A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Numrat 11
Zoti i foli akoma Moisiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes, ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha:
2
"Bëni regjistrimin e gjithë asamblesë së bijve të Izraelit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar një për një emrat e çdo mashkulli.
3
Nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që në Izrael mund të shkojnë në luftë; ti dhe Aaroni do t'i regjistroni, grup pas grupi.
4
Dhe me ju do të jetë një burrë për çdo fis, një që të jetë i pari i shtëpisë së atit të tij.
5
Këta janë emrat e burrave që do të jenë me ju. nga Ruben, Elitsur, bir i Shedeurit;
6
nga Simeoni, Shelumieli, bir i Tsurishadait;
7
nga Juda, Nahshoni, bir i Aminadabit;
8
nga Isakari, Nethaneeli, bir i Tsuarit;
9
nga Zabuloni, Eliabi, bir i Helonit;
10
nga bijtë e Jozefit, për Efraimin, Elishama, bir i Amihudit; për Manasën, Gamalieli, bir i Pedahtsurit;
11
nga Beniamini, Abidani, bir i Gideonit;
12
nga Dani, Ahiezeri, bir i Amishadaidit;
13
nga Asheri, Pagieli, bir i Okranit;
14
nga Gadi, Eliasafi, bir i Deuelit;
15
nga Neftali, Ahira, bir i Enanit".
16
Këta janë ata që u zgjodhën nga asambleja, prijësit e fiseve të etërve të tyre, krerët e divizioneve të Izraelit.
17
Moisiu dhe Aaroni morën, pra, këta burra që ishin caktuar me emër,
18
dhe thirrën tërë asamblenë, ditën e parë të muajit të dytë; ata u treguan fisin e tyre, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar personat me moshë njëzet vjeç e lart, një për një.
19
Ashtu si Zoti pat urdhëruar Moisiun, ai bëri regjistrimin e tyre në shkretëtirën e Sinait.
20
Nga bijtë e Rubenit, i parëlinduri i Izraelit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve, një për një, nga mosha njëzet vjeç e lart, tërë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
21
ata që u regjistruan nga fisi i Rubenit ishin dyzet e gjashtë mijë e pesëqind.
22
Nga bijtë e Simeonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, ata që u regjistruan duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve, një për një, nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
23
ata që u regjistruan nga fisi i Simeonit ishin pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind.
24
Nga bijtë e Gadit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e atyre që ishin njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
25
ata që u regjistruan nga fisi i Gadit ishin dyzet e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë.
26
Nga bijtë e Judës, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat e tyre nga njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
27
ata që u regjistruan nga fisi i Judës ishin shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind.
28
Nga bijtë e Isakarit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
29
ata që u regjistruan nga fisi i Isakarit ishin pesëdhjetë e katër mijë e katërqind.
30
Nga bijtë e Zabulonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre duke i numëruar nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
31
ata që u regjistruan nga fisi i Zabulonit ishin pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind.
32
Ndër bijtë e Jozefit: nga bijtë e Efraimit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë për të shkuar në luftë:
33
ata që u regjistruan nga fisi i Efraimit ishin dyzet mijë e pesëqind.
34
Nga bijtë e Manasit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
35
ata që u regjistruan nga fisi i Manasit ishin tridhjetë e dy mijë e dyqind.
36
Nga bijtë e Beniaminit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
37
ata që u regjistruan nga fisi i Beniaminit ishin tridhjetë e pesë mijë e katërqind.
38
Nga bijtë e Danit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
39
ata që u regjistruan nga fisi i Danit ishin gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind.
40
Nga bijtë e Asherit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
41
ata që u regjistruan nga fisi i Asherit ishin dyzet e një mijë e pesëqind.
42
Nga bijtë e Neftalit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:
43
ata që u regjistruan nga fisi i Neftalit ishin pesëdhjetë e tre mijë e katërqind.
44
Këta ishin të regjistruarit nga Moisiu dhe Aaroni, së bashku me dymbëdhjetë burrat, prijës të Izraelit, secili përfaqësues i shtëpisë së atit të tij.
45
Kështu tërë bijtë e Izraelit që u regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha njëzet vjeç e lart, domethënë tërë njerëzit që në Izrael ishin të aftë të shkonin në luftë,
46
të gjithë ata që u regjistruan ishin gjashtëqind e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë.
47
Por Levitët nuk u regjistruan bashkë me të tjerët, simbas fisit të etërve të tyre,
48
sepse Zoti i kishte folur Moisiut, duke i thënë:
49
"Vetëm në fisin e Levit nuk do të bësh regjistrimin dhe nuk do të llogaritësh numrin e tyre me bijtë e Izraelit;
50
por besoju Levitëve kujdesin për tabernakullin e dëshmisë, për të gjitha orenditë e tij dhe për çdo gjë që i përket. Ata do të mbartin tabernakullin dhe tërë orenditë e tij, do të bëjnë shërbimin dhe do të fushojnë rreth tabernakullit.
51
Kur tabernakulli duhet të zhvendoset, Levitët do ta bëjnë pjesë-pjesë; kur tabernakulli duhet të ndalet, ata do ta ngrenë; dhe i huaji që do të afrohet do të dënohet me vdekje.
52
Bijtë e Izraelit do t'i ngrenë çadrat e tyre secili në kampin e vet, secili pranë flamurit të vet, simbas renditjes së tyre.
53
Por Levitët do t'i ngrenë çadrat e tyre rreth tabenakullit të dëshmisë me qëllim që mëria ime të mos bjerë mbi asamblenë e bijve të Izraelit; kështu Levitët do të kujdesen për tabernakullin e dëshmisë".
54
Bijtë e Izraelit iu binden gjithçkaje që Zoti kishte urdhëruar Moisiun, dhe kështu bënë.Numrat 1:1

