A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1191
Lum ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin me ligjin e Zotit.
2
Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër
3
dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugët e tij.
4
Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhërimet e tua me kujdes.
5
Oh, rrugët e mia qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua.
6
Atëherë nuk do të turpërohem, kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua.
7
Do të të kremtoj me zemër të drejtë ndërsa mësoj dekretet e tua të drejta.
8
Do të respektoj statutet e tua, mos më braktis plotësisht.
9
Si mundet një i ri të bëjë rrugën e tij të pastër? Duke e ruajtur me fjalën tënde.
10
Të kam kërkuar me gjithë zemër; mos më lër të devijoj nga urdhërimet e tua.
11
E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje.
12
Ti je i bekuar, o Zot, më mëso statutet e tua.
13
Me buzët e mia kam numëruar të gjitha dekretet e gojës sate.
14
Gëzohem duke ndjekur porositë e tua, ashtu sikur të zotëroja tërë pasuritë.
15
Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e tua dhe do të marrë në konsideratë shtigjet e tua.
16
Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do ta harroj fjalën tënde.
17
Bëji të mirë shërbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde.
18
Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd.
19
Unë jam i huaji mbi dhe; mos m'i fshih urdhërimet e tua.
20
Shpirti im tretet nga dëshira e dekreteve të tua në çdo kohë.
21
Ti i qorton kryelartët, që janë të mallkuar, sepse largohen nga urdhërimet e tua.
22
Hiq prej meje turpin dhe përbuzjen, sepse unë i kam respektuar porositë e tua.
23
Edhe sikur princat të ulen dhe të flasin kundër teje, shërbëtori yt do të mendohet thellë mbi ligjet e tua.
24
Porositë e tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi.
25
Unë bie përmbys në pluhur; më ringjall sipas fjalës sate.
26
Të kam treguar rrugët e mia, dhe ti më je përgjigjur; më mëso statutet e tua.
27
Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua.
28
Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate.
29
Mbamë larg nga gënjeshtra dhe, në hirin tënd, bëmë të njohur ligjin tënd.
30
Kam zgjedhur rrugën e besnikërisë; i kam vënë dekretet e tua para vetes.
31
Jam i lidhur me porositë e tua; o Zot, mos lejo që unë të hutohem.
32
Do të veproj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh zemrën.
33
Më mëso, o Zot, rrugën e statuteve të tu dhe unë do ta ndjek deri në fund.
34
Më jep mënçuri dhe unë do ta ruaj ligjin tënd; po, do ta respektoj me gjithë zemër.
35
Më bëj të ec në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse në to gjej kënaqësinë time.
36
Përkule zemrën time parimeve të tua dhe jo lakmisë.
37
Largoji sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëromë në rrugët e tua.
38
Mbaje fjalën tënde shërbëtorit tënd, që ka frikë nga ty.
39
Largo nga unë fyerjet e rënda, që më trëmbin, sepse dekretet e tua janë të mira.
40
Ja, unë dëshiroj me zjarr urdhërimet e tua; gjallëromë në drejtësinë tënde.
41
Le të më arrijë shpirtmadhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate.
42
Kështu do të mund t'i përgjigjem atij që më fyen, sepse kam besim te fjala jote.
43
Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë te dekretet e tua.
44
Kështu do të respektoj ligjin tënd vazhdimisht, përjetë.
45
Do të ec në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua.
46
Do të flas për porositë e tua para mbretërve dhe nuk do të turpërohem.
47
Do të kënaqem me urdhërimet e tua, sepse i dua.
48
Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve të tua, sepse i dua, dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua.
49
Mbaje mend fjalën që i ke dhënë shërbëtorit tënd, me të cilën me kë bërë të kem shpresa.
50
Ky është përdëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë.
51
Kryelartët më mbulojnë me tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt.
52
Mbaj mend dekretet e tua të lashta, o Zot, dhe kjo më ngushëllon.
