A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 89

1
Unë do të këndoj përjetë mirësitë e Zotit, me gojën time do t'u shpall besnikërinë tënde të gjitha brezave.
2
Sepse kam thënë: "Mirësia jote do të ekzistojë përjetë, ti do të vendosësh besnikërinë tënde në vetë qiejtë".
3
"Unë kam lidhur një besëlidhje me të zgjedhurin tim, i jam betuar Davidit, shërbëtorit tim, duke thënë:
4
"Do t'i vendos pasardhësit e tu përjetë dhe do të ndërtoj fronin tënd për të gjitha brezat"". (Sela)
5
Dhe qiejtë do të kremtojnë mrekullitë e tua, o Zot, dhe besnikërinë tënde në kuvendin e shenjtorëve.
6
Sepse kush mund të krahasohet në qiell me Zotin? Dhe kush është i njëllojtë me Zotin midis bijve të të Fuqishmit?
7
Perëndisë ia kanë frikën shumë në kuvendin e shenjtorëve, dhe respektohet thellë nga tërë ata që e rrethojnë.
8
O Zot, Perëndi i ushtrive, kush është i fuqishëm si ti, o Zot? Besnikëria jote të rrethon kudo.
9
Ti e sundon tërbimin e detit; kur valët e tij ngrihen, ti i qetëson.
10
Ti e ke bërë copë-copë Egjiptin, duke e plagosur për vdekje; me krah të fuqishëm ke shpërndarë armiqtë e tu.
11
Qiejtë janë të tutë, edhe toka është jotja; ti e ke krijuar botën dhe të gjitha atë që janë në të.
12
Ti ke krijuar veriun dhe jugun; Tabori dhe Hermoni lëshojnë britma gëzimi kur dëgjojnë emrin tënd.
13
Ti ke krah të fuqishëm; dora jote është e fortë, e djathta jote ngrihet në qiell.
14
Drejtësia dhe e drejta përbëjnë bazën e fronit tënd; mirësia dhe e vërteta shkojnë përpara fytyrës sate.
15
Lum ai popull që njeh britmën e gëzimit, o Zot, sepse ai do të ecë në dritën e fytyrës sate;
16
do të ngazëllojë tërë ditën me emrin tënd dhe do të gëzohet shumë në drejtësinë tënde.
17
Po, ti je mburrja e forcës së tyre, dhe me favorin tënd ti e shton fuqinë tonë.
18
Sepse mburoja jonë i përket Zotit dhe mbreti ynë të Shenjtit të Izraelit.
19
Ti i fole atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the: "Ndihmova një të fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli.
20
Gjeta Davidin, shërbëtorin tim, dhe e vajosa me vajin tim të shenjtë.
21
Dora ime do ta përkrahë me vendosmëri dhe krahu im do ta forcojë.
22
Armiku nuk do ta shtypë dhe i ligu nuk do ta pikëllojë.
23
Do të asgjesoj para tij armiqtë e tij dhe do të godas ata që e urrejnë.
24
Besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të, dhe me emrin tim do të bëhet i fuqishëm.
25
Do ta shtrij dorën e tij mbi detin dhe dorën e djathtë të tij mbi lumenjtë.
26
Ai do të kërkojë ndihmën time, duke thënë: "Ti je Ati im, Perëndia im dhe Kështjella ime e shpëtimit".
27
Do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim, më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut.
28
Do të përdor mirësi ndaj tij përjetë, dhe besëlidhja ime me të do të mbetet e qëndrueshme.
29
Do t'i bëj gjithashtu pasardhësit e tij të përjetshem dhe fronin e tij si ditët e qiejve.
30
Në rast se bijtë e tij braktisin ligjin tim dhe nuk ecin, sipas urdhërimeve të mia,
31
në rast se shkelin statutet e mia dhe nuk respektojnë urdhërimet e mia,
32
unë do ta dënoj shkeljen e tyre me shufër dhe paudhësinë e tyre me të rrahura,
33
por nuk do ta heq mirësinë time prej tij dhe nuk do të lë që besnikëria ime të jetë e mangët.
34
Nuk do të shkel besëlidhjen time dhe nuk do t'i ndryshoj fjalët që kanë dalë nga goja ime.
35
Jam betuar një herë për shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej Davidin;
36
pasardhësit e tij do të jenë përjetë dhe froni i tij do të jetë si dielli para meje,
37
do të jenë të qëndrueshëm si hëna, dhe dëshmitari në qiell është besnik". (Sela)
38
Por ti na ke braktisur dhe na ke kthyer; je zemëruar shumë kundër të vajosurin tënd.
