A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Deuteronomium 101
In die tyd het die HERE vir my gesê: Kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes en klim op die berg na My toe; maak vir jou ook 'n ark van hout.
2
En Ek sal op die tafels skrywe die woorde wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het; en jy moet dit in die ark sit.
3
Toe het ek 'n ark van akasiahout gemaak en twee kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg geklim met die twee tafels in my hand.
4
En Hy het op die tafels, volgens die eerste skrif, die tien woorde geskrywe wat die HERE op die dag van die vergadering by die berg uit die vuur met julle gespreek het; en die HERE het dit aan my gegee.
5
En ek het omgedraai en van die berg afgeklim en die tafels in die ark gesit wat ek gemaak het; en dit was daar, soos die HERE my beveel het.
6
En die kinders van Israel het van B,ërot Ben,-J äkan weggetrek na Mos,ra toe. Daar het A„ron gesterwe, en daar is hy begrawe; en sy seun Ele sar het die priesteramp in sy plek bedien.
7
Daarvandaan het hulle weggetrek na Gudgod, en van Gudgod na Jotbat, 'n land van waterstrome.
8
In die tyd het die HERE die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die HERE te dra, om voor die aangesig van die HERE in sy diens te staan en in sy Naam te seën tot vandag toe.
9
Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie; die HERE is sy erfdeel, soos die HERE jou God hom beloof het.
10
En ,k het op die berg gestaan soos die vorige dae, veertig dae en veertig nagte lank; en die HERE het my ook die keer verhoor; die HERE wou jou nie in die verderf stort nie.
11
Maar die HERE het vir my gesê: Staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en die land in besit neem wat Ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.
12
En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,
13
om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?
14
Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.
15
Maar net aan jou vaders het die HERE 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag nhulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.
16
Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.
17
Want die HERE julle God is die God van die gode en die HERE van die here; die grote, magtige en gedugte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie;
18
wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood en klere gee.
19
Daarom moet julle die vreemdeling liefhê, want julle was vreemdelinge in Egipteland.
20
Die HERE jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by sy Naam sweer.
21
Hy is jou lof, en Hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het.
22
Sewentig siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die HERE jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel in menigte.Deuteronomium 10:1

Deuteronomium 10:2

Deuteronomium 10:3

Deuteronomium 10:4

Deuteronomium 10:5

Deuteronomium 10:6

Deuteronomium 10:7

Deuteronomium 10:8

Deuteronomium 10:9

Deuteronomium 10:10

Deuteronomium 10:11

Deuteronomium 10:12

Deuteronomium 10:13

Deuteronomium 10:14

Deuteronomium 10:15

Deuteronomium 10:16

Deuteronomium 10:17

Deuteronomium 10:18

Deuteronomium 10:19

Deuteronomium 10:20

Deuteronomium 10:21

Deuteronomium 10:22Deuteronomium 1 / Deu 1

Deuteronomium 2 / Deu 2

Deuteronomium 3 / Deu 3

Deuteronomium 4 / Deu 4

Deuteronomium 5 / Deu 5

Deuteronomium 6 / Deu 6

Deuteronomium 7 / Deu 7

Deuteronomium 8 / Deu 8

Deuteronomium 9 / Deu 9

Deuteronomium 10 / Deu 10

Deuteronomium 11 / Deu 11

Deuteronomium 12 / Deu 12

Deuteronomium 13 / Deu 13

Deuteronomium 14 / Deu 14

Deuteronomium 15 / Deu 15

Deuteronomium 16 / Deu 16

Deuteronomium 17 / Deu 17

Deuteronomium 18 / Deu 18

Deuteronomium 19 / Deu 19

Deuteronomium 20 / Deu 20

Deuteronomium 21 / Deu 21

Deuteronomium 22 / Deu 22

Deuteronomium 23 / Deu 23

Deuteronomium 24 / Deu 24

Deuteronomium 25 / Deu 25

Deuteronomium 26 / Deu 26

Deuteronomium 27 / Deu 27

Deuteronomium 28 / Deu 28

Deuteronomium 29 / Deu 29

Deuteronomium 30 / Deu 30

Deuteronomium 31 / Deu 31

Deuteronomium 32 / Deu 32

Deuteronomium 33 / Deu 33

Deuteronomium 34 / Deu 34