A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 103

1
Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë.
2
Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë.
3
Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua,
4
shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri;
5
ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja.
6
Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve.
7
Ai i tregon Moisiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij.
8
Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbutë, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi.
9
Ai nuk grindet përjetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë.
10
Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona.
11
Sepse sa të lartë janë qiejtë mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij.
12
Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona.
13
Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij.
14
Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur.
15
Ditët e njeriut janë si bari; ai lulëzon si lulja e fushës;
16
në qoftë se era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më.
17
Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë prej tij, dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve,
18
për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe mbajnë në mendje urdhërimet e tij për t'i zbatuar në praktikë.
19
Zoti e ka vendosur fronin e tij në qiejtë, dhe mbretërimi i tij sundon mbi gjithçka.
20
Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thotë ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij.
21
Bekoni Zotin, ju, tërë ushtritë e tij, ju, tërë ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij.
22
Bekoni Zotin, ju, të gjitha veprat e tij, në të tëra vendet e sundimit të tij. Shpirti im, beko Zotin!
Psalmet 103:1
Psalmet 103:2
Psalmet 103:3
Psalmet 103:4
Psalmet 103:5
Psalmet 103:6
Psalmet 103:7
Psalmet 103:8
Psalmet 103:9
Psalmet 103:10
Psalmet 103:11
Psalmet 103:12
Psalmet 103:13
Psalmet 103:14
Psalmet 103:15
Psalmet 103:16
Psalmet 103:17
Psalmet 103:18
Psalmet 103:19
Psalmet 103:20
Psalmet 103:21
Psalmet 103:22
Psalmet 1 / Psa 1
Psalmet 2 / Psa 2
Psalmet 3 / Psa 3
Psalmet 4 / Psa 4
Psalmet 5 / Psa 5
Psalmet 6 / Psa 6
Psalmet 7 / Psa 7
Psalmet 8 / Psa 8
Psalmet 9 / Psa 9
Psalmet 10 / Psa 10
Psalmet 11 / Psa 11
Psalmet 12 / Psa 12
Psalmet 13 / Psa 13
Psalmet 14 / Psa 14
Psalmet 15 / Psa 15
Psalmet 16 / Psa 16
Psalmet 17 / Psa 17
Psalmet 18 / Psa 18
Psalmet 19 / Psa 19
Psalmet 20 / Psa 20
Psalmet 21 / Psa 21
Psalmet 22 / Psa 22
Psalmet 23 / Psa 23
Psalmet 24 / Psa 24
Psalmet 25 / Psa 25
Psalmet 26 / Psa 26
Psalmet 27 / Psa 27
Psalmet 28 / Psa 28
Psalmet 29 / Psa 29
Psalmet 30 / Psa 30
Psalmet 31 / Psa 31
Psalmet 32 / Psa 32
Psalmet 33 / Psa 33
Psalmet 34 / Psa 34
Psalmet 35 / Psa 35
Psalmet 36 / Psa 36
Psalmet 37 / Psa 37
Psalmet 38 / Psa 38
Psalmet 39 / Psa 39
Psalmet 40 / Psa 40
Psalmet 41 / Psa 41
Psalmet 42 / Psa 42
Psalmet 43 / Psa 43
Psalmet 44 / Psa 44
Psalmet 45 / Psa 45
Psalmet 46 / Psa 46
Psalmet 47 / Psa 47
Psalmet 48 / Psa 48
Psalmet 49 / Psa 49
Psalmet 50 / Psa 50
Psalmet 51 / Psa 51
Psalmet 52 / Psa 52
Psalmet 53 / Psa 53
Psalmet 54 / Psa 54
Psalmet 55 / Psa 55
Psalmet 56 / Psa 56
Psalmet 57 / Psa 57
Psalmet 58 / Psa 58
Psalmet 59 / Psa 59
Psalmet 60 / Psa 60
Psalmet 61 / Psa 61
Psalmet 62 / Psa 62
Psalmet 63 / Psa 63
Psalmet 64 / Psa 64
Psalmet 65 / Psa 65
Psalmet 66 / Psa 66
Psalmet 67 / Psa 67
Psalmet 68 / Psa 68
Psalmet 69 / Psa 69
Psalmet 70 / Psa 70
Psalmet 71 / Psa 71
Psalmet 72 / Psa 72
Psalmet 73 / Psa 73
Psalmet 74 / Psa 74
Psalmet 75 / Psa 75
Psalmet 76 / Psa 76
Psalmet 77 / Psa 77
Psalmet 78 / Psa 78
Psalmet 79 / Psa 79
Psalmet 80 / Psa 80
Psalmet 81 / Psa 81
Psalmet 82 / Psa 82
Psalmet 83 / Psa 83
Psalmet 84 / Psa 84
Psalmet 85 / Psa 85
Psalmet 86 / Psa 86
Psalmet 87 / Psa 87
Psalmet 88 / Psa 88
Psalmet 89 / Psa 89
Psalmet 90 / Psa 90
Psalmet 91 / Psa 91
Psalmet 92 / Psa 92
Psalmet 93 / Psa 93
Psalmet 94 / Psa 94
Psalmet 95 / Psa 95
Psalmet 96 / Psa 96
Psalmet 97 / Psa 97
Psalmet 98 / Psa 98
Psalmet 99 / Psa 99
Psalmet 100 / Psa 100
Psalmet 101 / Psa 101
Psalmet 102 / Psa 102
Psalmet 103 / Psa 103
Psalmet 104 / Psa 104
Psalmet 105 / Psa 105
Psalmet 106 / Psa 106
Psalmet 107 / Psa 107
Psalmet 108 / Psa 108
Psalmet 109 / Psa 109
Psalmet 110 / Psa 110
Psalmet 111 / Psa 111
Psalmet 112 / Psa 112
Psalmet 113 / Psa 113
Psalmet 114 / Psa 114
Psalmet 115 / Psa 115
Psalmet 116 / Psa 116
Psalmet 117 / Psa 117
Psalmet 118 / Psa 118
Psalmet 119 / Psa 119
Psalmet 120 / Psa 120
Psalmet 121 / Psa 121
Psalmet 122 / Psa 122
Psalmet 123 / Psa 123
Psalmet 124 / Psa 124
Psalmet 125 / Psa 125
Psalmet 126 / Psa 126
Psalmet 127 / Psa 127
Psalmet 128 / Psa 128
Psalmet 129 / Psa 129
Psalmet 130 / Psa 130
Psalmet 131 / Psa 131
Psalmet 132 / Psa 132
Psalmet 133 / Psa 133
Psalmet 134 / Psa 134
Psalmet 135 / Psa 135
Psalmet 136 / Psa 136
Psalmet 137 / Psa 137
Psalmet 138 / Psa 138
Psalmet 139 / Psa 139
Psalmet 140 / Psa 140
Psalmet 141 / Psa 141
Psalmet 142 / Psa 142
Psalmet 143 / Psa 143
Psalmet 144 / Psa 144
Psalmet 145 / Psa 145
Psalmet 146 / Psa 146
Psalmet 147 / Psa 147
Psalmet 148 / Psa 148
Psalmet 149 / Psa 149
Psalmet 150 / Psa 150