A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 21
Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,
2
Dani, Jozefi, Beniamini, Neftali, Gadi dhe Asheri.
3
Bijtë e Judës ishin Eri, Onani dhe Shelahu; këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananeasja. Eri, i parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdesë.
4
Tamara, nusja e të birit, i lindi Peretsin dhe Zerahun. Juda pati gjithsej pesë bij.
5
Hetsroni dhe Hamuli ishin bijtë e Peretsit.
6
Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli dhe Dara ishin bijtë e Zerahut; gjithsej pesë.
7
I biri i Karmit, Akani, vuri në rrezik Izraelin, duke kryer një shkelje rreth gjërave të caktuara të zhdukeshin.
8
Ethanit i lindi Arariahu.
9
Bijtë që i lindën Hetsronit quheshin Jerahmeel, Ram dhe Kelubai.
10
Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nahshoni, princi i bijve të Judës;
11
Nahshonit i lindi Salma; Salmas i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi.
12
Obedit i lindi Isai.
13
Isait i lindi Eliabi, i parëlinduri i tij, Abinadabi i dyti, Shemiahu i treti,
14
Nethaneeli, i katërti, Radai i pesti,
15
Otsemi i gjashti, dhe Davidi i shtati.
16
Motrat e tyre ishin Tserujah dhe Abigail. Abishai, Joabi dhe Asaheli ishin bij të Tserujahës; gjithsej tre.
17
Abigaili lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri, Ismaeliti.
18
Kalebi, bir i Hetsronit, pati fëmijë nga gruaja e tij Azubah dhe nga Jeriotha. Bijtë e saj quheshin Jesher, Shobab dhe Ardon.
19
Pas vdekjes së Azabahut, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin.
20
Hurit i lindi Uri dhe Urit i lindi Betsaleeli.
21
Pastaj Hetsroni hyri tek e bija e Makirit, atit të Galaadit, me të cilën që martuar kur ishte shtatëdhjetë vjeç; dhe ajo i lindi Segubin.
22
Segubit i lindi Jairi, të cilit do t'i përkisnin njëzet e tre qytete në vendin e Galaadit.
23
(Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat e Jairit, Kenathin dhe fshatrat përreth, gjashëdhjetë qytete). Tërë këto ishin pronë e bijve të Makirit, atit të Galaadit.
24
Mbas vdekjes së Hetsronit në Kaleb-Efrathah, Abiah, gruaja e Hetsronit i lindi Ashurin, atin e Tekoas.
25
Bijtë e Jerahmeelit, të parëlindurit të Hetsronit, ishin Rami, i parëlinduri, Bunahu, Oreni, Otsemi dhe Ahijahu.
26
Jerahmeeli pati një grua tjetër, që quhej Atarah, që u bë nëna e Onamit.
27
Bijtë e Ramit, të parëlindurit të Jerahmeelit, qenë Maatsi, Jamini dhe Ekeri.
28
Bijtë e Onamit ishin Shamai dhe Jada. Bijtë e Shamait ishin Nadabi dhe Abishuri.
29
Gruaja e Abishurit quhej Abihail dhe i lindi Ahbanin dhe Molidin.
30
Bijtë e Nadabit ishin Seledi dhe Apaimi. Seledi vdiq pa lënë fëmijë.
31
I biri i Apaimit ishte Ishi; i biri i Ishit ishte Sheshani; i biri i Sheshanit ishte Ahlai.
32
Bijtë e Jadait, vëllait të Shamait, ishin Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdiq pa lënë fëmijë.
33
Pelethi dhe Zaza ishin bijtë e Jonathanit. Këta ishin bijtë e Jerahmeelit.
34
Seshani nuk pati djem por vetëm vajza. Por Seshani kishte një skllav egjiptas të quajturt Jarha.
35
Seshani e martoi të bijën me Jarhën, skllavin e tij, dhe ajo i lindi Atain.
36
Atait i lindi Nathani dhe Nathanit i lindi Zabadi.
37
Zabadit i lindi Eflali; Eflalit i lindi Obedi;
38
Obedit i lindi Jehu; Jehut i lindi Azariahu;
39
Azariahut i lindi Heletsi; Heletsit i lindi Eleasahu;
40
Eleasahut i lindi Sismai; Sismait i lindi Shallumi;
41
Shallumit i lindi Jekamiahu dhe Jekamiahut i lindi Elishama.
42
Bijtë e Kalebit, vëllait të Jerahmeelit, ishin Mesha, i parëlinduri që ishte ati i Zifit, dhe bijtë e Mareshahut, ati i Hebronit.
43
Bijtë e Hebronit ishin Korahu, Tapuahu, Rekemi dhe Shema.
