A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 6

1
Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die HERE julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem;
2
dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te hou -- jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word.
3
Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die HERE die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en heuning.
4
Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE.
5
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
6
En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;
7
en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.
8
Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees.
9
En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
10
En as die HERE jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het om jou te gee -- groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie,
11
en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie -- en jy eet en versadig word,
12
neem jou dan in ag dat jy die HERE nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie.
13
Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer.
14
Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie --
15
want die HERE jou God is 'n jaloerse God by jou -- sodat die toorn van die HERE jou God nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie.
16
Julle mag die HERE julle God nie versoek soos julle Hom by Massa versoek het nie.
17
Julle moet die gebooie van die HERE julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat Hy jou beveel het, ywerig onderhou.
18
En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die HERE, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die HERE aan jou vaders met 'n eed beloof het,
19
terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die HERE gespreek het.
20
As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het?
21
dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei.
22
En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen.
23
En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met 'n eed beloof het.
24
En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is.
25
En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.
Deuteronomium 6:1
Deuteronomium 6:2
Deuteronomium 6:3
Deuteronomium 6:4
Deuteronomium 6:5
Deuteronomium 6:6
Deuteronomium 6:7
Deuteronomium 6:8
Deuteronomium 6:9
Deuteronomium 6:10
Deuteronomium 6:11
Deuteronomium 6:12
Deuteronomium 6:13
Deuteronomium 6:14
Deuteronomium 6:15
Deuteronomium 6:16
Deuteronomium 6:17
Deuteronomium 6:18
Deuteronomium 6:19
Deuteronomium 6:20
Deuteronomium 6:21
Deuteronomium 6:22
Deuteronomium 6:23
Deuteronomium 6:24
Deuteronomium 6:25
Deuteronomium 1 / Deu 1
Deuteronomium 2 / Deu 2
Deuteronomium 3 / Deu 3
Deuteronomium 4 / Deu 4
Deuteronomium 5 / Deu 5
Deuteronomium 6 / Deu 6
Deuteronomium 7 / Deu 7
Deuteronomium 8 / Deu 8
Deuteronomium 9 / Deu 9
Deuteronomium 10 / Deu 10
Deuteronomium 11 / Deu 11
Deuteronomium 12 / Deu 12
Deuteronomium 13 / Deu 13
Deuteronomium 14 / Deu 14
Deuteronomium 15 / Deu 15
Deuteronomium 16 / Deu 16
Deuteronomium 17 / Deu 17
Deuteronomium 18 / Deu 18
Deuteronomium 19 / Deu 19
Deuteronomium 20 / Deu 20
Deuteronomium 21 / Deu 21
Deuteronomium 22 / Deu 22
Deuteronomium 23 / Deu 23
Deuteronomium 24 / Deu 24
Deuteronomium 25 / Deu 25
Deuteronomium 26 / Deu 26
Deuteronomium 27 / Deu 27
Deuteronomium 28 / Deu 28
Deuteronomium 29 / Deu 29
Deuteronomium 30 / Deu 30
Deuteronomium 31 / Deu 31
Deuteronomium 32 / Deu 32
Deuteronomium 33 / Deu 33
Deuteronomium 34 / Deu 34