A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 341
Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.
2
Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.
3
Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.
4
Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.
5
Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.
6
Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.
7
Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.
8
Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.
9
Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.
10
Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.
11
Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.
12
Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?
13
Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.
14
Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.
15
Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.
16
Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.
17
Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.
18
Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.
19
Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.
20
Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.
21
Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.
22
Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.