A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Ezdra 21
Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij.
2
Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu.
3
Bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy.
4
Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy.
5
Bijtë e Arahut, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë.
6
Bijtë e Pahath-Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë.
7
Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër.
8
Bijtë e Zatuit, nëntëqind e dyzet e pesë.
9
Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë.
10
Bijtë e Banit, gjashtëqind e dyzet e dy.
11
Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tre.
12
Bijtë e Azgadit, një mijë e dyqind e njëzet e dy.
13
Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.
14
Bijtë e Bigvait, dy mijë e pesëdhjetë e gjashtë.
15
Bijtë e Adinit, katërqind e pesëdhjetë e katër.
16
Bijtë e Aterit, domethënë të Ezekias, nëntëdhjetë e tetë.
17
Bijtë e Betsait, treqind e njëzet e tre.
18
Bijtë e Jorahut, njëqind e dymbëdhjetë.
19
Bijtë e Hashumit, dyqind e njëzet e tre.
20
Bijtë e Gibarit, nëntëdhjetë e pesë.
21
Bijtë e Betlemit, njëqind e njëzet e tre.
22
Burrat e Netofahut, pesëdhjetë e gjashtë.
23
Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë.
24
Burrat e Azmavethit, dyzet e dy.
25
Burrat e Kirjath-Arimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre.
26
Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e një.
27
Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy.
28
Burrat e Bethelit dhe të Ait, dyqind e njëzet e tre.
29
Bijtë e Nebos, pesëdhjetë e dy.
30
Bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë.
31
Bijtë e një Elami tjetër, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër.
32
Bijtë e Harimit, treqind e njëzet.
33
Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e pesë.
34
Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e pesë.
35
Bijtë e Senaahut, tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë.
36
Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e shtatëdhjetë e tre.
37
Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy.
38
Bijtë e Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë.
39
Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë.
40
Levitët: bijtë e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodaviahut, shtatëdhjetë e katër.
41
Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e njëzet e tetë.
42
Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë e nëntë.
43
Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Tabaothit,
44
bijtë e Kerosit, bijtë e Siahas, bijtë e Padonit,
45
bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Akubit,
46
bijtë e Hagabit, bijtë e Shamlait, bijtë e Hananit,
47
bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Reajahut,
48
bijtë e Retsinit, bijtë e Nekodas, bijtë e Gazamit,
49
bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait,
50
bijtë e Asnahut, bijtë e Mehunimit, bijtë e Nefusimit,
51
bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit,
52
bijtë e Batsluthit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas,
53
bijtë e Barkosit, bijtë e Siseras, bijtë e Thamahut,
54
bijtë e Netsiahut, bijtë e Hatifas,
55
bijtë e shërbëtorëve të Salomonit; bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Perudas,
56
bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit,
57
bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokereth-Hatsebaimit, bijtë e Amit.
58
Tërë Nethinejtë dhe bijtë e shërbëtorëve të Salomonit ishin treqind e nëntëdhjetë e dy.
59
Këta qenë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerub-Adani dhe nga Imeri; por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre, për të provuar në se ishin nga Izraeli;
60
bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas, gjithsej gjashtëqind e pesëdhjetë e dy.
61
Midis bijve të priftërinjve: bijtë e Habajahut, bijtë e Hakotsit, bijtë e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat e Barzilait, Galaaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre.
62
Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjitë, por nuk e gjetën; prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër.
63
Qeveritari i urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta deri sa të mos paraqitej një prift me Urim dhe Thumim.
64
Tërë asambleja përbëhej nga dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta.
65
Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre, që arrinin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë; midis tyre kishte gjithashtu dyqind këngëtarë dhe këngëtare.
66
Ata kishin shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka,
67
katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë.
68
Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndisë, në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm.
69
I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesë mijë mina argjendi dhe njëqind veshje prifti.
70
Kështu priftërinjtë, Levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, derëtarët dhe Nethinejtë, u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë Izraelitët në qytetet e tyre.Ezdra 2:1

Ezdra 2:2

Ezdra 2:3

Ezdra 2:4

Ezdra 2:5

Ezdra 2:6

Ezdra 2:7

Ezdra 2:8

Ezdra 2:9

Ezdra 2:10

Ezdra 2:11

Ezdra 2:12

Ezdra 2:13

Ezdra 2:14

Ezdra 2:15

Ezdra 2:16

Ezdra 2:17

Ezdra 2:18

Ezdra 2:19

Ezdra 2:20

Ezdra 2:21

Ezdra 2:22

Ezdra 2:23

Ezdra 2:24

Ezdra 2:25

Ezdra 2:26

Ezdra 2:27

Ezdra 2:28

Ezdra 2:29

Ezdra 2:30

Ezdra 2:31

Ezdra 2:32

Ezdra 2:33

Ezdra 2:34

Ezdra 2:35

Ezdra 2:36

Ezdra 2:37

Ezdra 2:38

Ezdra 2:39

Ezdra 2:40

Ezdra 2:41

Ezdra 2:42

Ezdra 2:43

Ezdra 2:44

Ezdra 2:45

Ezdra 2:46

Ezdra 2:47

Ezdra 2:48

Ezdra 2:49

Ezdra 2:50

Ezdra 2:51

Ezdra 2:52

Ezdra 2:53

Ezdra 2:54

Ezdra 2:55

Ezdra 2:56

Ezdra 2:57

Ezdra 2:58

Ezdra 2:59

Ezdra 2:60

Ezdra 2:61

Ezdra 2:62

Ezdra 2:63

Ezdra 2:64

Ezdra 2:65

Ezdra 2:66

Ezdra 2:67

Ezdra 2:68

Ezdra 2:69

Ezdra 2:70Ezdra 1 / Ezd 1

Ezdra 2 / Ezd 2

Ezdra 3 / Ezd 3

Ezdra 4 / Ezd 4

Ezdra 5 / Ezd 5

Ezdra 6 / Ezd 6

Ezdra 7 / Ezd 7

Ezdra 8 / Ezd 8

Ezdra 9 / Ezd 9

Ezdra 10 / Ezd 10