A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Josua 19

1
En die tweede lot het uitgekom vir S¡meon, vir die stam van die kinders van S¡meon volgens hulle geslagte; en hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Juda.
2
En hulle het in hulle erfdeel gehad: Beër-Seba en Seba en Molada,
3
en Hasar-Sual en Bala en Esem,
4
en Eltolad en Betul en Horma,
5
en Siklag en Bet-Hammark bot en Hasar-Susa,
6
en Bet-Leb ot en Saruhen: dertien stede met hulle dorpe;
7
Ajin, Rimmon en Eter en Asan: vier stede met hulle dorpe;
8
en al die dorpe wat rondom hierdie stede was, tot by B älat-Beër, die Rama van die Suidland. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van S¡meon volgens hulle geslagte.
9
Uit die aandeel van die kinders van Juda is die erfdeel van die kinders van S¡meon, omdat die deel van die kinders van Juda vir hulle te groot was; daarom het die kinders van S¡meon geërwe in die middel van hulle erfdeel.
10
En die derde lot het opgekom vir die kinders van S,bulon volgens hulle geslagte, en die lyn van hulle erfdeel was tot by Sarid.
11
En hulle lyn loop op in westelike rigting na Mar la en raak aan Dabb,set en aan die spruit wat teenoor Jokneam loop;
12
en van Sarid af swaai dit na die oostekant, teen sonop, na die gebied van Kislot-Tabor, en loop aan na Daberat en loop op na J fia;
13
en daarvandaan loop dit oor na die ooste teen sonop, na Gat-Hefer, na Et-Kasin, en loop aan na Rimmon wat hom na Nea toe uitstrek;
14
dan swaai die lyn noord daaromheen na Hann ton en loop dood by die dal Jiftag-El;
15
en Kattat en N halal en Simron en J¡deala en Betlehem: twaalf stede met hulle dorpe.
16
Dit was die erfdeel van die kinders van S,bulon volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
17
Vir Issaskar het die vierde lot uitgekom, vir die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte;
18
en hulle grondgebied was na J¡sreël toe en Kesullot en Sunem,
19
en Hafar im en Sion en Anag rat,
20
en Rabbit en K¡sjon en Ebes,
21
en Remet en En-Gannim en En-Hadda en Bet-Pases;
22
en die lyn raak aan Tabor en Sahas¡ma en Bet-Semes, en hulle gebied loop dood by die Jordaan: sestien stede met hulle dorpe.
23
Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.
24
En die vyfde lot het uitgekom vir die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte;
25
en hulle gebied was: Helkat en Hali en Beten en Agsaf,
26
en Allamm,leg en Amead en Miseal; en raak in die weste aan die Karmel en aan Sihor-Libnat;
27
dan draai dit teen sonop na Bet-Dagon en raak aan S,bulon en die dal Jiftag-El in die noorde, Bet-Emek en Neh¡ël, en loop aan links by Kabul;
28
en Ebron en Rehob en Hammon en Kana tot by Groot-Sidon;
29
dan draai die lyn na Rama en tot by die vesting Tirus; dan draai die lyn na Hosa en loop dood by die see, van die landstreek af wat na Agsib toe lê;
30
en Umma en Afek en Rehob: twee en twintig stede met hulle dorpe.
31
Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
32
Vir die kinders van N ftali het die sesde lot uitgekom, vir die kinders van N ftali volgens hulle geslagte;
33
en hulle lyn was van Helef, van die eikeboom by Sa„n nnim af, en Ad mi-Nekeb en Jabneël tot by Lakkum, en dit loop dood by die Jordaan;
34
dan draai die lyn in westelike rigting na Asnot-Tabor en loop daarvandaan aan na Hukkok en raak in die suide aan S,bulon; en aan Aser raak dit in die weste, en aan Juda aan die Jordaan in die ooste;
35
en die versterkte stede: Siddim, Ser en Hammat, Rakkat en Kinn,ret,
36
en Adama en Rama en Hasor,
37
en Kedes en Edr,i en En-Hasor,
38
en Jireon en Migdal-El, Horem en Bet-Anat en Bet-Semes: negentien stede met hulle dorpe.
39
Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van N ftali volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.
40
Vir die stam van die kinders van Dan, volgens hulle geslagte, het die sewende lot uitgekom.
41
En die lyn van hulle erfdeel omvat: Sorea en Est ol en Ir-Semes,
42
en Sa„l bbin en Ajalon en Jitla,
43
en Elon en Timn ta en Ekron,
44
en lteke en G¡bbeton en B älat,
45
en Jehud en Ben,-Berak en Gat-Rimmon.
46
en M,-Jarkon en Rakkon, met die gebied teenoor Jafo.
47
Maar die kinders van Dan het hulle grondgebied kwytgeraak; daarom het die kinders van Dan opgetrek en teen Lesem geveg en dit ingeneem en verslaan met die skerpte van die swaard en dit in besit geneem en daarin gewoon; en hulle het Lesem Dan genoem na die naam van hulle vader Dan.
48
Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Dan volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
49
Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee;
50
op bevel van die HERE het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serag op die gebergte van Efraim; en hy het die stad opgebou en daarin gaan woon.
51
Dit is die erfdele wat Ele sar, die priester, en Josua, die seun van Nun, en die familiehoofde aan die stamme van die kinders van Israel as erfenis uitgedeel het deur die lot, in Silo, voor die aangesig van die HERE, by die ingang van die tent van samekoms; en hulle het die verdeling van die land beëindig.
Josua 19:1
Josua 19:2
Josua 19:3
Josua 19:4
Josua 19:5
Josua 19:6
Josua 19:7
Josua 19:8
Josua 19:9
Josua 19:10
Josua 19:11
Josua 19:12
Josua 19:13
Josua 19:14
Josua 19:15
Josua 19:16
Josua 19:17
Josua 19:18
Josua 19:19
Josua 19:20
Josua 19:21
Josua 19:22
Josua 19:23
Josua 19:24
Josua 19:25
Josua 19:26
Josua 19:27
Josua 19:28
Josua 19:29
Josua 19:30
Josua 19:31
Josua 19:32
Josua 19:33
Josua 19:34
Josua 19:35
Josua 19:36
Josua 19:37
Josua 19:38
Josua 19:39
Josua 19:40
Josua 19:41
Josua 19:42
Josua 19:43
Josua 19:44
Josua 19:45
Josua 19:46
Josua 19:47
Josua 19:48
Josua 19:49
Josua 19:50
Josua 19:51
Josua 1 / Jos 1
Josua 2 / Jos 2
Josua 3 / Jos 3
Josua 4 / Jos 4
Josua 5 / Jos 5
Josua 6 / Jos 6
Josua 7 / Jos 7
Josua 8 / Jos 8
Josua 9 / Jos 9
Josua 10 / Jos 10
Josua 11 / Jos 11
Josua 12 / Jos 12
Josua 13 / Jos 13
Josua 14 / Jos 14
Josua 15 / Jos 15
Josua 16 / Jos 16
Josua 17 / Jos 17
Josua 18 / Jos 18
Josua 19 / Jos 19
Josua 20 / Jos 20
Josua 21 / Jos 21
Josua 22 / Jos 22
Josua 23 / Jos 23
Josua 24 / Jos 24