A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 3

1
Daarna het ons weggedraai en op pad na Basan opgetrek; en Og, die koning van Basan, het uitgetrek ons tegemoet, hy en sy hele volk, om te veg by Edr,‹.
2
Toe het die HERE vir my gesê: Wees nie bevrees vir hom nie, want Ek gee hom en sy hele volk en sy land in jou hand; en jy moet met hom doen soos jy gedoen het met Sihon, die koning van die Amoriete, wat in Hesbon gewoon het.
3
En die HERE onse God het ook Og, die koning van Basan, en sy hele volk in ons hand gegee, sodat ons hom verslaan het, totdat daar van hom niemand oor was wat vrygeraak het nie.
4
En ons het in die tyd al sy stede ingeneem; daar was geen vesting wat ons van hulle nie afgeneem het nie: sestig stede, die hele landstreek Argob, die koninkryk van Og in Basan.
5
Al hierdie stede was versterk met hoë mure, poorte en grendels, behalwe 'n groot menigte onbemuurde stede.
6
En ons het hulle met die banvloek getref soos ons met Sihon, die koning van Hesbon, gedoen het deur elke stad, manne, vroue en kinders met die banvloek te tref.
7
Maar al die vee en die buit van die stede het ons vir ons geroof.
8
So het ons dan in die tyd die land uit die hand van die twee konings van die Amoriete duskant die Jordaan geneem, van die Arnonrivier af tot by die berg Hernon --
9
die Sidoniërs noem Hermon Sirjon; maar die Amoriete noem dit Senir --
10
al die stede van die gelykveld en die hele G¡lead en die hele Basan tot by Salga en Edr,‹, stede van die koninkryk van Og in Basan.
11
Want Og, die koning van Basan, het net alleen oorgebly van die Refa‹ete. Is sy ledekant, 'n ysterledekant, nie daar in Rabba van die kinders van Ammon nie? Nege el is sy lengte en vier el sy breedte, gewone elle.
12
En hierdie land het ons in die tyd in besit geneem: van Aroër af, wat by die Arnonrivier lê, en die helfte van die gebergte van G¡lead met die stede daarvan het ek aan die Rubeniete en die Gadiete gegee.
13
En die orige deel van G¡lead saam met die hele Basan, die koninkryk van Og, het ek aan die halwe stam van Manasse gegee -- die hele landstreek Argob. Daardie hele Basan word land van die Refa‹ete genoem.
14
Ja‹r, die seun van Manasse, het die hele landstreek Argob tot by die grens van die Gesuriete en die Ma„gatiete gekry en dit, naamlik Basan, na sy naam Ja‹rsdorpe genoem tot vandag toe.
15
En aan Magir het ek G¡lead gegee.
16
Maar aan die Rubeniete en die Gadiete het ek van G¡lead af tot by die Arnonrivier gegee, die middel van die rivier, saam met sy oewerland, en tot by die Jabbokrivier, die grens van die kinders van Ammon.
17
Daarby die Vlakte en die Jordaan, saam met sy grondgebied, van Kinn,ret af tot by die See van die Vlakte, die Soutsee, onder aan die hange van Pisga teen die ooste.
18
Verder het ek in die tyd aan julle bevel gegee en gesê: Die HERE julle God het aan julle hierdie land gegee om dit in besit te neem; gewapend moet julle voor jul broers, die kinders van Israel, oortrek -- al die dapper manne.
19
Net julle vroue en julle kinders en julle vee -- ek weet dat julle baie vee het -- kan in julle stede bly wat ek aan julle gegee het;
20
totdat die HERE aan julle broers soos aan julle rus gee, en hulle ook die land in besit neem wat die HERE julle God aan hulle oorkant die Jordaan sal gee; dan kan julle teruggaan elkeen na sy besitting wat ek aan julle gegee het.
21
Ook het ek Josua in die tyd beveel en gesê: Jou oë het alles gesien wat die HERE julle God aan hierdie twee konings gedoen het. So sal die HERE aan al die koninkryke doen waarheen jy oortrek.
22
Julle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die HERE julle God wat vir julle stry.
23
Ook het ek die HERE in die tyd gesmeek en gesê:
24
Here, HERE! U het begin om u kneg u grootheid en u sterke hand te laat sien; want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U?
25
Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die L¡banon!
26
Maar die HERE het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie; maar die HERE het vir my gesê: Dit is nou genoeg! Moenie nog verder met My oor hierdie saak spreek nie.
27
Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste, en bekyk dit met jou oë; want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie.
28
Gee dan bevel aan Josua, en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek, en hy sal hulle die land wat jy sal sien, laat erwe.
29
En ons het in die dal teenoor Bet-Peor gebly.
Deuteronomium 3:1
Deuteronomium 3:2
Deuteronomium 3:3
Deuteronomium 3:4
Deuteronomium 3:5
Deuteronomium 3:6
Deuteronomium 3:7
Deuteronomium 3:8
Deuteronomium 3:9
Deuteronomium 3:10
Deuteronomium 3:11
Deuteronomium 3:12
Deuteronomium 3:13
Deuteronomium 3:14
Deuteronomium 3:15
Deuteronomium 3:16
Deuteronomium 3:17
Deuteronomium 3:18
Deuteronomium 3:19
Deuteronomium 3:20
Deuteronomium 3:21
Deuteronomium 3:22
Deuteronomium 3:23
Deuteronomium 3:24
Deuteronomium 3:25
Deuteronomium 3:26
Deuteronomium 3:27
Deuteronomium 3:28
Deuteronomium 3:29
Deuteronomium 1 / Deu 1
Deuteronomium 2 / Deu 2
Deuteronomium 3 / Deu 3
Deuteronomium 4 / Deu 4
Deuteronomium 5 / Deu 5
Deuteronomium 6 / Deu 6
Deuteronomium 7 / Deu 7
Deuteronomium 8 / Deu 8
Deuteronomium 9 / Deu 9
Deuteronomium 10 / Deu 10
Deuteronomium 11 / Deu 11
Deuteronomium 12 / Deu 12
Deuteronomium 13 / Deu 13
Deuteronomium 14 / Deu 14
Deuteronomium 15 / Deu 15
Deuteronomium 16 / Deu 16
Deuteronomium 17 / Deu 17
Deuteronomium 18 / Deu 18
Deuteronomium 19 / Deu 19
Deuteronomium 20 / Deu 20
Deuteronomium 21 / Deu 21
Deuteronomium 22 / Deu 22
Deuteronomium 23 / Deu 23
Deuteronomium 24 / Deu 24
Deuteronomium 25 / Deu 25
Deuteronomium 26 / Deu 26
Deuteronomium 27 / Deu 27
Deuteronomium 28 / Deu 28
Deuteronomium 29 / Deu 29
Deuteronomium 30 / Deu 30
Deuteronomium 31 / Deu 31
Deuteronomium 32 / Deu 32
Deuteronomium 33 / Deu 33
Deuteronomium 34 / Deu 34