A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1171
Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!
2
Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.