A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 51
Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.
2
Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan.
3
Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.
4
Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija.
5
Kështu Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq.
6
Sethi jetoi njëqind e pesë vjet dhe i lindi Enoshi.
7
Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
8
Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq.
9
Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i lindi Kenani.
10
Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi tetëqind e pesëmbëdhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
11
Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë vjet; pastaj vdiq.
12
Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.
13
Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
14
Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj vdiq.
15
Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi.
16
Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
17
Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.
18
Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.
19
Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë.
20
Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj vdiq.
21
Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Methuselahu.
22
Mbas lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
23
Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet.
24
Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.
25
Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi Lameku.
26
Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindën bij e bija.
27
Kështu Metuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq.
28
Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;
29
dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar".
30
Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi pesëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë.
31
Kështu Lameku jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq.
32
Noeut, në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.