Numrat 1:2

Numrat 1:3

Numrat 1:4

Numrat 1:5

Numrat 1:6

Numrat 1:7

Numrat 1:8

Numrat 1:9

Numrat 1:10

Numrat 1:11

Numrat 1:12

Numrat 1:13

Numrat 1:14

Numrat 1:15

Numrat 1:16

Numrat 1:17

Numrat 1:18

Numrat 1:19

Numrat 1:20

Numrat 1:21

Numrat 1:22

Numrat 1:23

Numrat 1:24

Numrat 1:25

Numrat 1:26

Numrat 1:27

Numrat 1:28

Numrat 1:29

Numrat 1:30

Numrat 1:31

Numrat 1:32

Numrat 1:33

Numrat 1:34

Numrat 1:35

Numrat 1:36

Numrat 1:37

Numrat 1:38

Numrat 1:39

Numrat 1:40

Numrat 1:41

Numrat 1:42

Numrat 1:43

Numrat 1:44

Numrat 1:45

Numrat 1:46

Numrat 1:47

Numrat 1:48

Numrat 1:49

Numrat 1:50

Numrat 1:51

Numrat 1:52

Numrat 1:53

Numrat 1:54Numrat 1 / Num 1

Numrat 2 / Num 2

Numrat 3 / Num 3

Numrat 4 / Num 4

Numrat 5 / Num 5

Numrat 6 / Num 6

Numrat 7 / Num 7

Numrat 8 / Num 8

Numrat 9 / Num 9

Numrat 10 / Num 10

Numrat 11 / Num 11

Numrat 12 / Num 12

Numrat 13 / Num 13

Numrat 14 / Num 14

Numrat 15 / Num 15

Numrat 16 / Num 16

Numrat 17 / Num 17

Numrat 18 / Num 18

Numrat 19 / Num 19

Numrat 20 / Num 20

Numrat 21 / Num 21

Numrat 22 / Num 22

Numrat 23 / Num 23

Numrat 24 / Num 24

Numrat 25 / Num 25

Numrat 26 / Num 26

Numrat 27 / Num 27

Numrat 28 / Num 28

Numrat 29 / Num 29

Numrat 30 / Num 30

Numrat 31 / Num 31

Numrat 32 / Num 32

Numrat 33 / Num 33

Numrat 34 / Num 34

Numrat 35 / Num 35

Numrat 36 / Num 36