3 / Luke 3
Luke 4 / Luke 4
Luke 5 / Luke 5
Luke 6 / Luke 6
Luke 7 / Luke 7
Luke 8 / Luke 8
Luke 9 / Luke 9
Luke 10 / Luke 10
Luke 11 / Luke 11
Luke 12 / Luke 12
Luke 13 / Luke 13
Luke 14 / Luke 14
Luke 15 / Luke 15
Luke 16 / Luke 16
Luke 17 / Luke 17
Luke 18 / Luke 18
Luke 19 / Luke 19
Luke 20 / Luke 20
Luke 21 / Luke 21
Luke 22 / Luke 22
Luke 23 / Luke 23
Luke 24 / Luke 24