Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 111

1

Aleluja. Unë do të kremtoj Zotin me gjithë zemër në këshillën e të drejtëve dhe në kuvend.

2

Të mëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqen me to.

3

Veprat e tij janë madhështore dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.

4

Ai bën që mrekullitë e tij të kujtohen; Zoti është i dhemshur dhe plot mëshirë.

5

Ai u jep ushqime atyre që kanë frikë prej tij dhe do ta mbajë mend gjithnjë besëlidhjen e tij.

6

Ai i tregoi popullit të tij fuqinë e veprave të tij, duke i dhënë trashëgiminë e kombeve.

7

Veprat e duarve të tij janë e vërteta dhe drejtësia; tërë urdhërimet e tij janë të qëndrueshme,

8

të patundura përjetë, për gjithnjë, të kryera me vërtetësi dhe drejtësi.

9

Ai i dërgoi popullit të tij shpëtimin, ka vendosur besëlidhjen e tij përjetë; i shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij.

10

Frika e Zotit është zanafilla e diturisë; kanë dituri të madhe ata që zbatojnë në praktikë urdhërimet e tij; lëvdimi i tij vazhdon në përjetësi.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884