Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 33

1

Ngazëlloni, o njerëz të drejtë, tek Zoti; lëvdimi u shkon për shtat njerëzve të drejtë.

2

Kremtojeni Zotin me qeste; këndojini atij me harpën me dhjetë tela.

3

Këndojini një kantik të ri, bjerini me mjeshtëri veglës dhe brohoritni.

4

Sepse fjala e Zotit është e drejtë dhe të gjithë veprat e tij janë bërë me saktësi.

5

Ai e do drejtësinë dhe barazinë; toka është e mbushur nga mirësitë e Zotit.

6

Qiejtë u bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij.

7

Ai mblodhi ujërat në një tog dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si rezervuare.

8

Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës.

9

Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe gjëja u shfaq.

10

Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjeson synimet e popujve.

11

Plani i Zotit mbetet përjetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez.

12

Lum ai komb që ka Perëndinë Zotin; lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij.

13

Zoti shikon nga qielli; ai shikon tërë bijtë e njerëzve.

14

Nga vendi i banimit të tij ai këqyr tërë banorët e tokës.

15

Ai e ka formuar zemrën e të gjithëve, që kupton tërë veprat e tyre.

16

Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe; trimi nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe.

17

Kali është një shpresë e kotë shpëtimi, dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjeri nga rreziku.

18

Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij,

19

për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie.

20

Shpirti ynë pret Zotin; ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë.

21

Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim, në emrin e tij të shenjtë.

22

Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sepse kemi pasur shpresë te ti.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884