Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 2

1

Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

2

Dani, Jozefi, Beniamini, Neftali, Gadi dhe Asheri.

3

Bijtë e Judës ishin Eri, Onani dhe Shelahu; këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananeasja. Eri, i parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdesë.

4

Tamara, nusja e të birit, i lindi Peretsin dhe Zerahun. Juda pati gjithsej pesë bij.

5

Hetsroni dhe Hamuli ishin bijtë e Peretsit.

6

Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli dhe Dara ishin bijtë e Zerahut; gjithsej pesë.

7

I biri i Karmit, Akani, vuri në rrezik Izraelin, duke kryer një shkelje rreth gjërave të caktuara të zhdukeshin.

8

Ethanit i lindi Arariahu.

9

Bijtë që i lindën Hetsronit quheshin Jerahmeel, Ram dhe Kelubai.

10

Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nahshoni, princi i bijve të Judës;

11

Nahshonit i lindi Salma; Salmas i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi.

12

Obedit i lindi Isai.

13

Isait i lindi Eliabi, i parëlinduri i tij, Abinadabi i dyti, Shemiahu i treti,

14

Nethaneeli, i katërti, Radai i pesti,

15

Otsemi i gjashti, dhe Davidi i shtati.

16

Motrat e tyre ishin Tserujah dhe Abigail. Abishai, Joabi dhe Asaheli ishin bij të Tserujahës; gjithsej tre.

17

Abigaili lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri, Ismaeliti.

18

Kalebi, bir i Hetsronit, pati fëmijë nga gruaja e tij Azubah dhe nga Jeriotha. Bijtë e saj quheshin Jesher, Shobab dhe Ardon.

19

Pas vdekjes së Azabahut, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin.

20

Hurit i lindi Uri dhe Urit i lindi Betsaleeli.

21

Pastaj Hetsroni hyri tek e bija e Makirit, atit të Galaadit, me të cilën që martuar kur ishte shtatëdhjetë vjeç; dhe ajo i lindi Segubin.

22

Segubit i lindi Jairi, të cilit do t'i përkisnin njëzet e tre qytete në vendin e Galaadit.

23

(Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat e Jairit, Kenathin dhe fshatrat përreth, gjashëdhjetë qytete). Tërë këto ishin pronë e bijve të Makirit, atit të Galaadit.

24

Mbas vdekjes së Hetsronit në Kaleb-Efrathah, Abiah, gruaja e Hetsronit i lindi Ashurin, atin e Tekoas.

25

Bijtë e Jerahmeelit, të parëlindurit të Hetsronit, ishin Rami, i parëlinduri, Bunahu, Oreni, Otsemi dhe Ahijahu.

26

Jerahmeeli pati një grua tjetër, që quhej Atarah, që u bë nëna e Onamit.

27

Bijtë e Ramit, të parëlindurit të Jerahmeelit, qenë Maatsi, Jamini dhe Ekeri.

28

Bijtë e Onamit ishin Shamai dhe Jada. Bijtë e Shamait ishin Nadabi dhe Abishuri.

29

Gruaja e Abishurit quhej Abihail dhe i lindi Ahbanin dhe Molidin.

30

Bijtë e Nadabit ishin Seledi dhe Apaimi. Seledi vdiq pa lënë fëmijë.

31

I biri i Apaimit ishte Ishi; i biri i Ishit ishte Sheshani; i biri i Sheshanit ishte Ahlai.

32

Bijtë e Jadait, vëllait të Shamait, ishin Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdiq pa lënë fëmijë.

33

Pelethi dhe Zaza ishin bijtë e Jonathanit. Këta ishin bijtë e Jerahmeelit.

34

Seshani nuk pati djem por vetëm vajza. Por Seshani kishte një skllav egjiptas të quajturt Jarha.

35

Seshani e martoi të bijën me Jarhën, skllavin e tij, dhe ajo i lindi Atain.

36

Atait i lindi Nathani dhe Nathanit i lindi Zabadi.

37

Zabadit i lindi Eflali; Eflalit i lindi Obedi;

38

Obedit i lindi Jehu; Jehut i lindi Azariahu;

39

Azariahut i lindi Heletsi; Heletsit i lindi Eleasahu;

40

Eleasahut i lindi Sismai; Sismait i lindi Shallumi;

41

Shallumit i lindi Jekamiahu dhe Jekamiahut i lindi Elishama.

42

Bijtë e Kalebit, vëllait të Jerahmeelit, ishin Mesha, i parëlinduri që ishte ati i Zifit, dhe bijtë e Mareshahut, ati i Hebronit.

43

Bijtë e Hebronit ishin Korahu, Tapuahu, Rekemi dhe Shema.

44

Shemas i lindi Rahami, ati i Jorkeamit, dhe Rekemit i lindi Shamai.

45

Shamai pati si djalë Maonin, i cili ishte ati i Beth-Tsurit.

46

Efah, konkubina e Kalebit, lindi Haranin, Motsan dhe Gazezin. Haranit i lindi Gazezin.

47

Bijtë e Jahdait ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efahu dhe Shaafi.

48

Maakah, konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanahun.

49

Ajo lindi Shaafin, atin e Madmanahut, Shevan, atin e Makbenës dhe të Gibeut. Vajza e Kalebit quhej Aksaha.

50

Këta qenë bijtë e Kalebit: i biri i Hurit, të parëlindurit të Efratahut, Shobali, ati i Kirjath-Jearimit.

51

Salma, ati i Betlemit, dhe Harefi, ati i Beth-Gaderit.

52

Shobali, ati i Kirjath-Jearimit, pati si fëmijë: Haroehin dhe gjysmën e Memuhothit.

53

Familjet e Kirjath-Jearimit ishin Ithrejtë, Puthejtë, Sumathejtë dhe Misharaejtë; prej tyre rrjedhin Tsorathitët dhe Eshtaolitët.

54

Bijtë e Salmës ishin Betlemi dhe Netofathei, Atroth-Beth-Joabi, gjysme e Menathejve, Tsorejtë,

55

dhe familjet e shkruesve që banonin në Jabets ishin Tirathejtë, Shimeathejtë dhe Sukathejtë. Këta ishin Kenejtë që rrjedhin nga Hamathi, ati i shtëpisë së Rekabit.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884