A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 7

1
En op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig en dit gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en geheilig het,
2
het die owerstes van Israel, die hoofde van hulle families, offers gebring -- hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het --
3
hulle het hul offer voor die aangesig van die HERE gebring: ses tentwaens en twaalf beeste; 'n wa vir twee owerstes en 'n bees vir elkeen; en hulle het dit voor die tabernakel gebring.
4
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
5
Neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig; en jy moet dit aan die Leviete gee, aan elkeen volgens sy dienswerk.
6
Toe het Moses die waens en die beeste geneem en dit aan die Leviete gegee:
7
twee waens en vier beeste het hy aan die seuns van Gerson gegee volgens hulle dienswerk;
8
en vier waens en agt beeste het hy aan die seuns van Mer ri gegee volgens hulle dienswerk, onder leiding van Itamar, die seun van die priester A„ron.
9
Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die diens van die heiligdom het op hulle gerus: hulle moes dit op die skouers dra.
10
En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring.
11
En die HERE het aan Moses gesê: Elke owerste moet, elkeen op 'n afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.
12
En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson, die seun van Amm¡nadab, van die stam van Juda.
13
En sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
14
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
15
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
16
een bokram as sondoffer;
17
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Nagson, die seun van Amm¡nadab.
18
Op die tweede dag het Net neël, die seun van Suar, die owerste van Issaskar, aangebring --
19
hy het sy offer gebring: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
20
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
21
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
22
een bokram as sondoffer;
23
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Net neël, die seun van Suar.
24
Op die derde dag die owerste van die kinders van S,bulon, El¡ab, die seun van Helon.
25
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
26
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
27
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
28
een bokram as sondoffer;
29
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van El¡ab, die seun van Helon.
30
Op die vierde dag die owerste van die kinders van Ruben, El¡sur, die seun van Sed,r.
31
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
32
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
33
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
34
een bokram as sondoffer;
35
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van El¡sur, die seun van Sed,r.
36
Op die vyfde dag die owerste van die kinders van S¡meon, Selumiël, die seun van Sur¡saddai.
37
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
38
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
39
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
40
een bokram as sondoffer;
41
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Selumiël, die seun van Sur¡saddai.
42
Op die sesde dag die owerste van die kinders van Gad, ljasaf, die seun van R,huel.
43
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
44
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
45
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
46
een bokram as sondoffer;
47
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van ljasaf, die seun van R,huel.
48
Op die sewende dag die owerste van die kinders van Efraim, Elis ma, die seun van Amm¡hud.
49
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
50
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
51
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
52
een bokram as sondoffer;
53
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elis ma, die seun van Amm¡hud.
54
Op die agtste dag die owerste van die kinders van Manasse, G mliël, die seun van Ped sur.
55
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
56
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
57
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
58
een bokram as sondoffer;
59
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van G mliël, die seun van Ped sur.
60
Op die negende dag die owerste van die kinders van Benjamin, Ab¡dan, die seun van Gideoni.
61
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
62
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
63
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
64
een bokram as sondoffer;
65
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ab¡dan, die seun van Gideoni.
66
Op die tiende dag die owerste van die kinders van Dan, Ahiëser, die seun van Amm¡saddai.
67
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
68
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
69
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
70
een bokram as sondoffer;
71
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ahiëser, die seun van Amm¡saddai.
72
Op die elfde dag die owerste van die kinders van Aser, P giël, die seun van Ogran.
73
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
74
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
75
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
76
een bokram as sondoffer;
77
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van P giël, die seun van Ogran.
78
Op die twaalfde dag die owerste van die kinders van N ftali, Ah¡ra, die seun van Enan.
79
Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
80
een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
81
een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
82
een bokram as sondoffer;
83
en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ah¡ra, die seun van Enan.
84
Dit was die inwydingsgawe van die altaar van die kant van Israel se owerstes op die dag toe dit gesalf is: twaalf silwerskottels, twaalf silwerkomme, twaalf goue rookpanne --
85
elke skottel honderd en dertig sikkels silwer, en elke kom sewentig; al die silwer van die goed was twee duisend vier honderd volgens die sikkel van die heiligdom --
86
twaalf goue rookpanne, vol reukwerk; elke rookpan tien sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; al die goud van die rookpanne was honderd en twintig sikkels.
87
Al die beeste vir die brandoffer was twaalf bulle; die ramme twaalf, die jaaroud lammers twaalf, met hulle spysoffer; en twaalf bokramme as sondoffer.
88
En al die beeste vir die dankoffer was vier en twintig bulle; die ramme sestig, die bokramme sestig, die jaaroud lammers sestig. Dit is die inwydingsgawe van die altaar nadat dit gesalf is.
89
En as Moses in die tent van samekoms gegaan het om met Hom te spreek, het hy die stem met hom hoor spreek van die versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis is, tussen die twee g,rubs uit. So het Hy dan met hom gespreek.
Getalle 7:1
Getalle 7:2
Getalle 7:3
Getalle 7:4
Getalle 7:5
Getalle 7:6
Getalle 7:7
Getalle 7:8
Getalle 7:9
Getalle 7:10
Getalle 7:11
Getalle 7:12
Getalle 7:13
Getalle 7:14
Getalle 7:15
Getalle 7:16
Getalle 7:17
Getalle 7:18
Getalle 7:19
Getalle 7:20
Getalle 7:21
Getalle 7:22
Getalle 7:23
Getalle 7:24
Getalle 7:25
Getalle 7:26
Getalle 7:27
Getalle 7:28
Getalle 7:29
Getalle 7:30
Getalle 7:31
Getalle 7:32
Getalle 7:33
Getalle 7:34
Getalle 7:35
Getalle 7:36
Getalle 7:37
Getalle 7:38
Getalle 7:39
Getalle 7:40
Getalle 7:41
Getalle 7:42
Getalle 7:43
Getalle 7:44
Getalle 7:45
Getalle 7:46
Getalle 7:47
Getalle 7:48
Getalle 7:49
Getalle 7:50
Getalle 7:51
Getalle 7:52
Getalle 7:53
Getalle 7:54
Getalle 7:55
Getalle 7:56
Getalle 7:57
Getalle 7:58
Getalle 7:59
Getalle 7:60
Getalle 7:61
Getalle 7:62
Getalle 7:63
Getalle 7:64
Getalle 7:65
Getalle 7:66
Getalle 7:67
Getalle 7:68
Getalle 7:69
Getalle 7:70
Getalle 7:71
Getalle 7:72
Getalle 7:73
Getalle 7:74
Getalle 7:75
Getalle 7:76
Getalle 7:77
Getalle 7:78
Getalle 7:79
Getalle 7:80
Getalle 7:81
Getalle 7:82
Getalle 7:83
Getalle 7:84
Getalle 7:85
Getalle 7:86
Getalle 7:87
Getalle 7:88
Getalle 7:89
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36