44
Shemas i lindi Rahami, ati i Jorkeamit, dhe Rekemit i lindi Shamai.
45
Shamai pati si djalë Maonin, i cili ishte ati i Beth-Tsurit.
46
Efah, konkubina e Kalebit, lindi Haranin, Motsan dhe Gazezin. Haranit i lindi Gazezin.
47
Bijtë e Jahdait ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efahu dhe Shaafi.
48
Maakah, konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanahun.
49
Ajo lindi Shaafin, atin e Madmanahut, Shevan, atin e Makbenës dhe të Gibeut. Vajza e Kalebit quhej Aksaha.
50
Këta qenë bijtë e Kalebit: i biri i Hurit, të parëlindurit të Efratahut, Shobali, ati i Kirjath-Jearimit.
51
Salma, ati i Betlemit, dhe Harefi, ati i Beth-Gaderit.
52
Shobali, ati i Kirjath-Jearimit, pati si fëmijë: Haroehin dhe gjysmën e Memuhothit.
53
Familjet e Kirjath-Jearimit ishin Ithrejtë, Puthejtë, Sumathejtë dhe Misharaejtë; prej tyre rrjedhin Tsorathitët dhe Eshtaolitët.
54
Bijtë e Salmës ishin Betlemi dhe Netofathei, Atroth-Beth-Joabi, gjysme e Menathejve, Tsorejtë,
55
dhe familjet e shkruesve që banonin në Jabets ishin Tirathejtë, Shimeathejtë dhe Sukathejtë. Këta ishin Kenejtë që rrjedhin nga Hamathi, ati i shtëpisë së Rekabit.1 Kronikave 2:1
1 Kronikave 2:2
1 Kronikave 2:3
1 Kronikave 2:4
1 Kronikave 2:5
1 Kronikave 2:6
1 Kronikave 2:7
1 Kronikave 2:8
1 Kronikave 2:9
1 Kronikave 2:10
1 Kronikave 2:11
1 Kronikave 2:12
1 Kronikave 2:13
1 Kronikave 2:14
1 Kronikave 2:15
1 Kronikave 2:16
1 Kronikave 2:17
1 Kronikave 2:18
1 Kronikave 2:19
1 Kronikave 2:20
1 Kronikave 2:21
1 Kronikave 2:22
1 Kronikave 2:23
1 Kronikave 2:24
1 Kronikave 2:25
1 Kronikave 2:26
1 Kronikave 2:27
1 Kronikave 2:28
1 Kronikave 2:29
1 Kronikave 2:30
1 Kronikave 2:31
1 Kronikave 2:32
1 Kronikave 2:33
1 Kronikave 2:34
1 Kronikave 2:35
1 Kronikave 2:36
1 Kronikave 2:37
1 Kronikave 2:38
1 Kronikave 2:39
1 Kronikave 2:40
1 Kronikave 2:41
1 Kronikave 2:42
1 Kronikave 2:43
1 Kronikave 2:44
1 Kronikave 2:45
1 Kronikave 2:46
1 Kronikave 2:47
1 Kronikave 2:48
1 Kronikave 2:49
1 Kronikave 2:50
1 Kronikave 2:51
1 Kronikave 2:52
1 Kronikave 2:53
1 Kronikave 2:54
1 Kronikave 2:55


1 Kronikave 1 / 1Kro 1
1 Kronikave 2 / 1Kro 2
1 Kronikave 3 / 1Kro 3
1 Kronikave 4 / 1Kro 4
1 Kronikave 5 / 1Kro 5
1 Kronikave 6 / 1Kro 6
1 Kronikave 7 / 1Kro 7
1 Kronikave 8 / 1Kro 8
1 Kronikave 9 / 1Kro 9
1 Kronikave 10 / 1Kro 10
1 Kronikave 11 / 1Kro 11
1 Kronikave 12 / 1Kro 12
1 Kronikave 13 / 1Kro 13
1 Kronikave 14 / 1Kro 14
1 Kronikave 15 / 1Kro 15
1 Kronikave 16 / 1Kro 16
1 Kronikave 17 / 1Kro 17
1 Kronikave 18 / 1Kro 18
1 Kronikave 19 / 1Kro 19
1 Kronikave 20 / 1Kro 20
1 Kronikave 21 / 1Kro 21
1 Kronikave 22 / 1Kro 22
1 Kronikave 23 / 1Kro 23
1 Kronikave 24 / 1Kro 24
1 Kronikave 25 / 1Kro 25
1 Kronikave 26 / 1Kro 26
1 Kronikave 27 / 1Kro 27
1 Kronikave 28 / 1Kro 28
1 Kronikave 29 / 1Kro 29