A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Numrat 2

1
Zoti i foli akoma Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë:
2
"Bijtë e Izraelit do të vendosen secili pranë flamurit të vet nën shenjat e shtëpisë së etërve të tyre; do të vendosen rreth e rrotull çadrës së mbledhjes, por në një farë largësie prej saj.
3
Në krahun lindor, ndaj diellit që po ngrihet, do të vendoset flamuri i kampit të Judës simbas renditjes së tij; prijësi i bijve të Efraimit është Nashoni, bir i Aminadabit;
4
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind.
5
Pranë tij do të vendoset fisi i Isakarit; prijësi i bijve të Isakarit është Nethaneeli, bir i Tsuarit;
6
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin pesëqind e katër mijë e katërqind.
7
Pastaj do të vijë fisi i Zabulonit; prijësi i bijve të Zabulonit është Eliabi, bir i Helonit;
8
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind.
9
Të gjithë ata që u regjistruan në kampin e Judës, simbas ndarjeve të tij, ishin njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind. Ata do ta fillojnë marshimin të parët.
10
Në krahun jugor do të vihet flamuri i kampit të Rubenit simbas renditjes së ushtarëve të tij; dhe prijësi i bijve të Rubenit është Elitsuri, bir i Shedeurit;
11
dhe ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet e gjashtë mijë e pesëqind.
12
Pranë tij do të vendoset fisi i Simeonit; dhe prijësi i bijve të Simeonit është Shelumjeli, bir i Tsurishadait;
13
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind.
14
Pastaj do të vijë fisi i Gadit; prijësi i bijve të Gadit është Eliasafi, bir i Reuelit,
15
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë.
16
Tërë ata që janë regjistruar në kampin e Rubenit, simbas divizioneve të tyre, ishin njëqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind e pesëdhjetë. Këta do ta fillojnë marshimin të dytët.
17
Pastaj do të niset për marshim çadra e mbledhjes bashkë me kampin e Levitëve në mes të kampeve të tjera. Do ta fillojnë marshimin në po atë rend të sistemimit të tyre, duke qëndruar secili në vendin e tij, pranë flamurit të vet.
18
Në krahun perëndimor do të jetë flamuri i kampit të Efraimit simbas renditjes së tij, prijësi i bijve të Efraimit është Elishama, bir i Amihudit;
19
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet mijë e pesëqind.
20
Pranë tij do të zërë vend fisi i Manasit; prijësi i bijve të Manasit është Gamalieli, bir i Pedahtsurit;
21
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin tridhjetë e dy mijë e dyqind.
22
Pastaj do të vijë fisi i Beniaminit; prijësi i bijve të Beniaminit është Abidan, bir i Gideonit;
23
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin tridhjetë e pesë mijë e katërqind.
24
Të gjithë ata që janë regjistruar në kampin e Efraimit, simbas divizioneve të tyre, ishin njëqind e tetë mijë e njëqind. Këta do ta fillojnë marshimin të tretët.
25
Në krahun perëndimor do të jetë flamuri i kampit të Danit simbas renditjes së tij; prijësi i bijve të Danit është Ahiezeri, bir i Amishadait;
26
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind.
27
Pranë tij do të zërë vend fisi i Asherit; prijësi i bijve të Asherit është Pagieli, bir i Okranit;
28
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin dyzet e një mijë e pesëqind.
29
Pastaj do të vijë fisi i Neftalit; prijësi i bijve të Neftalit është Ahira, bir i Enanit;
30
ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin pesëdhjetë e tre mijë e katërqind.
31
Të gjithë ata që u regjistruan në divizionin e Danit, ishin njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind. Ata do të nisen për marshim të fundit, pranë flamujve të tyre".
32
Këta janë bijtë e Izraelit që u regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre. Të gjithë ata që u regjistruan në kampet e ndryshme simbas divizioneve të tyre ishin gjashtëqind e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë.
33
Por Levitët nuk u regjistruan me bijtë e Izraelit, sepse kështu e kishte urdhëruar Zoti Moisiun.
34
Bijtë e Izraelit iu bindën të gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënë Moisiut: kështu ata fushuan pranë flamurëve të tyre dhe kështu e nisnin marshimin, secili simbas familjes së tij dhe simbas shtëpisë së etërve të tij.
Numrat 2:1
Numrat 2:2
Numrat 2:3
Numrat 2:4
Numrat 2:5
Numrat 2:6
Numrat 2:7
Numrat 2:8
Numrat 2:9
Numrat 2:10
Numrat 2:11
Numrat 2:12
Numrat 2:13
Numrat 2:14
Numrat 2:15
Numrat 2:16
Numrat 2:17
Numrat 2:18
Numrat 2:19
Numrat 2:20
Numrat 2:21
Numrat 2:22
Numrat 2:23
Numrat 2:24
Numrat 2:25
Numrat 2:26
Numrat 2:27
Numrat 2:28
Numrat 2:29
Numrat 2:30
Numrat 2:31
Numrat 2:32
Numrat 2:33
Numrat 2:34
Numrat 1 / Num 1
Numrat 2 / Num 2
Numrat 3 / Num 3
Numrat 4 / Num 4
Numrat 5 / Num 5
Numrat 6 / Num 6
Numrat 7 / Num 7
Numrat 8 / Num 8
Numrat 9 / Num 9
Numrat 10 / Num 10
Numrat 11 / Num 11
Numrat 12 / Num 12
Numrat 13 / Num 13
Numrat 14 / Num 14
Numrat 15 / Num 15
Numrat 16 / Num 16
Numrat 17 / Num 17
Numrat 18 / Num 18
Numrat 19 / Num 19
Numrat 20 / Num 20
Numrat 21 / Num 21
Numrat 22 / Num 22
Numrat 23 / Num 23
Numrat 24 / Num 24
Numrat 25 / Num 25
Numrat 26 / Num 26
Numrat 27 / Num 27
Numrat 28 / Num 28
Numrat 29 / Num 29
Numrat 30 / Num 30
Numrat 31 / Num 31
Numrat 32 / Num 32
Numrat 33 / Num 33
Numrat 34 / Num 34
Numrat 35 / Num 35
Numrat 36 / Num 36