A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1361
Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon përjetë.
2
Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
3
Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
4
atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
5
atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
6
atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
7
atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
8
diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
9
hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
10
Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
11
dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
12
me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
13
Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
14
dhe e bërë Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
15
por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
16
Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
17
atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
18
dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;
19
Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
20
dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
21
Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
22
në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
23
Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
24
dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
25
Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
26
Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.