A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 241
Klasat e bijve të Aaronit ishin këto. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari.
2
Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk lanë fëmijë; prandaj ushtruan detyrën e priftit Eleazari dhe Ithamari.
3
Pastaj Davidi, së bashku me Tsadokun, nga bijtë e Eleazarit, dhe me Ahimelekun, nga bijtë e Ithamarit, i ndau sipas detyrave të shërbimit të tyre.
4
Me qenë se kishte më tepër familjarë midis bijve të Eleazarit sesa midis bijve të Ithamarit, ata u ndanë në këtë mënyrë: për bijtë e Eleazarit, gjashtëmbëdhjetë të parë të shtëpisë atërore dhe për bijtë e Ithamarit, tetë të parë sipas shtëpive të tyre atërore.
5
Ata u ndanë me short, si njera palë ashtu dhe pala tjetër, sepse kishte princa të shenjtërores dhe princa të Perëndisë qoftë midis bijve të Eleazarit, qoftë midis bijve të Ithamarit.
6
Shkruesi Shemajahu, bir i Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin.
7
I pari i caktuar nga shorti ishte Jehojaribi, i dyti Jedajahu,
8
i treti Harimi, i katërti Seorimi,
9
i pesti Malkijahu, i gjashti Mijamimi,
10
i shtati Hakotsi, i teti Abijahu,
11
i nënti Jeshua, i dhjeti Shekanjahu,
12
i njëmbëdhjeti Eliashibi, i dymbëdhjeti Jakimi,
13
i trembëdhjeti Hupahu, i katërmbëdhjeti Jeshebeabi,
14
i pesëmbëdhjeti Bilgahu, i gjashtëmbëdhjeti Imeri,
15
i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti Hapitsetsi,
16
i nëntëmbëdhjeti Pethahiahu, i njëzeti Jehezekeli,
17
i njëzetenjëti Jakini, i njëzetedyti Gamuli,
18
i njëzetetreti Delajahu, i njëzetekatërti Maaziahu.
19
Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas normave të caktuara nga Aaroni, ati i tyre, duke iu përmbajur urdhrave të Zotit, Perëndisë të Izraelit.
20
Sa për pjesën tjetër të bijve të Levit, të bijve të Amramit, Shubaeli; të bijve të Shubaelit, Jehdia.
21
Për Rehabiahun, bijve të Rehabiahut, ata kishin si të parë Ishshiahun.
22
Për Itsharitët, ata kishin si të parë Shelomothin: bijtë e Shelomothit kishin Jahathin.
23
Bijtë e Hebronit patën si të parë Jeriahun, si të dytë Amariahun, të tretë Jahazielin dhe të katërt Jekomeamin.
24
Nga bijtë e Uzielit të parë kishin Mikahun; nga bijtë e Mikahut, Shamirin;
25
i vëllai i Mikahut, Ishshiahu; nga bijtë e Ishshiahut, Zakarian.
26
Nga bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi; biri i Jaaziahut, Beno.
27
Bijtë e Merarit me anë të Jaaziahut ishin Beno, Shohami, Zakuri dhe Ibri.
28
Nga Mahli kemi Eleazarin, që nuk pati fëmijë.
29
Nga Kishi, birin e Kishit, Jerahmeelin.
30
Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi. Këta ishin bijtë e Levitëve sipas shtëpive të tyre atërore.
31
Edhe këta, ashtu si bijtë e Aaronit, vëllezër të tyre, hodhën në short në prani të mbretit David, të Tsadokut, të Ahimelekut dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. Të parët e shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtën mënyrë si vëllezërit e tyre të rinj.1 Kronikave 24:1
1 Kronikave 24:2
1 Kronikave 24:3
1 Kronikave 24:4
1 Kronikave 24:5
1 Kronikave 24:6
1 Kronikave 24:7
1 Kronikave 24:8
1 Kronikave 24:9
1 Kronikave 24:10
1 Kronikave 24:11
1 Kronikave 24:12
1 Kronikave 24:13
1 Kronikave 24:14
1 Kronikave 24:15
1 Kronikave 24:16
1 Kronikave 24:17
1 Kronikave 24:18
1 Kronikave 24:19
1 Kronikave 24:20
1 Kronikave 24:21
1 Kronikave 24:22
1 Kronikave 24:23
1 Kronikave 24:24
1 Kronikave 24:25
1 Kronikave 24:26
1 Kronikave 24:27
1 Kronikave 24:28
1 Kronikave 24:29
1 Kronikave 24:30
1 Kronikave 24:31


1 Kronikave 1 / 1Kro 1
1 Kronikave 2 / 1Kro 2
1 Kronikave 3 / 1Kro 3
1 Kronikave 4 / 1Kro 4
1 Kronikave 5 / 1Kro 5
1 Kronikave 6 / 1Kro 6
1 Kronikave 7 / 1Kro 7
1 Kronikave 8 / 1Kro 8
1 Kronikave 9 / 1Kro 9
1 Kronikave 10 / 1Kro 10
1 Kronikave 11 / 1Kro 11
1 Kronikave 12 / 1Kro 12
1 Kronikave 13 / 1Kro 13
1 Kronikave 14 / 1Kro 14
1 Kronikave 15 / 1Kro 15
1 Kronikave 16 / 1Kro 16
1 Kronikave 17 / 1Kro 17
1 Kronikave 18 / 1Kro 18
1 Kronikave 19 / 1Kro 19
1 Kronikave 20 / 1Kro 20
1 Kronikave 21 / 1Kro 21
1 Kronikave 22 / 1Kro 22
1 Kronikave 23 / 1Kro 23
1 Kronikave 24 / 1Kro 24
1 Kronikave 25 / 1Kro 25
1 Kronikave 26 / 1Kro 26
1 Kronikave 27 / 1Kro 27
1 Kronikave 28 / 1Kro 28
1 Kronikave 29 / 1Kro 29