A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 161
Onderhou die maand Abib en hou pasga vir die HERE jou God; want in die maand Abib het die HERE jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei.
2
En jy moet vir die HERE jou God as pasga kleinvee en beeste slag, op die plek wat die HERE sal uitkies om sy Naam daar te laat woon.
3
Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode daarby eet, brood van ellende -- want baie haastig het jy uit Egipteland uitgetrek -- sodat jy al die dae van jou lewe die dag van jou uittog uit Egipteland in gedagtenis kan hou.
4
En daar mag by jou sewe dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie; ook mag niks van die vleis wat jy die eerste dag in die aand slag, tot die môre toe oorbly nie.
5
Jy mag die pasga nie slag in een van jou poorte wat die HERE jou God aan jou gee nie.
6
Maar op die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, moet jy die pasga slag, in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte.
7
Dan moet jy dit kook en eet op die plek wat die HERE jou God sal uitkies; daarna moet jy in die môre omdraai en na jou tente gaan.
8
Ses dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar 'n feestyd vir die HERE jou God; dan mag jy geen werk doen nie.
9
Sewe weke moet jy tel; vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy sewe weke begin tel.
10
Dan moet jy die fees van die weke hou vir die HERE jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die HERE jou God jou sal seën.
11
En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat by jou is, op die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon.
12
En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte was; en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou.
13
Die huttefees moet jy sewe dae lank hou as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou.
14
En jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is.
15
Sewe dae lank moet jy vir die HERE jou God fees hou op die plek wat die HERE sal uitkies; want die HERE jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande; en jy moet net maar vrolik wees.
16
Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie;
17
elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die HERE jou God wat Hy jou gegee het.
18
Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die HERE jou God jou sal gee volgens jou stamme; en hulle moet die volk oordeel volgens 'n regverdige regspraak.
19
Jy mag die reg nie verdraai nie; jy mag nie partydig wees nie; ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het.
20
Geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die HERE jou God jou sal gee.
21
Jy mag vir jou nie 'n heilige boomstam -- enige boom -- plant langs die altaar van die HERE jou God wat jy vir jou sal maak nie.
22
Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE jou God haat, oprig nie.Deuteronomium 16:1

Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 16:3

Deuteronomium 16:4

Deuteronomium 16:5

Deuteronomium 16:6

Deuteronomium 16:7

Deuteronomium 16:8

Deuteronomium 16:9

Deuteronomium 16:10

Deuteronomium 16:11

Deuteronomium 16:12

Deuteronomium 16:13

Deuteronomium 16:14

Deuteronomium 16:15

Deuteronomium 16:16

Deuteronomium 16:17

Deuteronomium 16:18

Deuteronomium 16:19

Deuteronomium 16:20

Deuteronomium 16:21

Deuteronomium 16:22Deuteronomium 1 / Deu 1

Deuteronomium 2 / Deu 2

Deuteronomium 3 / Deu 3

Deuteronomium 4 / Deu 4

Deuteronomium 5 / Deu 5

Deuteronomium 6 / Deu 6

Deuteronomium 7 / Deu 7

Deuteronomium 8 / Deu 8

Deuteronomium 9 / Deu 9

Deuteronomium 10 / Deu 10

Deuteronomium 11 / Deu 11

Deuteronomium 12 / Deu 12

Deuteronomium 13 / Deu 13

Deuteronomium 14 / Deu 14

Deuteronomium 15 / Deu 15

Deuteronomium 16 / Deu 16

Deuteronomium 17 / Deu 17

Deuteronomium 18 / Deu 18

Deuteronomium 19 / Deu 19

Deuteronomium 20 / Deu 20

Deuteronomium 21 / Deu 21

Deuteronomium 22 / Deu 22

Deuteronomium 23 / Deu 23

Deuteronomium 24 / Deu 24

Deuteronomium 25 / Deu 25

Deuteronomium 26 / Deu 26

Deuteronomium 27 / Deu 27

Deuteronomium 28 / Deu 28

Deuteronomium 29 / Deu 29

Deuteronomium 30 / Deu 30

Deuteronomium 31 / Deu 31

Deuteronomium 32 / Deu 32

Deuteronomium 33 / Deu 33

Deuteronomium 34 / Deu 34