Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 97

1

Zoti mbretëron; le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj.

2

Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të tij.

3

Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.

4

Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.

5

Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, përpara Zotit të të gjithë tokës.

6

Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.

7

U ngatërrofshin të gjihë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren me idhujt; rënçin përmbys përpara atij të gjitha perënditë.

8

Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me gjykimet e tua, o Zot.

9

Sepse ti, o Zot, je Shumë i Larti mbi tërë tokën, ty të përlëvdojmë mbi gjithë perënditë e tjera.

10

Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.

11

Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra.

12

Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884