A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Handelinge 11
Die eerste verhaal, Theofilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het
2
tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;
3
aan wie Hy ook, nsy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.
4
En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het.
5
Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank nhierdie dae nie.
6
Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?
7
En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;
8
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judia en Samar¡a en tot aan die uiterste van die aarde.
9
En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.
10
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,
11
wat sê: Galil,se manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.
12
Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver.
13
En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bo-vertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik: Petrus en Jakobus en Johannes en Andr,as, Filippus en Thomas, Bartholom,s en Matth,s, Jakobus, die seun van Alf,s, en Simon, die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus.
14
Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.
15
En in die dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan -- die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig -- en gesê:
16
Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17
want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry.
18
Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;
19
en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeld ma genoem is, dit is Bloedgrond.
20
Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms: Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie! En: Laat 'n ander een sy opsienersamp neem.
21
Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here Jesus by ons in-- en uitgegaan het,
22
van die doop van Johannes af tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is -- van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding.
23
En hulle het twee voorgestel: Josef wat genoem is B rsabas, met die bynaam van Justus, en Matth¡as.
24
En hulle het gebid en gesê: U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het
25
om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek.
26
Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matth¡as geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels te wees.Handelinge 1:1

Handelinge 1:2

Handelinge 1:3

Handelinge 1:4

Handelinge 1:5

Handelinge 1:6

Handelinge 1:7

Handelinge 1:8

Handelinge 1:9

Handelinge 1:10

Handelinge 1:11

Handelinge 1:12

Handelinge 1:13

Handelinge 1:14

Handelinge 1:15

Handelinge 1:16

Handelinge 1:17

Handelinge 1:18

Handelinge 1:19

Handelinge 1:20

Handelinge 1:21

Handelinge 1:22

Handelinge 1:23

Handelinge 1:24

Handelinge 1:25

Handelinge 1:26Handelinge 1 / Han 1

Handelinge 2 / Han 2

Handelinge 3 / Han 3

Handelinge 4 / Han 4

Handelinge 5 / Han 5

Handelinge 6 / Han 6

Handelinge 7 / Han 7

Handelinge 8 / Han 8

Handelinge 9 / Han 9

Handelinge 10 / Han 10

Handelinge 11 / Han 11

Handelinge 12 / Han 12

Handelinge 13 / Han 13

Handelinge 14 / Han 14

Handelinge 15 / Han 15

Handelinge 16 / Han 16

Handelinge 17 / Han 17

Handelinge 18 / Han 18

Handelinge 19 / Han 19

Handelinge 20 / Han 20

Handelinge 21 / Han 21

Handelinge 22 / Han 22

Handelinge 23 / Han 23

Handelinge 24 / Han 24

Handelinge 25 / Han 25

Handelinge 26 / Han 26

Handelinge 27 / Han 27

Handelinge 28 / Han 28