A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 25

1
Te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim.
2
O Perëndia im, kam besim te ti; bëj që të mos mbetem i zhgënjyer dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua.
3
Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim te ti të mos zhgënjehet; u turpërofshin ata që sillen pabesisht pa shkak.
4
O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua.
5
Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës.
6
Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe miresinë tënde, sepse janë të përhershme.
7
Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; por në dashamirësinë tënde më kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate.
8
Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do t'u mësojë rrugën mëkatarëve.
9
Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbutë në drejtësi dhe do t'u mësojë të përulurve rrugën e tij.
10
Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe porositë e tij.
11
Për hir të emrit tënd, o Zot, fale paudhësinë time, sepse ajo është e madhe.
12
Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t'i tregojë rrugën që duhet të zgjedhë.
13
Ai do të jetojë në bollëk dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën.
14
Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre besëlidhjen e tij.
15
Sytë e mi drejtohen vazhdimisht te Zoti, sepse ai do të m'i nxjerrë këmbët nga rrjeta.
16
Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar.
17
Ankthet e zemrës sime janë shtuar; më çliro nga fatkeqësitë e mia.
18
Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjitha mëkatet e mia.
19
Këqyr armiqtë e mi, sepse janë të shumtë dhe më urrejnë me një urrejtje plot dhunë.
20
Ruaje jetën time dhe më çliro; bëj që të mos jem i pështjelluar, sepse unë po gjej strehë te ti.
21
Pastërtia dhe ndershmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj te ti.
22
O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjitha mundimet e tij.
Psalmet 25:1
Psalmet 25:2
Psalmet 25:3
Psalmet 25:4
Psalmet 25:5
Psalmet 25:6
Psalmet 25:7
Psalmet 25:8
Psalmet 25:9
Psalmet 25:10
Psalmet 25:11
Psalmet 25:12
Psalmet 25:13
Psalmet 25:14
Psalmet 25:15
Psalmet 25:16
Psalmet 25:17
Psalmet 25:18
Psalmet 25:19
Psalmet 25:20
Psalmet 25:21
Psalmet 25:22
Psalmet 1 / Psa 1
Psalmet 2 / Psa 2
Psalmet 3 / Psa 3
Psalmet 4 / Psa 4
Psalmet 5 / Psa 5
Psalmet 6 / Psa 6
Psalmet 7 / Psa 7
Psalmet 8 / Psa 8
Psalmet 9 / Psa 9
Psalmet 10 / Psa 10
Psalmet 11 / Psa 11
Psalmet 12 / Psa 12
Psalmet 13 / Psa 13
Psalmet 14 / Psa 14
Psalmet 15 / Psa 15
Psalmet 16 / Psa 16
Psalmet 17 / Psa 17
Psalmet 18 / Psa 18
Psalmet 19 / Psa 19
Psalmet 20 / Psa 20
