A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 10

1
Këta janë pasardhësit e bijve të Noeut: Semit, Kamit dhe Jafetit; mbas përmbytjes, atyre u lindën fëmijë.
2
Jafeti pati si bij: Gomerin, Magogun, Madainin, Javanin, Tubalin, Meshekun dhe Tirasin.
3
Bijtë e Gomerit qenë: Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu.
4
Bijtë e Javanit qenë: Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi.
5
Prej tyre rrjedhin popujt e shpërndarë në ishujt e kombeve, në vendet e tyre të ndryshme, secili simbas gjuhës së vet, simbas familjeve të tyre dhe kombeve të tyre.
6
Bijtë e Kamit qenë: Kushi, Mitsraimi, Puti dhe Kanaani.
7
Bijtë e Kushit qenë: Seba, Havilahu, Sabtahu, Raamahu dhe Sabtekahu; dhe bijtë e Raamahut qenë: Sheba dhe Dedani.
8
Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi tokë.
9
Ai qe një gjahtar i fuqishëm para Zotit; prandaj thuhet: "Si Nimrodi, gjahtari i fuqishëm para Zotit".
10
Dhe fillimi i mbretërimit të tij qe Babeli, Ereku, Akadi dhe Kalmehu në vendin e Shinarit.
11
Nga ky vend shkoi në Asiri dhe ndërtoi Ninivën, Rehoboth-Irin dhe Kalahun;
12
midis Ninivës dhe Kalahut ndërtoi Resenin (që është qyteti i madh).
13
Mitsraimit i lindën Ludimët, Ananimët, Lehabimët, Nuftuhimët,
14
Pathrusimët, Kasluhimët (prej të cilëve dolën Filistejtë) dhe Kaftorimët.
15
Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Heti,
16
dhe Gebusejtë, Amorejtë, Girgasejtë,
17
Hivejtë, Arkejtë, Sinejtë,
18
Arvadejtë, Cemarejtë dhe Hamathejtë. Pastaj familjet e Kanaanëve u shpërndanë.
19
Dhe kufijtë e Kanaanëve shkuan nga Sidoni, në drejtim të Gerarit, deri në Gaza; dhe në drejtim të Sodomës, Gomorës, Admës dhe Ceboimoit deri në Lesha.
20
Këta janë bijtë e Kamit, simbas familjeve të tyre, simbas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre, në kombet e tyre.
21
Edhe Semit, babai i të gjithë fëmijëve të Eberit dhe vëlla madhor i Jafetit, i lindën bij.
22
Bijtë e Semit qenë: Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami.
23
Bijtë e Aramit qenë: Uzi, Huli, Getheri dhe Mashi.
24
Nga Arpakshadi lindi Shelahu dhe nga Shelahu Eberi.
25
Eberit i lindën dy bij; emri i njërit prej tyre ishte Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, dhe emri i të vëllait ishte Joktan.
26
Nga Joktani lindën Almodadi, Shelefi, Hatsarmavethi dhe Jerahu,
27
Hadorami, Uzali, Diklahu,
28
Obali, Abimaeli, Sheba,
29
Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Tërë këta qenë bij të Joktanit.
30
Dhe vendbanimi i tyre qe mali lindor, nga Mesha deri në Sefar.
31
Këta janë bijtë e Semit, simbas familjeve të tyre, simbas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre simbas kombëve të tyre.
32
Këto janë familjet e bijve të Noeut, simbas brezave të tyre, në kombet e tyre; dhe prej tyre dolën kombet që u shpërndanë në tokë mbas përmbytjes.
Gjenezë 10:1
Gjenezë 10:2
Gjenezë 10:3
Gjenezë 10:4
Gjenezë 10:5
Gjenezë 10:6
Gjenezë 10:7
Gjenezë 10:8
Gjenezë 10:9
Gjenezë 10:10
Gjenezë 10:11
Gjenezë 10:12
Gjenezë 10:13
Gjenezë 10:14
Gjenezë 10:15
Gjenezë 10:16
Gjenezë 10:17
Gjenezë 10:18
Gjenezë 10:19
Gjenezë 10:20
Gjenezë 10:21
Gjenezë 10:22
Gjenezë 10:23
Gjenezë 10:24
Gjenezë 10:25
Gjenezë 10:26
Gjenezë 10:27
Gjenezë 10:28
Gjenezë 10:29
Gjenezë 10:30
Gjenezë 10:31
Gjenezë 10:32
Gjenezë 1 / Gje 1
Gjenezë 2 / Gje 2
Gjenezë 3 / Gje 3
Gjenezë 4 / Gje 4
Gjenezë 5 / Gje 5
Gjenezë 6 / Gje 6
Gjenezë 7 / Gje 7
Gjenezë 8 / Gje 8
Gjenezë 9 / Gje 9
Gjenezë 10 / Gje 10
Gjenezë 11 / Gje 11
Gjenezë 12 / Gje 12
Gjenezë 13 / Gje 13
Gjenezë 14 / Gje 14
Gjenezë 15 / Gje 15
Gjenezë 16 / Gje 16
Gjenezë 17 / Gje 17
Gjenezë 18 / Gje 18
Gjenezë 19 / Gje 19
Gjenezë 20 / Gje 20
Gjenezë 21 / Gje 21
Gjenezë 22 / Gje 22
Gjenezë 23 / Gje 23
Gjenezë 24 / Gje 24
Gjenezë 25 / Gje 25
Gjenezë 26 / Gje 26
Gjenezë 27 / Gje 27
Gjenezë 28 / Gje 28
Gjenezë 29 / Gje 29
Gjenezë 30 / Gje 30
Gjenezë 31 / Gje 31
Gjenezë 32 / Gje 32
Gjenezë 33 / Gje 33
Gjenezë 34 / Gje 34
Gjenezë 35 / Gje 35
Gjenezë 36 / Gje 36
Gjenezë 37 / Gje 37
Gjenezë 38 / Gje 38
Gjenezë 39 / Gje 39
Gjenezë 40 / Gje 40
Gjenezë 41 / Gje 41
Gjenezë 42 / Gje 42
Gjenezë 43 / Gje 43
Gjenezë 44 / Gje 44
Gjenezë 45 / Gje 45
Gjenezë 46 / Gje 46
Gjenezë 47 / Gje 47
Gjenezë 48 / Gje 48
Gjenezë 49 / Gje 49
Gjenezë 50 / Gje 50