53
Një indinjatë e madhe më pushton për shkak të të pabesëve që braktisin ligjin tënd.
54
Statutet e tua kanë qenë kantikët e mi në shtëpinë e shtegëtimit tim.
55
O Zot, unë kujtoj emrin tënd natën dhe respektoj ligjin tënd.
56
Kjo ndodh sepse respektoj urdhërimet e tua.
57
Ti je pjesa ime, o Zot, kam premtuar të respektoj fjalët e tua.
58
Të jam lutur shumë, me gjihë zemër; ki mëshirë për mua sipas fjalës sate.
59
Kam shqyrtuar rrugët e mia dhe i kam kthyer hapat e mia ndaj urdhërave të tua.
60
Pa asnjë mëdyshje nxitova të respektoj urdhërimet e tua.
61
Litarët e të pabesëve më kanë mbështjellë, por unë nuk e kam harruar ligjin tënd.
62
Në mes të natës ngrihem që të të kremtoj, për shkak të dekreteve të tua të drejta.
63
Unë jam shok i gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe i atyre që respektojnë urdhërimet e tua.
64
O Zot, toka është e mbushur me mirësinë tënde; më mëso statutet e tua.
65
Ti i ke bërë të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate.
66
Më mëso të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua.
67
Para se të pikëllohem endesha sa andej e këndej, por tani ndjek fjalën tënde.
68
Ti je i mirë dhe bën të mira; më mëso statutet e tua.
69
Kryelartët kanë trilluar kundër meje, por unë do të respektoj urdhërimet e tua me gjithë zemër.
70
Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami; por unë kënaqem me ligjin tënd.
71
Ka qenë një e mirë për mua të jem pikëlluar, që kështu të mësoja statutet e tua.
72
Ligji i gojës sate për mua është më i çmuar se mijëra monedha ari dhe argjendi.
73
Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajtë; më jep zgjuarësi që të mund të mësoj urdhërimet e tua.
74
Ata që kanë frikë prej teje do të më shohin dhe do të kënaqen, sepse pata shpresë në fjalën tënde.
75
Unë e di, o Zot, që dekretet e tua janë të drejta, dhe që ti më ke hidhëruar në besnikërinë tënde.
76
Mirësia jote qoftë përdëllimi im, sipas fjalës që i ke dhënë shërbëtorit tënd.
77
Ardhshin tek unë dhemshuritë e tua të mëdha dhe kështu paça mundësi të jetoj, sepse ligji yt është kënaqësia ime.
78
U ngatërrofshin mëndjemëdhenjtë, sepse më trajtojnë në mënyrë të padrejtë dhe pa arsye; por unë mendohem shumë mbi urdhërimet e tua.
79
Le të drejtohen tek unë ata që kanë frikë nga ti dhe ata që njohin urdhërat e tua.
80
Le të jetë zemra ime e paqortueshme lidhur me statutet e tua, me qëllim që unë të mos ngatërrohem.
81
Shpirti im shkrihet nga dëshira e zjarrtë e shpëtimit tënd; unë kam shpresë në fjalën tënde.
82
Sytë e mi dobësohen duke pritur të shkojë në vend fjala jote, ndërsa them: "Kur do të më ngushëllosh?".
83
Ndonëse jam bërë si një calik i ekspozuar në tym, nuk i kam harruar statutet e tua.
84
Sa janë ditët e shërbëtorit tënd? Kur do t'u vish hakut atyre që më ndjekin?
85
Mëndjemëdhenjtë kanë hapur gropa për mua; ata nuk veprojnë sipas ligjit tënd.
86
Tërë urdhërimet e tua meritojnë besim; më përndjekin pa të drejtë; ndihmomë.
87
Më kanë eliminuar gati gati nga toka, por unë nuk i kam braktisur urdhërimet e tua.
88
Gjallëromë sipas mirësisë sate, dhe unë do të respektoj porositë e gojës sate.
89
Gjithnjë, o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiejtë.
