A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1983

Levitikus 191
Die Here het vir Moses gesê:
2
“Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig.
3
Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God.
4
Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God.
5
“Wanneer julle 'n maaltydoffer vir My, die Here, slag, moet julle dit so doen dat julle vir My aanneemlik is:
6
julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag, moet verbrand word.
7
Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir My aanneemlik nie.
8
Wie daarvan eet, is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word.
9
“Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê, agterna optel nie.
10
Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val, optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God.
11
“Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie.
12
Julle mag nie 'n vals eed aflê in my Naam en so die Naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here.
13
“Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie.
14
Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here.
15
“Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie partydig wees vir dié wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste.
16
Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here.
17
“Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit, moenie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie.
18
Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.
19
“Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie.
20
“Wanneer die eienaar van 'n slavin reeds 'n ooreenkoms aangegaan het waarvolgens iemand anders haar as byvrou koop, en die eienaar het met haar gemeenskap voordat die prys betaal is en voordat hy van haar afstand gedoen het, moet hy aan die toekomstige eienaar skadevergoeding betaal. Hulle mag nie die doodstraf opgelê word nie, want hy het nog beskikkingsreg oor haar.
21
Verder moet hy as skuldoffer vir die Here 'n ram bring na die ingang van die tent van ontmoeting toe.
22
Die priester moet met die skuldofferram vir die eienaar van die slavin versoening doen by die Here oor die sonde wat gedoen is. Die sonde sal dan vergewe word.
23
“Wanneer julle julle in die land vestig en allerhande soorte vrugtebome plant, mag julle drie jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Die vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie.
24
Die vierde jaar moet al die vrugte as 'n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word.
25
Van die vyfde jaar af mag julle die vrugte gebruik. Julle sal dan goeie opbrengste hê. Ek is die Here julle God.
26
“Julle mag nie aan heidense offermaaltye deelneem nie. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie.
27
[27-28] Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.
28
***
29
“Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar 'n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en afskuwelike sondes in die land.
30
Julle moet my gebooie oor die sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here.
31
Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here julle God.
32
“Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan oumense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.
33
“Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie.
34
Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom liefhê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God.
35
“Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie.
36
Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het.
37
Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here.”Levitikus 19:1

Levitikus 19:2

Levitikus 19:3

Levitikus 19:4

Levitikus 19:5

Levitikus 19:6

Levitikus 19:7

Levitikus 19:8

Levitikus 19:9

Levitikus 19:10

Levitikus 19:11

Levitikus 19:12

Levitikus 19:13

Levitikus 19:14

Levitikus 19:15

Levitikus 19:16

Levitikus 19:17

Levitikus 19:18

Levitikus 19:19

Levitikus 19:20

Levitikus 19:21

Levitikus 19:22

Levitikus 19:23

Levitikus 19:24

Levitikus 19:25

Levitikus 19:26

Levitikus 19:27

Levitikus 19:28

Levitikus 19:29

Levitikus 19:30

Levitikus 19:31

Levitikus 19:32

Levitikus 19:33

Levitikus 19:34

Levitikus 19:35

Levitikus 19:36

Levitikus 19:37Levitikus 1 / Lev 1

Levitikus 2 / Lev 2

Levitikus 3 / Lev 3

Levitikus 4 / Lev 4

Levitikus 5 / Lev 5

Levitikus 6 / Lev 6

Levitikus 7 / Lev 7

Levitikus 8 / Lev 8

Levitikus 9 / Lev 9

Levitikus 10 / Lev 10

Levitikus 11 / Lev 11

Levitikus 12 / Lev 12

Levitikus 13 / Lev 13

Levitikus 14 / Lev 14

Levitikus 15 / Lev 15

Levitikus 16 / Lev 16

Levitikus 17 / Lev 17

Levitikus 18 / Lev 18

Levitikus 19 / Lev 19

Levitikus 20 / Lev 20

Levitikus 21 / Lev 21

Levitikus 22 / Lev 22

Levitikus 23 / Lev 23

Levitikus 24 / Lev 24

Levitikus 25 / Lev 25

Levitikus 26 / Lev 26

Levitikus 27 / Lev 27