Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 136

1

Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon përjetë.

2

Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

3

Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

4

atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

5

atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

6

atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

7

atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

8

diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

9

hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

10

Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

11

dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

12

me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

13

Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

14

dhe e bërë Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

15

por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

16

Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

17

atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

18

dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;

19

Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

20

dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

21

Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

22

në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

23

Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

24

dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

25

Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

26

Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884