A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 27

1
Dhe tani ja, bijtë e Izraelit, sipas numrit të tyre, të parëve të shtëpive atërore, komandantëve të mijësheve dhe të qindësheve dhe të oficerëve të tyre në shërbim të mbretit për të gjitha ato që
2
Në krye të divizionit të parë, gjatë muajit të parë, ishte Jashobeami, bir i Zabdielit, dhe divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
3
Ai ishte nga bijtë e Peretsit dhe komandant i të gjithë oficerëve të ushtrisë gjatë muajit të parë.
4
Në krye të divizionit të muajit të dytë ishte Dodai, Ahohiti; në divizionin e tij oficeri më i rëndësishëm ishte Miklothi; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
5
Komandanti i divizionit të tretë për muajin e tretë ishte Benajahu, bir i priftit Jehojada; ai ishte komandant dhe divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
6
Benajahu ishte një trim midis të tridhjetëve dhe ishte i pari i të tridhjetëve; në divizionin e tij ndodhej edhe i biri i tij Amizabadi.
7
Komandanti i katërt për muajin e katërt ishte Asaheli, vëllai i Joabit; pas tij vinte i biri, Zebadiahu; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
8
Komandanti i pestë për muajin e pestë ishte komandanti Shamhuth, Izrahiti; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
9
Komandanti i gjashtë për muajin e gjashtë ishte Ira, bir i Ikeshit, Tekoitit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
10
Komandanti i shtatë për muajin e shtatë ishte Heletsi, Peloniti, nga bijtë e Efraimit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
11
Komandanti i tetë për muajin e tetë ishte Sibekai, Hushathiti, nga Zarhitët; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
12
Komandanti i nëntë për muajin e nëntë ishte Abiezeri nga Anatothi, një Beniaminit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
13
Komandanti i dhjetë për muajin e dhjetë ishte Maharai nga Netofa, nga Zerahitët; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
14
Komandanti i njëmbëdhjetë për muajin e njëmbëdhjetë ishte Banajahu nga Pirathoni, një nga bijtë e Efraimit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
15
Komandanti i dymbëdhjetë për muajin e dymbëdhjetë ishte Heldai nga Netofa, prej familjes së Othnielit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
16
Përveç këtyre, të parët e fiseve të Izraelit ishin këta që vijojnë: i pari i Rubenitëve ishte Eliezeri, bir i Zikrit; i pari i Simeonitëve, Shefatiahu, bir i Maakahut;
17
i pari i Levitëve, Hashabiahu, bir i Kemuelit; i pari i Aaronit, Tsadoku;
18
i pari i Judës, Elihu, një ndër vëllezërit e Davidit, i pari i Isakarit, Omri, bir i Mikaelit;
19
i pari i Zabulonit, Ismajahu, bir i Obadiahut, i pari i Neftalit, Jerimothi, bir i Azrielit;
20
i pari i bijve të Efraimit, Hoshea, bir i Azariahut, i pari i gjysmës së fisit të Manasit, Joeli, bir i Pedajahut;
21
i pari i gjysmës së fisit të Manasit në Galaad, Ido, bir i Zakarias; i pari i Beniaminit, Jaasieli, bir i Abnerit;
22
i pari i Danit, Azareeli, bir i Jerohamit. Këta ishin të parët e fiseve të Izraelit.
23
Por Davidi nuk bëri regjistrimin e atyre që ishin më pak se njëzet vjeç, sepse Zoti i kishte thënë që do ta shumëzonte Izraelin si yjet e qiellit.
24
Joabi, bir i Tserujahut, kishte filluar regjistrimin e popullsisë por nuk e kishte përfunduar; prandaj zëmërimi i Zotit goditi Izraelin dhe numri i të regjistruarve nuk u përfshi në Kronikat e mbretit David.