39
Ti ke përçmuar besëlidhjen e lidhur me shërbëtorin tënd dhe ke përdhosur kurorën e tij, duke bërë që të bjerë për tokë.
40
Ke shembur gjithë mbrojtjet e tij dhe i ke katandisur në gërmadha kalatë e tij.
41
Tërë kalimtarët e kanë plaçkitur dhe ai është bërë gazi i fqinjëve të tij.
42
Ke lavdëruar dorën e djathtë të kundërshtarëve të tij dhe ke bërë të gëzohen tërë armiqtë e tu.
43
Ke prishur tehun e shpatës së tij dhe nuk e ke ndihmuar në betejë.
44
I ke dhënë fund madhështisë së tij dhe ke hedhur për tokë fronin e tij.
45
Ke shkurtuar ditët e rinisë së tij dhe e ke mbuluar me turp. (Sela)
46
Deri kur, o Zot? A do të fshihesh ti përjetë? A do të flakërojë si zjarr zemërimi yt?
47
Kujto sa e shkurtër është jeta ime. Për çfarë kotësie ke krijuar gjithë bijtë e njerëzve?
48
Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? (Sela)
49
Ku janë, o Zot, mirësitë e tua të lashta, për të cilat iu betove Davidit në besnikërinë tënde?
50
Kujto, o Zot, fyerjen që iu bë shërbëtorëve të tu, dhe si unë mbaj në zemër fyerjen e rëndë të të gjitha kombeve,
51
me të cilën armiqtë e tu kanë fyer, o Zot, me të cilën kanë fyer hapat e të vajosurit tënd.
52
I bekuar qoftë Zoti përjetë. Amen, po, amen!
Psalmet 89:1
Psalmet 89:2
Psalmet 89:3
Psalmet 89:4
Psalmet 89:5
Psalmet 89:6
Psalmet 89:7
Psalmet 89:8
Psalmet 89:9
Psalmet 89:10
Psalmet 89:11
Psalmet 89:12
Psalmet 89:13
Psalmet 89:14
Psalmet 89:15
Psalmet 89:16
Psalmet 89:17
Psalmet 89:18
Psalmet 89:19
Psalmet 89:20
Psalmet 89:21
Psalmet 89:22
Psalmet 89:23
Psalmet 89:24
Psalmet 89:25
Psalmet 89:26
Psalmet 89:27
Psalmet 89:28
Psalmet 89:29
Psalmet 89:30
Psalmet 89:31
Psalmet 89:32
Psalmet 89:33
Psalmet 89:34
Psalmet 89:35
Psalmet 89:36
Psalmet 89:37
Psalmet 89:38
Psalmet 89:39
Psalmet 89:40
Psalmet 89:41
Psalmet 89:42
Psalmet 89:43
Psalmet 89:44
Psalmet 89:45
Psalmet 89:46
Psalmet 89:47
Psalmet 89:48
Psalmet 89:49
Psalmet 89:50
Psalmet 89:51
Psalmet 89:52
Psalmet 1 / Psa 1
Psalmet 2 / Psa 2
Psalmet 3 / Psa 3
Psalmet 4 / Psa 4
Psalmet 5 / Psa 5
Psalmet 6 / Psa 6
Psalmet 7 / Psa 7
Psalmet 8 / Psa 8
Psalmet 9 / Psa 9
Psalmet 10 / Psa 10
Psalmet 11 / Psa 11
Psalmet 12 / Psa 12
Psalmet 13 / Psa 13
Psalmet 14 / Psa 14
Psalmet 15 / Psa 15
Psalmet 16 / Psa 16
Psalmet 17 / Psa 17
Psalmet 18 / Psa 18
Psalmet 19 / Psa 19
Psalmet 20 / Psa 20
Psalmet 21 / Psa 21
Psalmet 22 / Psa 22
Psalmet 23 / Psa 23
Psalmet 24 / Psa 24
Psalmet 25 / Psa 25
Psalmet 26 / Psa 26
Psalmet 27 / Psa 27
Psalmet 28 / Psa 28
Psalmet 29 / Psa 29
Psalmet 30 / Psa 30
