A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Handelinge 221
Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle!
2
En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreeuse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy sê:
3
Ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cil¡cië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gam liël, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n yweraar vir God soos julle almal vandag is.
4
Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee,
5
soos ook die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word.
6
Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal,
7
en ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
8
En ek het geantwoord: Wie is U, Here? En Hy het vir my gesê: Ek is Jesus, die Nasar,ner, wat jy vervolg.
9
En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie.
10
En ek het gesê: Wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê: Staan op en gaan na Damaskus, en daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen.
11
Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom.
12
En 'n sekere Anan¡as, 'n vroom man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon,
13
het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê: Saul, broeder, word siende! En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk.
14
En hy het gesê: Die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die Regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor;
15
want jy sal vir Hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het.
16
En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.
17
En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom
18
en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.
19
En ek het gesê: Here, hulle weet self dat ek besig was om die wat in U glo, in die gevangenis te werp en in die sinagoges te slaan;
20
en toe die bloed van St,fanus, u getuie, vergiet is, het ek ook self daarby gestaan en sy vermoording goedgekeur en die klere opgepas van die wat hom doodgemaak het.
21
En Hy het vir my gesê: Gaan heen, want Ek sal jou ver wegstuur na die gewone heidene.
22
Tot by hierdie woord het hulle na hom geluister; toe verhef hulle hul stem en sê: Weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie!
23
En terwyl hulle so skreeu en hulle klere afgooi en stof in die lug werp,
24
het die owerste oor duisend bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word, en gesê dat hulle hom met g,selslae moes ondersoek, sodat hy kon weet om watter rede hulle so teen hom uitroep.
25
En onderwyl hulle hom met die rieme uitrek, sê Paulus vir die hoofman oor honderd wat daar staan: Is dit u geoorloof om 'n Romeinse burger, en dit onveroordeeld, te g,sel?
26
Toe die hoofman oor honderd dit hoor, gaan hy dit aan die owerste oor duisend vertel en sê: Pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein.
27
En die owerste oor duisend het gekom en hom gevra: Sê vir my of jy 'n Romein is? En hy antwoord: Ja.
28
Toe sê die owerste oor duisend: Ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som verkry! En Paulus sê vir hom: Maar ek het dit deur geboorte.
29
Daarop het die wat hom sou ondersoek, hom dadelik laat staan; en die owerste oor duisend het ook gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was en hy hom geboei het.
30
En die volgende dag wou hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig was; en hy het hom van sy boeie losgemaak en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele Raad moes vergader; en hy het Paulus afgebring en voor hulle laat staan.Handelinge 22:1

Handelinge 22:2

Handelinge 22:3

Handelinge 22:4

Handelinge 22:5

Handelinge 22:6

Handelinge 22:7

Handelinge 22:8

Handelinge 22:9

Handelinge 22:10

Handelinge 22:11

Handelinge 22:12

Handelinge 22:13

Handelinge 22:14

Handelinge 22:15

Handelinge 22:16

Handelinge 22:17

Handelinge 22:18

Handelinge 22:19

Handelinge 22:20

Handelinge 22:21

Handelinge 22:22

Handelinge 22:23

Handelinge 22:24

Handelinge 22:25

Handelinge 22:26

Handelinge 22:27

Handelinge 22:28

Handelinge 22:29

Handelinge 22:30Handelinge 1 / Han 1

Handelinge 2 / Han 2

Handelinge 3 / Han 3

Handelinge 4 / Han 4

Handelinge 5 / Han 5

Handelinge 6 / Han 6

Handelinge 7 / Han 7

Handelinge 8 / Han 8

Handelinge 9 / Han 9

Handelinge 10 / Han 10

Handelinge 11 / Han 11

Handelinge 12 / Han 12

Handelinge 13 / Han 13

Handelinge 14 / Han 14

Handelinge 15 / Han 15

Handelinge 16 / Han 16

Handelinge 17 / Han 17

Handelinge 18 / Han 18

Handelinge 19 / Han 19

Handelinge 20 / Han 20

Handelinge 21 / Han 21

Handelinge 22 / Han 22

Handelinge 23 / Han 23

Handelinge 24 / Han 24

Handelinge 25 / Han 25

Handelinge 26 / Han 26

Handelinge 27 / Han 27

Handelinge 28 / Han 28