90
Besnikëria jote vazhdon brez pas brezi; ti e ke vendosur tokën dhe ajo ekziston.
91
Qielli dhe toka ekzistojnë deri në ditën e sotme, sepse çdo gjë është në shërbimin tënd.
92
Në qoftë se ligji yt nuk do të kishte qenë kënaqësia ime, do të isha zhdukur në pikëllimin tim.
93
Nuk do t'i harroj kurrë urdhërimet e tua, sepse me anë të tyre ti më ke dhënë jetën.
94
Unë jam yti; shpëtomë, sepse kam kërkuar urdhërimet e tua.
95
Të pabesët më zënë pusi që unë të vdes, por unë do të mbështetem në parimet e tua.
96
Pashë caqet e çdo gjëje të përsour, por urdhërimi yt nuk ka asnjë cak.
97
Oh, sa shumë e dua ligjin tënd! Ai është përsiatja ime gjithë ditën.
98
Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua.
99
Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime.
100
Kam më tepër zgjuarësi se pleqtë, sepse respektoj urdhërimet e tua.
101
Kam përmbajtur hapat e mia nga çdo shteg i keq, për të respektuar fjalën tënde.
102
Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse ti vetë më ke mësuar.
103
Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time! Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time.
104
Me anë të urdhërimeve të tua unë përfitoj zgjuarësinë; prandaj urrej çdo shteg falsiteti.
105
Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.
106
Unë jam betuar dhe do ta mbaj betimin që të respektoj dekretet e tua të drejta.
107
Unë jam shumë i pikëlluar, gjallëromë, o Zot, sipas fjalës sate.
108
O Zot, prano ofertat spontane të gojës sime dhe mësomë dekretet e tua.
109
Ndonëse e kam gjithnjë shpirtin në pëllëmbë të dorës, nuk e harroj ligjin tënd.
110
Të pabesët më kanë ngritur kurthe, por unë nuk jam larguar nga udhërimet e tua.
111
Porositë e tua janë trashëgimia ime përjetë; ato janë gëzimi i zemrës sime.
112
Jam zotuar me gjithë zemër për t'i zbatuar në praktikë statutet e tua përjetë, deri në fund.
113
Unë i urrej njerëzit që gënjejnë, por e dua ligjin tënd.
114
Ti je streha ime dhe mburoja ime; unë shpresoj në fjalën tënde.
115
Largohuni, o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndisë tim.
116
Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj, dhe të mos lejoj të ketë hutim në shpresën time.
117
Përforcomë dhe unë do të shpëtoj, dhe do t'i kem gjithnjë statutet e tua përpara syve të mi.
118
Ti i hedh poshtë të gjithë ata që largohen nga statutet e tua, sepse mashtrimi i tyre është gënjeshtër.
119
Ti zhduk si fundërrina tërë të pabesët e tokës; prandaj unë i dua porositë e tua.
120
Mishi im dridhet i tëri nga frika jote, dhe unë kam frikë nga dekretet e tua.
121
Unë kam bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë; mos më braktis në duart e shtypësve të mi.
122
Jepi siguri dhe mbarësi shërbëtorit tënd, dhe mos lejo që mëndjemëdhenjtë të më shtypin.
123
Sytë e mi dobësohen duke kërkuar shpëtimin tënd dhe fjalën e drejtësisë sate.
124
Kujdesu për shërbëtorin tënd sipas mirësisë sate dhe mësomë statutet e tua.
125
Unë jam shërbëtori yt; më jep mendje, që të mund të njoh porositë e tua.
126
Éshtë koha, o Zot, që të veprosh; ata kanë anuluar ligjin tënd.
127
Për këtë arësye unë i dua urdhërimet e tua më tepër se ari; po, më tepër se ari i kulluar.
128
Për këtë arësye i konsideroj të drejta urdhërimet e tua dhe urrej çdo shteg të gënjeshtrës.
129
Porositë e tua janë të mrekullueshme, prandaj shpirti im i respekton.
