A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Josua 20

1
En die HERE het met Josua gespreek en gesê:
2
Spreek met die kinders van Israel en sê: Wys die vrystede vir julle aan waarvan Ek deur die diens van Moses met julle gespreek het,
3
dat hy wat 'n doodslag begaan het -- wat per ongeluk, sonder opset, 'n mens doodgeslaan het, daarheen kan vlug, sodat die vir julle kan dien as toevlugsoord vanweë die bloedwreker.
4
As hy dan na een van hierdie stede toe vlug en gaan staan by die ingang van die stadspoort en sy saak voor die ore van die oudstes van daardie stad meedeel, moet hulle hom by hulle in die stad opneem en aan hom plek gee, dat hy by hulle kan woon;
5
en as die bloedwreker hom agternajaag, mag hulle hom wat die doodslag begaan het, nie aan hom uitlewer nie, omdat hy sy naaste sonder opset doodgeslaan het, sonder dat hy hom gister en eergister vyandig was;
6
en hy moet in daardie stad bly totdat hy voor die vergadering tereggestaan het, tot op die dood van die hoëpriester wat in die dae daar sal wees; dan mag hy wat die doodslag begaan het, weer na sy stad en sy huis terugkeer, na die stad waar hy vandaan gevlug het.
7
Daarop het hulle geheilig: Kedes in Galil,a, op die gebergte van N ftali, en Sigem op die gebergte van Efraim, en Kirjat-Arba, dit is Hebron, op die gebergte van Juda;
8
en oorkant die Jordaan, oos van J,rigo, het hulle afgestaan: Beser in die woestyn op die gelykveld, uit die stam van Ruben, en Ramot in G¡lead, uit die stam van Gad, en Golan in Basan uit die stam van Manasse.
9
Dit is die stede wat bepaal was vir al die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef; sodat elkeen wat per ongeluk 'n mens doodgeslaan het, daarheen sou kan vlug en nie hoef te sterf deur die hand van die bloedwreker voordat hy voor die vergadering gestaan het nie.
Josua 20:1
Josua 20:2
Josua 20:3
Josua 20:4
Josua 20:5
Josua 20:6
Josua 20:7
Josua 20:8
Josua 20:9
Josua 1 / Jos 1
Josua 2 / Jos 2
Josua 3 / Jos 3
Josua 4 / Jos 4
Josua 5 / Jos 5
Josua 6 / Jos 6
Josua 7 / Jos 7
Josua 8 / Jos 8
Josua 9 / Jos 9
Josua 10 / Jos 10
Josua 11 / Jos 11
Josua 12 / Jos 12
Josua 13 / Jos 13
Josua 14 / Jos 14
Josua 15 / Jos 15
Josua 16 / Jos 16
Josua 17 / Jos 17
Josua 18 / Jos 18
Josua 19 / Jos 19
Josua 20 / Jos 20
Josua 21 / Jos 21
Josua 22 / Jos 22
Josua 23 / Jos 23
Josua 24 / Jos 24