Instagram
English
A A A A A
Shqiptare Bibla 1884
1 Kronikave 23
1
Davidi, tanimë i plakur dhe i velur me ditë, vendosi si mbret mbi Izraelin birin e tij Salomon.
2
Ai mblodhi tërë krerët e Izraelit së bashku me priftërinjtë dhe me Levitët.
3
U llogaritën Levitët tridhjetë vjeç e lart; dhe numri i individëve ishte tridhjetë e tetë mijë.
4
Nga këta, njëzet e katër mijë u caktuan për të drejtuar punimet në shtëpinë e Zotit, gjashtë mijë ishin magjistratë dhe gjyqtarë,
5
katër mijë ishin derëtarë dhe katër mijë duhet të lëvdonin Zotin me veglat që Davidi kishte bërë për ta kremtuar.
6
Davidi i ndau në klasa, sipas bijve të Levit: Gershomi, Kehathi dhe Merari.
7
Nga Gershonitët: Ladani dhe Shimei.
8
Bijtë e Ladanit: Jejeli, i pari, Zethami dhe Joeli; tre gjithsej.
9
Bijtë e Shimeit: Shelomithi, Hazieli dhe Harani; gjithsej tre. Këta ishin të parët e shtëpive atërore të Ladanit.
10
Bijtë e Shimeit: Jahathi, Zina, Jeushi dhe Beriahu. Këta ishin katër bijtë e Shimeit.
11
Jahathi ishte i pari, pas tij vinte Zina; Jeushi dhe Beriahu nuk patën shumë fëmijë, prandaj në regjistrimin përbënin një shtëpi të vetme atërore.
12
Bijtë e Kehathit: Amrami, Itshari, Hebroni dhe Uzieli; gjithsej katër.
13
Bijtë e Amramit: Aaroni dhe Moisiu. Aaroni u nda veç për të shenjtëruar gjërat e shenjta, ai dhe bijtë e tij përjetë, për të djegur temjan përpara Zotit, për t'i shërbyer dhe për të bekuar emrin e tij përjetë.
14
Sa për Moisiun, njeriun e Perëndisë, bijtë e tij u llogaritën në fisin e Levit.
15
Bijtë e Moisiut ishin Gershomi dhe Eliezeri.
16
Nga bijtë e Gershomit, Shebueli ishte i pari.
17
Nga bijtë e Eliezerit, Rehabiahu ishte i pari. Eliezeri nuk pati fëmijë të tjerë, por bijtë e Rehabiahut ishin të shumët.
18
Nga bijtë e Itsharit, Shelomithi ishte i pari.
19
Nga bijtë e Hebroit, Jerijahu ishte i pari, Amariahu i dyti, Jahazieli i treti dhe Jekaneami i katërti.
20
Nga bijtë e Uzielit, Mikahu ishte i pari dhe Ishshiahu i dyti.
21
Bijtë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi. Bijtë e Mahlit ishin Eleazari dhe Kishi.
22
Eleazari vdiq dhe nuk la djem, por vetëm vajzat që u martuan me bijtë e Kishit, vëllezër të tyre.
23
Bijtë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jeremothi; gjithsej tre.
24
Këta ishin bijtë e Levit sipas shtëpisë të tyre atërore, të parët e shtëpive atërore sipas regjistrimit të popullsisë, që u bë duke i numëruar emrat një për një. Këta ishin të ngarkuar me shërbimin e shtëpisë të Zotit njëzet vjeç e lart.
25
Sepse Davidi kishte thënë: "Zoti, Perëndia i Izraelit, i ka dhënë paqe popullit të tij, në mënyrë që ai të mund të banonte në Jeruzalem përjetë.
26
Kështu Levitët nuk do ta mbartin më tabernakullin dhe tërë objektet e shërbimit të tij".
27
sipas porosive të fundit të Davidit u bë regjistrimi i bijve të Levit, njëzet vjeç e lart.
28
Sepse detyra e tyre ishte që të ndihmonin bijtë e Aaronit në shërbimin e shtëpisë së Zotit në oborret, në dhomat, në pastrimin e të gjitha gjërave të shenjta, në punën e shërbimit të shtëpisë së Perëndisë,
29
me bukët e paraqitjes, me majën e miellit për ofertën e ushqimit, me kuleçët e ndorme; me gjërat që gatuhen në tigan, me atë që është përzier me vaj dhe me të gjitha masat dhe dimensionet.
30
Përveç kësaj ata duhet të paraqiteshin çdo mëngjes për të kremtuar dhe për të lëvduar Zotin, dhe kështu edhe çdo mbrëmje,
31
si dhe për të ofruar vazhdimisht para Zotit tërë olokaustet, sipas numrit të caktuar nga ligji ditët e shtuna, kur fillon hëna e re dhe në festat solemne.
32
Ata duhet të kryenin gjithashtu detyrat e çadrës së mbledhjeve dhe të shenjtërores, si dhe të ndihmonin bijtë e Aaronit, vëllezërit e tyre, në shërbimin e shtëpisë të Zotit.
1 Kronikave 23:1
1 Kronikave 23:2
1 Kronikave 23:3
1 Kronikave 23:4
1 Kronikave 23:5
1 Kronikave 23:6
1 Kronikave 23:7
1 Kronikave 23:8
1 Kronikave 23:9
1 Kronikave 23:10
1 Kronikave 23:11
1 Kronikave 23:12
1 Kronikave 23:13
1 Kronikave 23:14
1 Kronikave 23:15
1 Kronikave 23:16
1 Kronikave 23:17
1 Kronikave 23:18
1 Kronikave 23:19
1 Kronikave 23:20
1 Kronikave 23:21
1 Kronikave 23:22
1 Kronikave 23:23
1 Kronikave 23:24
1 Kronikave 23:25
1 Kronikave 23:26
1 Kronikave 23:27
1 Kronikave 23:28
1 Kronikave 23:29
1 Kronikave 23:30
1 Kronikave 23:31
1 Kronikave 23:32
1 Kronikave 1 / 1Kro 1
1 Kronikave 2 / 1Kro 2
1 Kronikave 3 / 1Kro 3
1 Kronikave 4 / 1Kro 4
1 Kronikave 5 / 1Kro 5
1 Kronikave 6 / 1Kro 6
1 Kronikave 7 / 1Kro 7
1 Kronikave 8 / 1Kro 8
1 Kronikave 9 / 1Kro 9
1 Kronikave 10 / 1Kro 10
1 Kronikave 11 / 1Kro 11
1 Kronikave 12 / 1Kro 12
1 Kronikave 13 / 1Kro 13
1 Kronikave 14 / 1Kro 14
1 Kronikave 15 / 1Kro 15
1 Kronikave 16 / 1Kro 16
1 Kronikave 17 / 1Kro 17
1 Kronikave 18 / 1Kro 18
1 Kronikave 19 / 1Kro 19
1 Kronikave 20 / 1Kro 20
1 Kronikave 21 / 1Kro 21
1 Kronikave 22 / 1Kro 22
1 Kronikave 23 / 1Kro 23
1 Kronikave 24 / 1Kro 24
1 Kronikave 25 / 1Kro 25
1 Kronikave 26 / 1Kro 26
1 Kronikave 27 / 1Kro 27
1 Kronikave 28 / 1Kro 28
1 Kronikave 29 / 1Kro 29