130
Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë.
131
Unë hap gojën time dhe psherëtij, nga dëshira e madhe e porosive të tua.
132
Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, ashtu si bën me ata që e duan emrin tënd.
133
Stabilizoi hapat e mia sipas fjalëve të tua dhe mos lejo që asnjë paudhësi të më sundojë.
134
Më çliro nga shtypja e njerëzve dhe unë do të respektoj urdhërimet e tua.
135
Bëj që të shkëlqejë fytyra jote mbi shërbëtorin tënd dhe më mëso statutet e tua.
136
Rrëke lotësh zbresin nga sytë e mi, sepse nuk respektohet ligji yt.
137
Ti je i drejtë, o Zot, dhe dekretet e tua janë të drejta.
138
Ti i ke përcaktuar porositë e tua me drejtësi dhe me besnikëri të madhe.
139
Zelli im të tret, sepse armiqtë e mi kanë harruar fjalët e tua.
140
Fjala jote është e pastër nga çdo zgjyrë; prandaj shërbëtori yt e do.
141
Jam i vogël dhe i përbuzur, por nuk i harroi udhërimet e tua.
142
Drejtësia jote është një drejtësi e përjetshme dhe ligji yt është i vërtetë.
143
Ankthi dhe shqetësimi më kanë pushtuar, por urdhërimet e tua janë gëzimi im.
144
Porositë e tua janë të drejta përjetë; më jep mendje dhe unë do të jetoj.
145
Unë bërtas me gjithë zemër; përgjigjmu, o Zot, dhe unë do të respektoj statutet e tua.
146
Unë të kërkoj; shpëtomë, dhe do të respektoj porositë e tua.
147
Unë zgjohem para agimit dhe bërtas; unë kam shpresë te fjala jote.
148
Sytë e mi paraprijnë natën për të menduar thellë fjalën tënde.
149
Dëgjo zërin tim sipas mirësisë sate; o Zot, gjallëromë sipas dekretit tënd të drejtë.
150
Kam afër vetes ata që ndjekin të keqen, por ata janë larg ligjit tënd.
151
Ti je afër, o Zot, dhe të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta.
152
Prej shumë kohe kam mësuar urdhërimet e tua, të cilat i ke vendosur përjetë.
153
Merr parasysh pikëllimin tim dhe më çliro, sepse nuk e kam harruar ligjin tënd.
154
Mbro çështjen time dhe më shpengo; më gjallëro sipas fjalës sate.
155
Shpëtimi është larg nga të pabesët, sepse ata nuk kërkojnë statutet e tua.
156
Dhemshuritë e tua janë të mëdha, o Zot; më gjallëro sipas dekreteve të tua të drejta.
157
Persekutuesit e mi dhe armiqtë e mi janë të shumtë; por unë nuk largohem nga porositë e tua.
158
I pashë të pabesët dhe i urrej, sepse nuk respektojnë fjalën tënde.
159
Ki parasysh sa i dua urdhërimet e tua! O Zot, gjallëromë sipas mirësisë sate.
160
Shuma e fjalës sate është e vërteta; dhe të gjitha dekretet e tua të drejta qëndrojnë përjetë.
161
Princat më përndjekin pa arësye, por zemra ime ka shumë frikë nga fjala jote.
162
Unë ndjej një gëzim të madh në fjalën tënde, ashtu si ai që gjen një plaçkë të madhe.
163
Urrej dhe s'e shoh dot me sy gënjeshtrën, por e dua ligjin tënd.
164
Të lëvdoj shtatë herë në ditë për dekretet e tua të drejta.
165
Paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin tënd, dhe nuk ka asgjë që mund t'i rrëzojë.
166
O Zot, unë shpresoj në shpëtimin tënd dhe i zbatoj në praktikë urdhërimet e tua.
167
Unë kam respektuar porositë e tua dhe i dua me të madhe.
168
Kam respektuar urdhërimet e tua dhe porositë e tua, sepse të gjitha rrugët janë para teje.
