A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 111
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê en altyd sy ordening, sy insettinge sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou.
2
En julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die HERE julle God nie geweet en nie gesien het nie: sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm
3
en sy tekens en sy dade wat Hy in Egipte gedoen het aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy hele land;
4
en wat Hy gedoen het aan die leër van Egipte, aan sy perde en aan sy strydwaens waaroor Hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle julle agtervolg het, sodat die HERE hulle omgebring het tot vandag toe;
5
en wat Hy vir julle in die woestyn gedoen het tot julle aankoms op hierdie plek;
6
en wat Hy aan Datan en Ab¡ram, die seuns van El¡ab, die seun van Ruben, gedoen het -- hoe die aarde sy mond oopgemaak en hulle saam met hul huisgesinne en hul tente en al die lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind het;
7
maar julle eie oë het gesien al die groot werke wat die HERE gedoen het.
8
Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dat julle sterk kan wees en inkom en die land in besit neem waarheen julle oortrek om dit in besit te neem,
9
en dat julle die dae kan verleng in die land wat die HERE aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle en hul nageslag te gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning.
10
Want die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipteland waar julle uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos 'n groentetuin, natgelei het nie.
11
Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes wat van die reën van die hemel water drink;
12
'n land waar die HERE jou God voor sorg; die oë van die HERE jou God is altyddeur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar.
13
As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om die HERE julle God lief te hê en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel,
14
dan sal Ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel.
15
En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word.
16
Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig,
17
en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is en die aarde sy opbrings nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die HERE julle gee.
18
Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees,
19
en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;
20
en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,
21
sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land wat die HERE aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo-oor die aarde.
22
Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle beveel, om dit te doen deur die HERE julle God lief te hê, in al sy weë te wandel en Hom aan te hang,
23
dan sal die HERE al hierdie nasies voor julle uit verdrywe, en julle sal groter en magtiger nasies as julle uit hulle besitting verdrywe.
24
Elke plek waar julle voetsool op trap, sal aan julle behoort; van die woestyn en die L¡banon, van die rivier, die Eufraatrivier, tot by die Westelike See sal julle grondgebied wees.
25
Niemand sal teen julle standhou nie; die HERE julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom waarop julle sal loop, soos Hy julle beloof het.
26
Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor --
27
die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel;
28
en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.
29
As dan die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Ger¡sim lê en die vloek op die berg Ebal.
30
Lê hulle nie oorkant die Jordaan, agter die pad in die weste, in die land van die Kana„niete wat in die Vlakte woon, teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie?
31
Want julle trek deur die Jordaan om die land in besit te gaan neem wat die HERE julle God aan julle sal gee; en julle sal dit in besit neem en daarin woon.
32
Onderhou dan sorgvuldiglik al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou.Deuteronomium 11:1

Deuteronomium 11:2

Deuteronomium 11:3

Deuteronomium 11:4

Deuteronomium 11:5

Deuteronomium 11:6

Deuteronomium 11:7

Deuteronomium 11:8

Deuteronomium 11:9

Deuteronomium 11:10

Deuteronomium 11:11

Deuteronomium 11:12

Deuteronomium 11:13

Deuteronomium 11:14

Deuteronomium 11:15

Deuteronomium 11:16

Deuteronomium 11:17

Deuteronomium 11:18

Deuteronomium 11:19

Deuteronomium 11:20

Deuteronomium 11:21

Deuteronomium 11:22

Deuteronomium 11:23

Deuteronomium 11:24

Deuteronomium 11:25

Deuteronomium 11:26

Deuteronomium 11:27

Deuteronomium 11:28

Deuteronomium 11:29

Deuteronomium 11:30

Deuteronomium 11:31

Deuteronomium 11:32Deuteronomium 1 / Deu 1

Deuteronomium 2 / Deu 2

Deuteronomium 3 / Deu 3

Deuteronomium 4 / Deu 4

Deuteronomium 5 / Deu 5

Deuteronomium 6 / Deu 6

Deuteronomium 7 / Deu 7

Deuteronomium 8 / Deu 8

Deuteronomium 9 / Deu 9

Deuteronomium 10 / Deu 10

Deuteronomium 11 / Deu 11

Deuteronomium 12 / Deu 12

Deuteronomium 13 / Deu 13

Deuteronomium 14 / Deu 14

Deuteronomium 15 / Deu 15

Deuteronomium 16 / Deu 16

Deuteronomium 17 / Deu 17

Deuteronomium 18 / Deu 18

Deuteronomium 19 / Deu 19

Deuteronomium 20 / Deu 20

Deuteronomium 21 / Deu 21

Deuteronomium 22 / Deu 22

Deuteronomium 23 / Deu 23

Deuteronomium 24 / Deu 24

Deuteronomium 25 / Deu 25

Deuteronomium 26 / Deu 26

Deuteronomium 27 / Deu 27

Deuteronomium 28 / Deu 28

Deuteronomium 29 / Deu 29

Deuteronomium 30 / Deu 30

Deuteronomium 31 / Deu 31

Deuteronomium 32 / Deu 32

Deuteronomium 33 / Deu 33

Deuteronomium 34 / Deu 34