A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 831
O Perëndi, mos rri në heshtje! Mos mbyll gojën, mos rri i qetë, o Perëndi!
2
Sepse, ja, armiqtë e tu po ziejnë dhe ata që të urrejnë ngrenë kokën.
3
Thurrin gracka kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që ti mbron.
4
Ata thonë: "Ejani t'i shkatërrojmë si komb, emri i Izraelit të mos kujtohet më".
5
Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një besëlidhje kundër teje.
6
Çadrat e Edomit dhe Ismaelitët, Moabi dhe Hagarenët,
7
Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros;
8
dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bijtë e Lotit. (Sela)
9
Vepro me ta ashtu si bëre me Madianin, me Siseran dhe me Jabinin pranë përroit të Kishonit,
10
të cilët u shkatërruan në Endor dhe u bënë si pleh për tokën.
11
Bëj që krerët e tyre të jenë si Orebi dhe Zeebi, dhe tërë princat e tyre si Zebahu dhe Tsalmuna,
12
sepse ata thanë: "Të shtiem në dorë kullotat e Perëndisë".
13
O Perëndia im, bëji njëlloj si pluhuri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës.
14
Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka gllabëron malet,
15
kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trëmbi me uraganin tënd.
16
Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot.
17
U turpërofshin dhe u tmerrofshin përjetë, u ngatërrofshin dhe vdekshin;
18
dhe ta dijnë se ti vetëm, që quhesh Zoti, je Shumë i Larti mbi gjithë dheun.