Psalmet 31 / Psa 31
Psalmet 32 / Psa 32
Psalmet 33 / Psa 33
Psalmet 34 / Psa 34
Psalmet 35 / Psa 35
Psalmet 36 / Psa 36
Psalmet 37 / Psa 37
Psalmet 38 / Psa 38
Psalmet 39 / Psa 39
Psalmet 40 / Psa 40
Psalmet 41 / Psa 41
Psalmet 42 / Psa 42
Psalmet 43 / Psa 43
Psalmet 44 / Psa 44
Psalmet 45 / Psa 45
Psalmet 46 / Psa 46
Psalmet 47 / Psa 47
Psalmet 48 / Psa 48
Psalmet 49 / Psa 49
Psalmet 50 / Psa 50
Psalmet 51 / Psa 51
Psalmet 52 / Psa 52
Psalmet 53 / Psa 53
Psalmet 54 / Psa 54
Psalmet 55 / Psa 55
Psalmet 56 / Psa 56
Psalmet 57 / Psa 57
Psalmet 58 / Psa 58
Psalmet 59 / Psa 59
Psalmet 60 / Psa 60
Psalmet 61 / Psa 61
Psalmet 62 / Psa 62
Psalmet 63 / Psa 63
Psalmet 64 / Psa 64
Psalmet 65 / Psa 65
Psalmet 66 / Psa 66
Psalmet 67 / Psa 67
Psalmet 68 / Psa 68
Psalmet 69 / Psa 69
Psalmet 70 / Psa 70
Psalmet 71 / Psa 71
Psalmet 72 / Psa 72
Psalmet 73 / Psa 73
Psalmet 74 / Psa 74
Psalmet 75 / Psa 75
Psalmet 76 / Psa 76
Psalmet 77 / Psa 77
Psalmet 78 / Psa 78
Psalmet 79 / Psa 79
Psalmet 80 / Psa 80
Psalmet 81 / Psa 81
Psalmet 82 / Psa 82
Psalmet 83 / Psa 83
Psalmet 84 / Psa 84
Psalmet 85 / Psa 85
Psalmet 86 / Psa 86
Psalmet 87 / Psa 87
Psalmet 88 / Psa 88
Psalmet 89 / Psa 89
Psalmet 90 / Psa 90
Psalmet 91 / Psa 91
Psalmet 92 / Psa 92
Psalmet 93 / Psa 93
Psalmet 94 / Psa 94
Psalmet 95 / Psa 95
Psalmet 96 / Psa 96
Psalmet 97 / Psa 97
Psalmet 98 / Psa 98
Psalmet 99 / Psa 99
Psalmet 100 / Psa 100
Psalmet 101 / Psa 101
Psalmet 102 / Psa 102
Psalmet 103 / Psa 103
Psalmet 104 / Psa 104
Psalmet 105 / Psa 105
Psalmet 106 / Psa 106
Psalmet 107 / Psa 107
Psalmet 108 / Psa 108
Psalmet 109 / Psa 109
Psalmet 110 / Psa 110
Psalmet 111 / Psa 111
Psalmet 112 / Psa 112
Psalmet 113 / Psa 113
Psalmet 114 / Psa 114
Psalmet 115 / Psa 115
Psalmet 116 / Psa 116
Psalmet 117 / Psa 117
Psalmet 118 / Psa 118
Psalmet 119 / Psa 119
Psalmet 120 / Psa 120
Psalmet 121 / Psa 121
Psalmet 122 / Psa 122
Psalmet 123 / Psa 123
Psalmet 124 / Psa 124
Psalmet 125 / Psa 125
Psalmet 126 / Psa 126
Psalmet 127 / Psa 127
Psalmet 128 / Psa 128
Psalmet 129 / Psa 129
Psalmet 130 / Psa 130
Psalmet 131 / Psa 131
Psalmet 132 / Psa 132
Psalmet 133 / Psa 133
Psalmet 134 / Psa 134
Psalmet 135 / Psa 135
Psalmet 136 / Psa 136
Psalmet 137 / Psa 137
Psalmet 138 / Psa 138
Psalmet 139 / Psa 139
Psalmet 140 / Psa 140
Psalmet 141 / Psa 141
Psalmet 142 / Psa 142
Psalmet 143 / Psa 143
Psalmet 144 / Psa 144
Psalmet 145 / Psa 145
Psalmet 146 / Psa 146
Psalmet 147 / Psa 147
Psalmet 148 / Psa 148
Psalmet 149 / Psa 149
Psalmet 150 / Psa 150