169
Le të arrijë deri te ti britma ime, o Zot; me jep mendja sipas fjalës sate.
170
Le të arrijë deri te ti lutja ime, çliromë sipas fjalës sate.
171
Buzët e mia do të përhapin lavde, me qëllim që ti të më mësosh statutet e tua.
172
Gjuha ime do të shpallë fjalën tënde, sepse tërë urdhërimet e tua janë të drejta.
173
Dora jote më ndihmoftë, sepse unë kam zgjedhur urdhërimet e tua.
174
Unë dëshiroj me zjarr shpëtimin tënd, o Zot, dhe ligji yt është gëzimi im.
175
Le të kem mundësi të jetoj që të të lëvdoj, dhe le të më ndihmojnë dekretet e tua.
176
Unë po endem si një dele e humbur. Kërko shërbëtorin tënd, sepse unë nuk i harroi urdhërimet e tua.Psalmet 119:1
Psalmet 119:2
Psalmet 119:3
Psalmet 119:4
Psalmet 119:5
Psalmet 119:6
Psalmet 119:7
Psalmet 119:8
Psalmet 119:9
Psalmet 119:10
Psalmet 119:11
Psalmet 119:12
Psalmet 119:13
Psalmet 119:14
Psalmet 119:15
Psalmet 119:16
Psalmet 119:17
Psalmet 119:18
Psalmet 119:19
Psalmet 119:20
Psalmet 119:21
Psalmet 119:22
Psalmet 119:23
Psalmet 119:24
Psalmet 119:25
Psalmet 119:26
Psalmet 119:27
Psalmet 119:28
Psalmet 119:29
Psalmet 119:30
Psalmet 119:31
Psalmet 119:32
Psalmet 119:33
Psalmet 119:34
Psalmet 119:35
Psalmet 119:36
Psalmet 119:37
Psalmet 119:38
Psalmet 119:39
Psalmet 119:40
Psalmet 119:41
Psalmet 119:42
Psalmet 119:43
Psalmet 119:44
Psalmet 119:45
Psalmet 119:46
Psalmet 119:47
Psalmet 119:48
Psalmet 119:49
Psalmet 119:50
Psalmet 119:51
Psalmet 119:52
Psalmet 119:53
Psalmet 119:54
Psalmet 119:55
Psalmet 119:56
Psalmet 119:57
Psalmet 119:58
Psalmet 119:59
Psalmet 119:60
Psalmet 119:61
Psalmet 119:62
Psalmet 119:63
Psalmet 119:64
Psalmet 119:65
Psalmet 119:66
Psalmet 119:67
Psalmet 119:68
Psalmet 119:69
Psalmet 119:70
Psalmet 119:71
Psalmet 119:72
Psalmet 119:73
Psalmet 119:74
Psalmet 119:75
Psalmet 119:76
Psalmet 119:77
Psalmet 119:78
Psalmet 119:79
Psalmet 119:80
Psalmet 119:81
Psalmet 119:82
Psalmet 119:83
Psalmet 119:84
Psalmet 119:85
Psalmet 119:86
Psalmet 119:87
Psalmet 119:88
Psalmet 119:89
Psalmet 119:90
Psalmet 119:91
Psalmet 119:92
Psalmet 119:93
Psalmet 119:94
Psalmet 119:95
Psalmet 119:96
Psalmet 119:97