Psalmet 21 / Psa 21
Psalmet 22 / Psa 22
Psalmet 23 / Psa 23
Psalmet 24 / Psa 24
Psalmet 25 / Psa 25
Psalmet 26 / Psa 26
Psalmet 27 / Psa 27
Psalmet 28 / Psa 28
Psalmet 29 / Psa 29
Psalmet 30 / Psa 30
Psalmet 31 / Psa 31
Psalmet 32 / Psa 32
Psalmet 33 / Psa 33
Psalmet 34 / Psa 34
Psalmet 35 / Psa 35
Psalmet 36 / Psa 36
Psalmet 37 / Psa 37
Psalmet 38 / Psa 38
Psalmet 39 / Psa 39
Psalmet 40 / Psa 40
Psalmet 41 / Psa 41
Psalmet 42 / Psa 42
Psalmet 43 / Psa 43
Psalmet 44 / Psa 44
Psalmet 45 / Psa 45
Psalmet 46 / Psa 46
Psalmet 47 / Psa 47
Psalmet 48 / Psa 48
Psalmet 49 / Psa 49
Psalmet 50 / Psa 50
Psalmet 51 / Psa 51
Psalmet 52 / Psa 52
Psalmet 53 / Psa 53
Psalmet 54 / Psa 54
Psalmet 55 / Psa 55
Psalmet 56 / Psa 56
Psalmet 57 / Psa 57
Psalmet 58 / Psa 58
Psalmet 59 / Psa 59
Psalmet 60 / Psa 60
Psalmet 61 / Psa 61
Psalmet 62 / Psa 62
Psalmet 63 / Psa 63
Psalmet 64 / Psa 64
Psalmet 65 / Psa 65
Psalmet 66 / Psa 66
Psalmet 67 / Psa 67
Psalmet 68 / Psa 68
Psalmet 69 / Psa 69
Psalmet 70 / Psa 70
Psalmet 71 / Psa 71
Psalmet 72 / Psa 72
Psalmet 73 / Psa 73
Psalmet 74 / Psa 74
Psalmet 75 / Psa 75
Psalmet 76 / Psa 76
Psalmet 77 / Psa 77
Psalmet 78 / Psa 78
Psalmet 79 / Psa 79
Psalmet 80 / Psa 80
Psalmet 81 / Psa 81
Psalmet 82 / Psa 82
Psalmet 83 / Psa 83
Psalmet 84 / Psa 84
Psalmet 85 / Psa 85
Psalmet 86 / Psa 86
Psalmet 87 / Psa 87
Psalmet 88 / Psa 88
Psalmet 89 / Psa 89
Psalmet 90 / Psa 90
Psalmet 91 / Psa 91
Psalmet 92 / Psa 92
Psalmet 93 / Psa 93
Psalmet 94 / Psa 94
Psalmet 95 / Psa 95
Psalmet 96 / Psa 96
Psalmet 97 / Psa 97
Psalmet 98 / Psa 98
Psalmet 99 / Psa 99
Psalmet 100 / Psa 100
Psalmet 101 / Psa 101
Psalmet 102 / Psa 102
Psalmet 103 / Psa 103
Psalmet 104 / Psa 104
Psalmet 105 / Psa 105
Psalmet 106 / Psa 106
Psalmet 107 / Psa 107
Psalmet 108 / Psa 108
Psalmet 109 / Psa 109
Psalmet 110 / Psa 110
Psalmet 111 / Psa 111
Psalmet 112 / Psa 112
Psalmet 113 / Psa 113
Psalmet 114 / Psa 114
Psalmet 115 / Psa 115
Psalmet 116 / Psa 116
Psalmet 117 / Psa 117
Psalmet 118 / Psa 118
Psalmet 119 / Psa 119
Psalmet 120 / Psa 120
Psalmet 121 / Psa 121
Psalmet 122 / Psa 122
Psalmet 123 / Psa 123
Psalmet 124 / Psa 124
Psalmet 125 / Psa 125
Psalmet 126 / Psa 126
Psalmet 127 / Psa 127
Psalmet 128 / Psa 128
Psalmet 129 / Psa 129
Psalmet 130 / Psa 130
Psalmet 131 / Psa 131
Psalmet 132 / Psa 132
Psalmet 133 / Psa 133
Psalmet 134 / Psa 134
Psalmet 135 / Psa 135
Psalmet 136 / Psa 136
Psalmet 137 / Psa 137
Psalmet 138 / Psa 138
Psalmet 139 / Psa 139
Psalmet 140 / Psa 140
Psalmet 141 / Psa 141
Psalmet 142 / Psa 142
Psalmet 143 / Psa 143
Psalmet 144 / Psa 144
Psalmet 145 / Psa 145
Psalmet 146 / Psa 146
Psalmet 147 / Psa 147
Psalmet 148 / Psa 148
Psalmet 149 / Psa 149
Psalmet 150 / Psa 150