Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 24

1

Klasat e bijve të Aaronit ishin këto. Bijtë e Aaronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari.

2

Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk lanë fëmijë; prandaj ushtruan detyrën e priftit Eleazari dhe Ithamari.

3

Pastaj Davidi, së bashku me Tsadokun, nga bijtë e Eleazarit, dhe me Ahimelekun, nga bijtë e Ithamarit, i ndau sipas detyrave të shërbimit të tyre.

4

Me qenë se kishte më tepër familjarë midis bijve të Eleazarit sesa midis bijve të Ithamarit, ata u ndanë në këtë mënyrë: për bijtë e Eleazarit, gjashtëmbëdhjetë të parë të shtëpisë atërore dhe për bijtë e Ithamarit, tetë të parë sipas shtëpive të tyre atërore.

5

Ata u ndanë me short, si njera palë ashtu dhe pala tjetër, sepse kishte princa të shenjtërores dhe princa të Perëndisë qoftë midis bijve të Eleazarit, qoftë midis bijve të Ithamarit.

6

Shkruesi Shemajahu, bir i Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin.

7

I pari i caktuar nga shorti ishte Jehojaribi, i dyti Jedajahu,

8

i treti Harimi, i katërti Seorimi,

9

i pesti Malkijahu, i gjashti Mijamimi,

10

i shtati Hakotsi, i teti Abijahu,

11

i nënti Jeshua, i dhjeti Shekanjahu,

12

i njëmbëdhjeti Eliashibi, i dymbëdhjeti Jakimi,

13

i trembëdhjeti Hupahu, i katërmbëdhjeti Jeshebeabi,

14

i pesëmbëdhjeti Bilgahu, i gjashtëmbëdhjeti Imeri,

15

i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti Hapitsetsi,

16

i nëntëmbëdhjeti Pethahiahu, i njëzeti Jehezekeli,

17

i njëzetenjëti Jakini, i njëzetedyti Gamuli,

18

i njëzetetreti Delajahu, i njëzetekatërti Maaziahu.

19

Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas normave të caktuara nga Aaroni, ati i tyre, duke iu përmbajur urdhrave të Zotit, Perëndisë të Izraelit.

20

Sa për pjesën tjetër të bijve të Levit, të bijve të Amramit, Shubaeli; të bijve të Shubaelit, Jehdia.

21

Për Rehabiahun, bijve të Rehabiahut, ata kishin si të parë Ishshiahun.

22

Për Itsharitët, ata kishin si të parë Shelomothin: bijtë e Shelomothit kishin Jahathin.

23

Bijtë e Hebronit patën si të parë Jeriahun, si të dytë Amariahun, të tretë Jahazielin dhe të katërt Jekomeamin.

24

Nga bijtë e Uzielit të parë kishin Mikahun; nga bijtë e Mikahut, Shamirin;

25

i vëllai i Mikahut, Ishshiahu; nga bijtë e Ishshiahut, Zakarian.

26

Nga bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi; biri i Jaaziahut, Beno.

27

Bijtë e Merarit me anë të Jaaziahut ishin Beno, Shohami, Zakuri dhe Ibri.

28

Nga Mahli kemi Eleazarin, që nuk pati fëmijë.

29

Nga Kishi, birin e Kishit, Jerahmeelin.

30

Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi. Këta ishin bijtë e Levitëve sipas shtëpive të tyre atërore.

31

Edhe këta, ashtu si bijtë e Aaronit, vëllezër të tyre, hodhën në short në prani të mbretit David, të Tsadokut, të Ahimelekut dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. Të parët e shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtën mënyrë si vëllezërit e tyre të rinj.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884