A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1471
Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t'i këndosh lavde Perëndisë tonë, sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lëvdosh.
2
Zoti ndërton Jeruzalemin, dhe mbledh të humburit e Izraelit.
3
Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.
4
Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre.
5
I madh është Zoti ynë, e pamasë është fuqia e tij dhe e pafund zgjuarësia e tij.
6
Zoti larton njerëzit e përulur, por ul deri në tokë njerëzit e këqij.
7
Këndojini Zotit me falenderim, këndojini me qeste lavde Perëndisë tonë,
8
që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari në malet.
9
Ai i jep ushqime bagëtisë dhe zogjve të korbeve që thërresin.
10
Ai nuk kënaqet në forcën e kalit, dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e njeriut.
11
Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë në mirësinë e tij.
12
Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndinë tënd, o Sion.
13
Sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë e tu në mes teje.
14
Ai e ruan paqen brenda kufijve të tu dhe të ngop me grurin më të mirë.
15
Dërgon mbi tokë urdhërin e tij, fjala e tij merr dheun.
16
Dërgon borën si lesh dhe përhap brymën si hi.
17
Hedh breshërin e tij si me copa; kush mund t'i bëjë ballë të ftohtit të tij?
18
Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato; bën që të fryjë era e tij, dhe ujërat rrjedhin.
19
Ai ia ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij, dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij.
20
Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë komb tjetër; dhe ato nuk i njohin dekretet e tij. Aleluja.