A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1983

Markus 51
Daarna het hulle oorkant die see in die land van die Geraseners aangekom.
2
Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees Hom tegemoet gekom.
3
Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie,
4
want hulle het hom al dikwels met voet- en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baasraak nie.
5
Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe.
6
Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor Hom neergeval
7
en hard geskreeu: “Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek U: In Gods Naam, moet my nie pynig nie!”
8
want Jesus het vir hom gesê: “Onrein gees, gaan uit die man uit!”
9
Hy het hom toe gevra: “Wat is jou naam?” “My naam is Legio,” antwoord hy Hom, “want ons is baie.”
10
Die man het Hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie.
11
Daar naby teen die berg het 'n groot trop varke geloop.
12
Die onrein geeste het Hom toe gesmeek: “Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar!”
13
Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent twee duisend het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip.
14
Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het.
15
Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik.
16
Dié wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke.
17
Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan.
18
Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was, by Hom daarop aangedring om saam met Hom te gaan.
19
Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie maar vir hom gesê: “Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.”
20
Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor.
21
Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe en toe Hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om Hom saamgedrom.
22
Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jaïrus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor Hom
23
en smeek Hom dringend: “My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe.”
24
Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter Hom aan gegaan en hulle het van alle kante af teen Hom gedruk.
25
Daar was ook 'n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het.
26
Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het, daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie; haar toestand het eerder vererger.
27
Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak,
28
want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word.
29
En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was.
30
Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het Hom in die gedrang omgedraai en gevra: “Wie het aan my klere geraak?”
31
Sy dissipels het Hom geantwoord: “U sien tog dat die mense van alle kante af teen U druk, en dan vra U nog: Wie het aan My geraak?”
32
Hy het rondom Hom gekyk om te sien wie dit gedoen het.
33
Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor Hom op haar knieë kom val en vir Hom haar hele geskiedenis vertel.
34
Daarna sê Hy vir haar: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees!”
35
Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: “U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?”
36
Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en Hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: “Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!”
37
Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes die broer van Jakobus toegelaat om verder saam met Hom te gaan nie.
38
Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan.
39
Hy het ingegaan en vir hulle gesê: “Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net.”
40
Hulle het Hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie dissipels wat by Hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was.
41
Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!
42
Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop; sy was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van verbasing.
43
Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee.Markus 5:1

Markus 5:2

Markus 5:3

Markus 5:4

Markus 5:5

Markus 5:6

Markus 5:7

Markus 5:8

Markus 5:9

Markus 5:10

Markus 5:11

Markus 5:12

Markus 5:13

Markus 5:14

Markus 5:15

Markus 5:16

Markus 5:17

Markus 5:18

Markus 5:19

Markus 5:20

Markus 5:21

Markus 5:22

Markus 5:23

Markus 5:24

Markus 5:25

Markus 5:26

Markus 5:27

Markus 5:28

Markus 5:29

Markus 5:30

Markus 5:31

Markus 5:32

Markus 5:33

Markus 5:34

Markus 5:35

Markus 5:36

Markus 5:37

Markus 5:38

Markus 5:39

Markus 5:40

Markus 5:41

Markus 5:42

Markus 5:43Markus 1 / Mark 1

Markus 2 / Mark 2

Markus 3 / Mark 3

Markus 4 / Mark 4

Markus 5 / Mark 5

Markus 6 / Mark 6

Markus 7 / Mark 7

Markus 8 / Mark 8

Markus 9 / Mark 9

Markus 10 / Mark 10

Markus 11 / Mark 11

Markus 12 / Mark 12

Markus 13 / Mark 13

Markus 14 / Mark 14

Markus 15 / Mark 15

Markus 16 / Mark 16