A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Nehemia 10

1
Ata që vunë vulën e tyre mbi dokumentin ishin: Nehemia, qeveritari, bir i Hakaliahut, dhe Sedekia,
2
Serajahu, Azaria, Jeremia,
3
Pashuhuri, Amariahu, Malkija,
4
Hatushi, Shebaniahu, Maluku,
5
Harimi, Meremothi, Obadiahu,
6
Danieli, Ginethoni, Baruku,
7
Meshulami, Abijahu, Mijamini,
8
Maaziahu, Bilgai, Shemajahu. Këta ishin priftërinj.
9
Levitët: Jeshua, bir i Azaniahut, Binui nga bijtë e Henadadit dhe Kadmieli,
10
dhe vëllezërit e tyre Shebaniahu, Hodijahu, Kelita, Pelajahu, Hanani,
11
Mika, Rehobi, Hashabiahu,
12
Zakuri, Sherebiahu, Shebaniahu,
13
Hodijahu, Bani dhe Beninu.
14
Krerët e popullit: Paroshi, Pahath-Moabi, Elami, Zatu, Bani,
15
Buni, Azgabi, Bebai,
16
Adonijahu, Bigvai, Adini,
17
Ateri, Ezekia, Azuri,
18
Hodijahu, Hashumi, Betsai,
19
Harifi, Anatothi, Nebai,
20
Magpiashi, Meshulami, Heziri,
21
Meshezabeeli, Tsadoku, Jadua,
22
Pelatiahu, Hanani, Anajahu,
23
Hoshea, Hananiahu, Hasshubi
24
Halloheshi, Pilha, Shobeku,
25
Rehumi, Hashabnahu, Maasejahu,
26
Ahijahu, Hanani, Anani
27
Maluku, Harimi dhe Baanahu.
28
Pjesa tjetër e popullit, priftërinjtë, Levitët, derëtarët, këngëtarët, Nethinejtë dhe tërë ata që ishin ndarë nga popujt e vendeve të huaja për të ndjekur ligjin e Perëndisë, bashkëshortet e tyre, bijtë e tyre dhe bijat e tyre, domethënë tërë ata që kishin njohuri dhe zgjuarësi,
29
u bashkuan me vëllezërit e tyre, me më të shquarit, dhe u zotuan me mallkim dhe betim se do të ecnin në rrugën e caktuar nga ligji i Perëndisë, që ishte dhënë me anë të Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe të respektonin e të zbatonin në praktikë të gjitha urdhërimet e Zotit, Zotit tonë, dekretet e tij dhe statutet e tij,
30
të mos u japim bijat tona popujve të vendit dhe të mos marrim bijat e tyre për bijtë tanë,
31
të mos blejmë asgjë ditën e shtunë ose në një ditë tjetër të shenjtë nga popujt që çojnë për të shitur ditën e shtunë çfarëdo lloj mallrash dhe drithërash, ta lëmë tokën të pushojë çdo vit të shtatë dhe të mos vjelim asnjë borxh.
32
U zotuam prerazi të paguajmë çdo vit një të tretën e një sikli për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë tonë,
33
për bukët e paraqitjes, për blatimin e përjetshëm të ushqimit, për olokaustin e përjetshëm të të shtunave, të ditëve të hënës së re, të festave të caktuara, për gjërat e shenjtëruara, për ofertat e bëra për mëkatin, për shlyerjen e fajit të Izraelit, dhe për çdo punë të kryer në shtëpinë e Perëndisë tonë.
34
Përveç kësaj hodhëm short midis priftërinjve, Levitëve dhe popullit për ofertën e druve që duhet të çohen në shtëpinë e Perëndisë tonë, çdo vit në afate të caktuara, sipas shtëpive tona atërore, me qëllim që të digjen në altarin e Zotit, Perëndisë tonë, ashtu siç është shkruar në ligj.
35
U zotuam gjithashtu të çojmë çdo vit në shtëpinë e Zotit prodhimet e para të tokës sonë dhe frytat e para të çdo peme,
36
dhe të parëlindurit e bijve tanë dhe të bagëtisë sonë, ashtu siç është shkruar në ligj, dhe me të pjelljen e parë të bagëtive tona të trasha dhe të imta për t'ua paraqitur në shtëpinë e Perëndisë tonë priftërinjve që kryejnë shërbim në shtëpinë e Perëndisë tonë.
37
Përveç kësaj u zotuam t'u çojmë priftërinjve në dhomat e shtëpisë së Perëndisë tonë prodhimet e para të brumit tonë, ofertat tona, frutat e çdo peme, mushtin dhe vajin, dhe Levitëve të dhjetën e tokës sonë; vetë Levitët do të marrin të dhjetën pjesë në të gjitha qytetet ku ne punojmë.
38
Një prift, pasardhës i Aaronit, do të jetë me Levitët kur ata do të marrin të dhjetat; dhe Levitët do ta çojnë të dhjetën e së dhjetës në shtëpinë e Perëndisë tonë, në dhomat e thesarit,
39
sepse në këto dhoma bijtë e Izraelit dhe bijtë e Levit do të sjellin ofertat e grurit, të mushtit dhe të vajit; këtu janë veglat e shenjtërores, priftërinjtë që kryejnë shërbimin, derëtarët dhe këngëtarët. Ne nuk do ta braktisim shtëpinë e Perëndisë tonë.
Nehemia 10:1
Nehemia 10:2
Nehemia 10:3
Nehemia 10:4
Nehemia 10:5
Nehemia 10:6
Nehemia 10:7
Nehemia 10:8
Nehemia 10:9
Nehemia 10:10
Nehemia 10:11
Nehemia 10:12
Nehemia 10:13
Nehemia 10:14
Nehemia 10:15
Nehemia 10:16
Nehemia 10:17
Nehemia 10:18
Nehemia 10:19
Nehemia 10:20
Nehemia 10:21
Nehemia 10:22
Nehemia 10:23
Nehemia 10:24
Nehemia 10:25
Nehemia 10:26
Nehemia 10:27
Nehemia 10:28
Nehemia 10:29
Nehemia 10:30
Nehemia 10:31
Nehemia 10:32
Nehemia 10:33
Nehemia 10:34
Nehemia 10:35
Nehemia 10:36
Nehemia 10:37
Nehemia 10:38
Nehemia 10:39
Nehemia 1 / Neh 1
Nehemia 2 / Neh 2
Nehemia 3 / Neh 3
Nehemia 4 / Neh 4
Nehemia 5 / Neh 5
Nehemia 6 / Neh 6
Nehemia 7 / Neh 7
Nehemia 8 / Neh 8
Nehemia 9 / Neh 9
Nehemia 10 / Neh 10
Nehemia 11 / Neh 11
Nehemia 12 / Neh 12
Nehemia 13 / Neh 13