A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1161
Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia.
2
Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime.
3
Vargonjtë e vdekjes më kishin rrethuar dhe ankthet e Sheolit më kishin pushtuar; fatkeqësia dhe dhembja më kishin vënë përfund.
4
Atëherë i kërkova ndihmë Zotit: "O Zot, të lutem, më shpëto".
5
Zoti është i dhemshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm.
6
Zoti mbron njerëzit e thjeshtë; unë isha katandisur në një gjendje të mjeruar, dhe ai më shpëtoi.
7
Kthehu, o shpirti im, në prehjen tënde, sepse Zoti të mbushi me të mira.
8
Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë e mi dhe lotët dhe këmbët e mia nga rrëzimi.
9
Unë do të eci në prani të Zotit në tokën e të gjallëve.
10
Unë kam besuar dhe prandaj flas. Unë isha shumë i pikëlluar,
11
dhe thoja gjatë përhumbjes sime: "Çdo njeri është gënjeshtar".
12
Ç'do t'i jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave që më ka bërë?
13
Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërres emrin e Zotit.
14
Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit në prani të të gjithë popullit të tij.
15
Éshtë e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.
16
Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, bir i shërbëtores sate; ti i këpute lidhjet e mia.
17
Unë do të të ofroj një flijim falenderimi dhe do të përmend emrin e Zotit.
18
Do t'i plotësoj zotimet e mia Zotit në prani të të gjithë popullit të tij,
19
në oborret e shtëpisë së Zotit, në mesin tënd, o Jeruzalem. Aleluja.