Psalmet 119:98
Psalmet 119:99
Psalmet 119:100
Psalmet 119:101
Psalmet 119:102
Psalmet 119:103
Psalmet 119:104
Psalmet 119:105
Psalmet 119:106
Psalmet 119:107
Psalmet 119:108
Psalmet 119:109
Psalmet 119:110
Psalmet 119:111
Psalmet 119:112
Psalmet 119:113
Psalmet 119:114
Psalmet 119:115
Psalmet 119:116
Psalmet 119:117
Psalmet 119:118
Psalmet 119:119
Psalmet 119:120
Psalmet 119:121
Psalmet 119:122
Psalmet 119:123
Psalmet 119:124
Psalmet 119:125
Psalmet 119:126
Psalmet 119:127
Psalmet 119:128
Psalmet 119:129
Psalmet 119:130
Psalmet 119:131
Psalmet 119:132
Psalmet 119:133
Psalmet 119:134
Psalmet 119:135
Psalmet 119:136
Psalmet 119:137
Psalmet 119:138
Psalmet 119:139
Psalmet 119:140
Psalmet 119:141
Psalmet 119:142
Psalmet 119:143
Psalmet 119:144
Psalmet 119:145
Psalmet 119:146
Psalmet 119:147
Psalmet 119:148
Psalmet 119:149
Psalmet 119:150
Psalmet 119:151
Psalmet 119:152
Psalmet 119:153
Psalmet 119:154
Psalmet 119:155
Psalmet 119:156
Psalmet 119:157
Psalmet 119:158
Psalmet 119:159
Psalmet 119:160
Psalmet 119:161
Psalmet 119:162
Psalmet 119:163
Psalmet 119:164
Psalmet 119:165
Psalmet 119:166
Psalmet 119:167
Psalmet 119:168
Psalmet 119:169
Psalmet 119:170
Psalmet 119:171
Psalmet 119:172
Psalmet 119:173
Psalmet 119:174
Psalmet 119:175
Psalmet 119:176


Psalmet 1 / 詩篇 1
Psalmet 2 / 詩篇 2
Psalmet 3 / 詩篇 3
Psalmet 4 / 詩篇 4
Psalmet 5 / 詩篇 5
Psalmet 6 / 詩篇 6
Psalmet 7 / 詩篇 7
Psalmet 8 / 詩篇 8
Psalmet 9 / 詩篇 9
Psalmet 10 / 詩篇 10
Psalmet 11 / 詩篇 11
Psalmet 12 / 詩篇 12
Psalmet 13 / 詩篇 13
Psalmet 14 / 詩篇 14
Psalmet 15 / 詩篇 15
Psalmet 16 / 詩篇 16
Psalmet 17 / 詩篇 17
Psalmet 18 / 詩篇 18
Psalmet 19 / 詩篇 19
Psalmet 20 / 詩篇 20
Psalmet 21 / 詩篇 21
Psalmet 22 / 詩篇 22
Psalmet 23 / 詩篇 23
Psalmet 24 / 詩篇 24
Psalmet 25 / 詩篇 25
Psalmet 26 / 詩篇 26
Psalmet 27 / 詩篇 27
Psalmet 28 / 詩篇 28
Psalmet 29 / 詩篇 29
Psalmet 30 / 詩篇 30
Psalmet 31 / 詩篇 31
Psalmet 32 / 詩篇 32
Psalmet 33 / 詩篇 33
Psalmet 34 / 詩篇 34
Psalmet 35 / 詩篇 35
Psalmet 36 / 詩篇 36
Psalmet 37 / 詩篇 37
Psalmet 38 / 詩篇 38
Psalmet 39 / 詩篇 39
Psalmet 40 / 詩篇 40
Psalmet 41 / 詩篇 41
Psalmet 42 / 詩篇 42
Psalmet 43 / 詩篇 43
Psalmet 44 / 詩篇 44
Psalmet 45 / 詩篇 45
