A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible Ekumenicky 1985

Mateu 11
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
3
Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
4
Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
5
Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
6
a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
7
Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
8
Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
9
Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
10
Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
11
Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
12
Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
13
Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
14
Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
15
Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
16
Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
17
Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.
18
Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
19
Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
20
Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
22
To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23
'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.
24
Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
25
Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.Mateu 1:1

Mateu 1:2

Mateu 1:3

Mateu 1:4

Mateu 1:5

Mateu 1:6

Mateu 1:7

Mateu 1:8

Mateu 1:9

Mateu 1:10

Mateu 1:11

Mateu 1:12

Mateu 1:13

Mateu 1:14

Mateu 1:15

Mateu 1:16

Mateu 1:17

Mateu 1:18

Mateu 1:19

Mateu 1:20

Mateu 1:21

Mateu 1:22

Mateu 1:23

Mateu 1:24

Mateu 1:25Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28