A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 11

1
Roboami, me të arritur në Jeruzalem, thirri shtëpinë e Judës dhe të Beniaminit, njëqind e tetëdhjetë mijë luftëtarë të zgjedhur, për të luftuar kundër Izraelit dhe për t'i kthyer kështu mbretërinë Roboamit.
2
Por fjala e Zotit iu drejtua kështu Shemajahut, njeriu i Perëndisë, duke thënë:
3
"Foli Roboamit, birit të Salomonit, mbretit të Judës, dhe tërë Izraelit në Judë dhe në Beniamin, dhe u thuaj atyre:
4
Kështu flet Zoti: "Mos dilni të luftoni kundër vëllezërve tuaj. Secili të kthehet në shtëpinë e vet, sepse kjo gjë vjen nga unë"". Atëherë ata iu bindën fjalës të Zotit dhe u kthyen prapa pa dalë kundër Jeroboamit.
5
Roboami banoi në Jeruzalem dhe ndërtoi disa qytete për mbrojtje në Judë.
6
Ai ndërtoi Betlemin, Etamin, Tekoan,
7
Beth-Tsurin, Sokon, Adulamin,
8
Gathin, Mareshahun, Zifin,
9
Adoraimin, Lakishin, Azkahun,
10
Tsorahun, Ajalonin dhe Hebronin, që u bënë qytete të fortifikuara në Judë dhe në Beniamin.
11
Përforcoi fortesat dhe vendosi komandantë dhe depo ushqimesh, vaji dhe vere.
12
Në çdo qytet vendosi mburoja dhe shtiza dhe i bëri jashtëzakonisht të forta. Kështu ai pati me vete Judën dhe Beniaminin.
13
Përveç kësaj nga të gjitha territoret e tyre priftërinjtë dhe Levitët e tërë Izraelit morën anën e tij.
14
Në të vërtetë Levitët braktisën tokat e tyre për kullotë dhe pronat e tyre dhe shkuan në Judë dhe në Jeruzalem, sepse Jeroboami me bijtë e tij i kishte përzënë nga shërbimi si priftërinj të Zotit,
15
dhe kishte caktuar priftërinj për vendet e larta, për demonët dhe për viçat që kishte bërë.
16
Mbas Levitëve ata nga gjithë fiset e Izraelit që kishin vendosur në zemër të tyre të kërkonin Zotin, Perëndinë e Izraelit, vajtën në Jeruzalem për t'i ofruar flijime Zotit, Perëndisë të etërve të tyre.
17
Kështu e përforcuan mbretërinë e Judës dhe e bënë të qëndrushëm për tre vjet Roboamin, birin e Salomonit, sepse për tre vjet ndoqën rrugën e Davidit dhe të Salomonit.
18
Roboami mori për grua Mahalathën, bijën e Jerimothit, birit të Davidit dhe i Abihajlit, bijës së Eliabit që ishte bir i Isait.
19
Ajo i lindi fëmijët Jeush, Shemariah dhe Zaaham.
20
Mbas asaj mori për grua Maakahën, bijën e Absalomit, e cila i lindi Abijahun, Atain, Zizan dhe Shelomithin.
21
Roboami e donte Maakahën, bijën e Absalomit, më tepër se të gjitha bashkëshortet e konkubinat e tij (ai mori tetëmbëdhjetë bashkëshorte dhe shtatëdhjetë konkubina dhe i lindën njëzet e tetë djem dhe gjashtëdhjetë vajza).
22
Roboami e caktoi Abijahun, birin e Maakahës, si të parë që të ishte princ midis vëllezërve të tij, sepse mendonte ta bënte mbret.
23
Ai veproi me zgjuarsi dhe i shpërndau disa nga bijtë e tij në të gjitha vendet e Judës dhe të Beniaminit, në të gjitha qytetet e fortifikuara; u dha atyre ushqime me shumicë dhe kërkoi për ta shumë bashkëshorte.
2 Kronikave 11:1
2 Kronikave 11:2
2 Kronikave 11:3
2 Kronikave 11:4
2 Kronikave 11:5
2 Kronikave 11:6
2 Kronikave 11:7
2 Kronikave 11:8
2 Kronikave 11:9
2 Kronikave 11:10
2 Kronikave 11:11
2 Kronikave 11:12
2 Kronikave 11:13
2 Kronikave 11:14
2 Kronikave 11:15
2 Kronikave 11:16
2 Kronikave 11:17
2 Kronikave 11:18
2 Kronikave 11:19
2 Kronikave 11:20
2 Kronikave 11:21
2 Kronikave 11:22
2 Kronikave 11:23
2 Kronikave 1 / 2Crô 1
2 Kronikave 2 / 2Crô 2
2 Kronikave 3 / 2Crô 3
2 Kronikave 4 / 2Crô 4
2 Kronikave 5 / 2Crô 5
2 Kronikave 6 / 2Crô 6
2 Kronikave 7 / 2Crô 7
2 Kronikave 8 / 2Crô 8
2 Kronikave 9 / 2Crô 9
2 Kronikave 10 / 2Crô 10
2 Kronikave 11 / 2Crô 11
2 Kronikave 12 / 2Crô 12
2 Kronikave 13 / 2Crô 13
2 Kronikave 14 / 2Crô 14
2 Kronikave 15 / 2Crô 15
2 Kronikave 16 / 2Crô 16
2 Kronikave 17 / 2Crô 17
2 Kronikave 18 / 2Crô 18
2 Kronikave 19 / 2Crô 19
2 Kronikave 20 / 2Crô 20
2 Kronikave 21 / 2Crô 21
2 Kronikave 22 / 2Crô 22
2 Kronikave 23 / 2Crô 23
2 Kronikave 24 / 2Crô 24
2 Kronikave 25 / 2Crô 25
2 Kronikave 26 / 2Crô 26
2 Kronikave 27 / 2Crô 27
2 Kronikave 28 / 2Crô 28
2 Kronikave 29 / 2Crô 29
2 Kronikave 30 / 2Crô 30
2 Kronikave 31 / 2Crô 31
2 Kronikave 32 / 2Crô 32
2 Kronikave 33 / 2Crô 33
2 Kronikave 34 / 2Crô 34
2 Kronikave 35 / 2Crô 35
2 Kronikave 36 / 2Crô 36