A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 311
Mbasi mbaruan tërë këtë punë, Izraelitët e pranishëm u nisën për në qytetet e Judës, për të thyer kollonat e shenjta, për të shembur Asherimët dhe për të shkatërruar vendet e larta dhe altarët në
2
Ezekia rindërtoi klasat e priftërinjve dhe të Levitëve në bazë të klasave të tyre, secila sipas shërbimit të tij, priftërinjtë dhe Levitët për olokaustet dhe flijimet e falenderimit për të shërbyer, për të falenderuar dhe për të lëvduar në portat e kampeve të Zotit.
3
Mbreti caktoi edhe pjesën e pasurive të tij, që do t'i caktoheshin për olokauste; olokaustet e mëngjesit dhe të mbrëmjes, olokaustet e të shtunave, të ditëve të hënës së re dhe të festave solemne, ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit.
4
Gjithashtu urdhëroi popullin, ata që banonin në Jeruzalem, t'u jepnin priftërinjve dhe Levitëve pjesën që u takonte, me qëllim që të tregoheshin të vendosur në ligjin e Zotit.
5
Sa u përhap ky urdhër, bijtë e Izraelit dhanë me shumicë prodhimet e para të grurit, të verës, të vajit, të mjaltit dhe të të gjitha prodhimeve të arave; dhe çuan një të dhjetë të bollshme nga çdo gjë.
6
Bijtë e Izraelit dhe të Judës që banonin në qytetet e Judës çuan edhe ata të dhjetën e lopëve dhe të deleve, po kështu edhe të dhjetën e gjërave të shenjta të shenjtëruara Zotit, Perëndisë të tyre, dhe krijuan me to shumë grumbuj.
7
Filluan t'i bëjnë grumbujt në muajin e tretë dhe e përfunduan këtë punë në muajin e shtatë.
8
Kur Ezekia dhe krerët erdhën për të parë grumbujt, bekuan Zotin dhe popullin e tij të Izraelit.
9
Pastaj Ezekia pyeti priftërinjtë dhe Levitët për grumbujt;
10
kryeprifti Azariah, nga shtëpia e Tsadokut, iu përgjigj: "Që kur filloi prurja e ofertave në shtëpinë e Zotit, kemi ngrënë sa jemi ngopur dhe kanë mbetur gjëra me shumicë, sepse Zoti ka bekuar popullin e tij; dhe kjo është sasia e madhe që ka tepruar".
11
Atëherë Ezekia i urdhëroi ata të përgatisnin disa dhoma në shtëpinë e Zotit. Ata i përgatitën,
12
dhe sollën aty me besnikëri ofertat, të dhjetën dhe gjërat e shenjtëruara. Levitit Konaniahu iu besua kryeintendenca dhe mbas tij vinte i vëllai, Shimei.
13
Jehieli, Ahaziahu, Nahathi, Asahelli, Jerimothi, Jozabadi, Elieli, Ismakiahu, Mahathi dhe Benajahu ishin mbikqyrës nën urdhrat e Konaniahut dhe të vëllait të tij Shimei, me porosi të mbretit Ezekia dhe të Azariahut, kreu i shtëpisë së Perëndisë.
14
Leviti Kore, bir i Imnahut, rojë e portës lindore, ishte caktuar për ofertat vullnetare që i bëheshin Perëndisë për të shpërndarë ofertat e larta të Zotit dhe gjërat shumë të shenjta.
15
Nën urdhrat e tij ishin Edeni, Miniamini, Jeshua, Shemajahu, Amariahu, Shekaniahu në qytetet e priftërinjve, që duhet t'u bënin me përpikmëri shpërndarjen vëllezërve të tyre, të mëdhenj apo të vegjël, sipas klasave të tyre;
16
me përjashtim të meshkujve që ishin regjistruar në gjeneologjitë e tyre nga mosha tre vjeç e lart, ata u shpërndanin të gjithë atyre që hynin në shtëpinë e Zotit racionin e tyre të përditshëm për shërbimin e tyre, sipas funksioneve të tyre dhe në bazë të klasës së cilës i përkisnin,
17
priftërinjve të regjistruar në gjenealogjitë sipas shtëpive atërore dhe Levitëve me moshë njëzet vjeç e lart, sipas detyrave të tyre dhe klasave të cilave u përkisnin,
18
dhe gjithë atyre që ishin regjistruar në gjenealogjinë, domethënë fëmijët e tyre të vegjël, bashkëshortet e tyre bijtë e tyre dhe bijat e tyre si anëtarë të të gjithë asamblesë; sepse në funksionin që u ishte caktuar ata u shenjtëruan në shenjtëri.
19
Edhe për priftërinjtë, bijtë e Aaronit, që banonin në fshat, në zonat rreth qyteteve, kishte në çdo qytet njerëz të caktuar me emër për të ndarë racionet çdo mashkulli midis priftërinjve dhe tërë Levitëve të regjistruar në gjenealogjitë.
20
Ezekia veproi kështu në të gjithë Judën; bëri atë që është e mirë, e drejtë dhe e vërtetë përpara Zotit, Perëndisë të tij.
21
Çdo punë që ndërmori për shërbimin e shtëpisë të Perëndisë, për ligjin dhe për urdhërimet, për të kërkuar Perëndinë e tij, ai e bëri me gjithë zemër; prandaj ai pati mbarësi.2 Kronikave 31:1
2 Kronikave 31:2
2 Kronikave 31:3
2 Kronikave 31:4
2 Kronikave 31:5
2 Kronikave 31:6
2 Kronikave 31:7
2 Kronikave 31:8
2 Kronikave 31:9
2 Kronikave 31:10
2 Kronikave 31:11
2 Kronikave 31:12
2 Kronikave 31:13
2 Kronikave 31:14
2 Kronikave 31:15
2 Kronikave 31:16
2 Kronikave 31:17
2 Kronikave 31:18
2 Kronikave 31:19
2 Kronikave 31:20
2 Kronikave 31:21


2 Kronikave 1 / 2Kro 1
2 Kronikave 2 / 2Kro 2
2 Kronikave 3 / 2Kro 3
2 Kronikave 4 / 2Kro 4
2 Kronikave 5 / 2Kro 5
2 Kronikave 6 / 2Kro 6
2 Kronikave 7 / 2Kro 7
2 Kronikave 8 / 2Kro 8
2 Kronikave 9 / 2Kro 9
2 Kronikave 10 / 2Kro 10
2 Kronikave 11 / 2Kro 11
2 Kronikave 12 / 2Kro 12
2 Kronikave 13 / 2Kro 13
2 Kronikave 14 / 2Kro 14
2 Kronikave 15 / 2Kro 15
2 Kronikave 16 / 2Kro 16
2 Kronikave 17 / 2Kro 17
2 Kronikave 18 / 2Kro 18
2 Kronikave 19 / 2Kro 19
2 Kronikave 20 / 2Kro 20
2 Kronikave 21 / 2Kro 21
2 Kronikave 22 / 2Kro 22
2 Kronikave 23 / 2Kro 23
2 Kronikave 24 / 2Kro 24
2 Kronikave 25 / 2Kro 25
2 Kronikave 26 / 2Kro 26
2 Kronikave 27 / 2Kro 27
2 Kronikave 28 / 2Kro 28
2 Kronikave 29 / 2Kro 29
2 Kronikave 30 / 2Kro 30
2 Kronikave 31 / 2Kro 31
2 Kronikave 32 / 2Kro 32
2 Kronikave 33 / 2Kro 33
2 Kronikave 34 / 2Kro 34
2 Kronikave 35 / 2Kro 35
2 Kronikave 36 / 2Kro 36