Psalmet 46 / 詩篇 46
Psalmet 47 / 詩篇 47
Psalmet 48 / 詩篇 48
Psalmet 49 / 詩篇 49
Psalmet 50 / 詩篇 50
Psalmet 51 / 詩篇 51
Psalmet 52 / 詩篇 52
Psalmet 53 / 詩篇 53
Psalmet 54 / 詩篇 54
Psalmet 55 / 詩篇 55
Psalmet 56 / 詩篇 56
Psalmet 57 / 詩篇 57
Psalmet 58 / 詩篇 58
Psalmet 59 / 詩篇 59
Psalmet 60 / 詩篇 60
Psalmet 61 / 詩篇 61
Psalmet 62 / 詩篇 62
Psalmet 63 / 詩篇 63
Psalmet 64 / 詩篇 64
Psalmet 65 / 詩篇 65
Psalmet 66 / 詩篇 66
Psalmet 67 / 詩篇 67
Psalmet 68 / 詩篇 68
Psalmet 69 / 詩篇 69
Psalmet 70 / 詩篇 70
Psalmet 71 / 詩篇 71
Psalmet 72 / 詩篇 72
Psalmet 73 / 詩篇 73
Psalmet 74 / 詩篇 74
Psalmet 75 / 詩篇 75
Psalmet 76 / 詩篇 76
Psalmet 77 / 詩篇 77
Psalmet 78 / 詩篇 78
Psalmet 79 / 詩篇 79
Psalmet 80 / 詩篇 80
Psalmet 81 / 詩篇 81
Psalmet 82 / 詩篇 82
Psalmet 83 / 詩篇 83
Psalmet 84 / 詩篇 84
Psalmet 85 / 詩篇 85
Psalmet 86 / 詩篇 86
Psalmet 87 / 詩篇 87
Psalmet 88 / 詩篇 88
Psalmet 89 / 詩篇 89
Psalmet 90 / 詩篇 90
Psalmet 91 / 詩篇 91
Psalmet 92 / 詩篇 92
Psalmet 93 / 詩篇 93
Psalmet 94 / 詩篇 94
Psalmet 95 / 詩篇 95
Psalmet 96 / 詩篇 96
Psalmet 97 / 詩篇 97
Psalmet 98 / 詩篇 98
Psalmet 99 / 詩篇 99
Psalmet 100 / 詩篇 100
Psalmet 101 / 詩篇 101
Psalmet 102 / 詩篇 102
Psalmet 103 / 詩篇 103
Psalmet 104 / 詩篇 104
Psalmet 105 / 詩篇 105
Psalmet 106 / 詩篇 106
Psalmet 107 / 詩篇 107
Psalmet 108 / 詩篇 108
Psalmet 109 / 詩篇 109
Psalmet 110 / 詩篇 110
Psalmet 111 / 詩篇 111
Psalmet 112 / 詩篇 112
Psalmet 113 / 詩篇 113
Psalmet 114 / 詩篇 114
Psalmet 115 / 詩篇 115
Psalmet 116 / 詩篇 116
Psalmet 117 / 詩篇 117
Psalmet 118 / 詩篇 118
Psalmet 119 / 詩篇 119
Psalmet 120 / 詩篇 120
Psalmet 121 / 詩篇 121
Psalmet 122 / 詩篇 122
Psalmet 123 / 詩篇 123
Psalmet 124 / 詩篇 124
Psalmet 125 / 詩篇 125
Psalmet 126 / 詩篇 126
Psalmet 127 / 詩篇 127
Psalmet 128 / 詩篇 128
Psalmet 129 / 詩篇 129
Psalmet 130 / 詩篇 130
Psalmet 131 / 詩篇 131
Psalmet 132 / 詩篇 132
Psalmet 133 / 詩篇 133
Psalmet 134 / 詩篇 134
Psalmet 135 / 詩篇 135
Psalmet 136 / 詩篇 136
Psalmet 137 / 詩篇 137
Psalmet 138 / 詩篇 138
Psalmet 139 / 詩篇 139
Psalmet 140 / 詩篇 140
Psalmet 141 / 詩篇 141
Psalmet 142 / 詩篇 142
Psalmet 143 / 詩篇 143
Psalmet 144 / 詩篇 144
Psalmet 145 / 詩篇 145
Psalmet 146 / 詩篇 146
Psalmet 147 / 詩篇 147
Psalmet 148 / 詩篇 148
Psalmet 149 / 詩篇 149
Psalmet 150 / 詩篇 150