25
Azmavethi, bir i Adielit, ishte ngarkuar me thesaret e mbretit; Jonathani, bir i Uziahut, ishte ngarkuar me thesaret që ndodheshin në fshatrat, në qytetet dhe në kalatë;
26
Ezri, bir i Kelubit, ishte caktuar për punonjësit që punonin tokën;
27
Shimei nga Ramahu ishte caktuar për vreshtat; Zabdihu i Sefamit ishte caktuar për prodhimin e vreshtave që depozitohej në kantina;
28
Baal-Hanani nga Gederi ishte caktuar për ullishtet dhe për fiqtë e egjiptit që ndodheshin në fushë; Joashi ishte caktuar për depozitat e vajit;
29
Shitrai nga Sharoni ishte caktuar për kopetë që kullotnin në Sharon; Shafati, bir i Adlait, ishte caktuar për kopetë që ndodheshin në luginat;
30
Obili, Ismaeliti, ishte caktuar për devetë; Jehdejahu nga Merenothi merrej me gomarët;
31
Jazizi, Hagariti, ishte caktuar me kopetë e bagëtive të imta. Tërë këta ishin administratorë të pasurive të mbretit David.
32
Jonathani, ungji i Davidit, ishte këshilltar, njeri i zgjuar dhe shkrues; Jehieli, bir i Hakmonit, rrinte me bijtë e mbretit;
33
Ahitofeli ishte këshilltar i mbretit; Hushai, Arkiti, ishte mik i mbretit.
34
Ahithofelit i zunë vendin Jehojada, bir i Benajahut, dhe Abiathari; komandant i ushtrisë së mbretit ishte Joabi.
1 Kronikave 27:1
1 Kronikave 27:2
1 Kronikave 27:3
1 Kronikave 27:4
1 Kronikave 27:5
1 Kronikave 27:6
1 Kronikave 27:7
1 Kronikave 27:8
1 Kronikave 27:9
1 Kronikave 27:10
1 Kronikave 27:11
1 Kronikave 27:12
1 Kronikave 27:13
1 Kronikave 27:14
1 Kronikave 27:15
1 Kronikave 27:16
1 Kronikave 27:17
1 Kronikave 27:18
1 Kronikave 27:19
1 Kronikave 27:20
1 Kronikave 27:21
1 Kronikave 27:22
1 Kronikave 27:23
1 Kronikave 27:24
1 Kronikave 27:25
1 Kronikave 27:26
1 Kronikave 27:27
1 Kronikave 27:28
1 Kronikave 27:29
1 Kronikave 27:30
1 Kronikave 27:31
1 Kronikave 27:32
1 Kronikave 27:33
1 Kronikave 27:34
1 Kronikave 1 / 1Kro 1
1 Kronikave 2 / 1Kro 2
1 Kronikave 3 / 1Kro 3
1 Kronikave 4 / 1Kro 4
1 Kronikave 5 / 1Kro 5
1 Kronikave 6 / 1Kro 6
1 Kronikave 7 / 1Kro 7
1 Kronikave 8 / 1Kro 8
1 Kronikave 9 / 1Kro 9
1 Kronikave 10 / 1Kro 10
1 Kronikave 11 / 1Kro 11
1 Kronikave 12 / 1Kro 12
1 Kronikave 13 / 1Kro 13
1 Kronikave 14 / 1Kro 14
1 Kronikave 15 / 1Kro 15
1 Kronikave 16 / 1Kro 16
1 Kronikave 17 / 1Kro 17
1 Kronikave 18 / 1Kro 18
1 Kronikave 19 / 1Kro 19
1 Kronikave 20 / 1Kro 20
1 Kronikave 21 / 1Kro 21
1 Kronikave 22 / 1Kro 22
1 Kronikave 23 / 1Kro 23
1 Kronikave 24 / 1Kro 24
1 Kronikave 25 / 1Kro 25
1 Kronikave 26 / 1Kro 26
1 Kronikave 27 / 1Kro 27
1 Kronikave 28 / 1Kro 28
1 Kronikave 29 / 1Kro 29