A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 13

1
As 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of wonder aankondig,
2
en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop -- wat jy nie geken het nie -- en hulle dien,
3
dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.
4
Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.
5
Maar die profeet of die man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.
6
As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter of die vrou wat jy liefhet, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die geheim verlok en sê: Laat ons gaan en ander gode dien -- wat jy en jou vaders nie geken het nie,
7
uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver van jou af; van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde --
8
dan moet jy nie inwillig en na hom nie luister nie; ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy ontwil wegsteek nie,
9
maar jy moet hom sekerlik doodmaak; jou hand moet eerste teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk.
10
En jy moet hom stenig, dat hy sterwe; want hy het probeer om jou weg te drywe van die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
11
En die hele Israel sal dit hoor en vrees, en hulle sal nie meer so 'n verkeerde ding by jou doen nie.
12
As jy in een van jou stede wat die HERE jou God jou gee om daar te woon, hoor sê:
13
Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien -- wat julle nie geken het nie --
14
dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen,
15
dan moet jy die inwoners van die stad sekerlik verslaan met die skerpte van die swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard.
16
En al die buit daarvan moet jy op die stadsplein bymekaarbring en die stad en al die buit as voloffer met vuur verbrand aan die HERE jou God; en dit moet vir ewig 'n puinhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie.
17
Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef nie, sodat die HERE Hom van die gloed van sy toorn kan afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het --
18
as jy luister na die stem van die HERE jou God om al sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van die HERE jou God.
Deuteronomium 13:1
Deuteronomium 13:2
Deuteronomium 13:3
Deuteronomium 13:4
Deuteronomium 13:5
Deuteronomium 13:6
Deuteronomium 13:7
Deuteronomium 13:8
Deuteronomium 13:9
Deuteronomium 13:10
Deuteronomium 13:11
Deuteronomium 13:12
Deuteronomium 13:13
Deuteronomium 13:14
Deuteronomium 13:15
Deuteronomium 13:16
Deuteronomium 13:17
Deuteronomium 13:18
Deuteronomium 1 / Deu 1
Deuteronomium 2 / Deu 2
Deuteronomium 3 / Deu 3
Deuteronomium 4 / Deu 4
Deuteronomium 5 / Deu 5
Deuteronomium 6 / Deu 6
Deuteronomium 7 / Deu 7
Deuteronomium 8 / Deu 8
Deuteronomium 9 / Deu 9
Deuteronomium 10 / Deu 10
Deuteronomium 11 / Deu 11
Deuteronomium 12 / Deu 12
Deuteronomium 13 / Deu 13
Deuteronomium 14 / Deu 14
Deuteronomium 15 / Deu 15
Deuteronomium 16 / Deu 16
Deuteronomium 17 / Deu 17
Deuteronomium 18 / Deu 18
Deuteronomium 19 / Deu 19
Deuteronomium 20 / Deu 20
Deuteronomium 21 / Deu 21
Deuteronomium 22 / Deu 22
Deuteronomium 23 / Deu 23
Deuteronomium 24 / Deu 24
Deuteronomium 25 / Deu 25
Deuteronomium 26 / Deu 26
Deuteronomium 27 / Deu 27
Deuteronomium 28 / Deu 28
Deuteronomium 29 / Deu 29
Deuteronomium 30 / Deu 30
Deuteronomium 31 / Deu 31
Deuteronomium 32 / Deu 32
Deuteronomium 33 / Deu 33
Deuteronomium 34 / Deu 34