A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 4

1
En die HERE het met Moses en A„ron gespreek en gesê:
2
Neem die volle getal van die seuns van Kehat op, onder die seuns van Levi uit, volgens hulle geslagte, volgens hulle families,
3
van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig is, om werk by die tent van samekoms te verrig.
4
Dit sal die dienswerk van die seuns van Kehat by die tent van samekoms wees, naamlik die hoogheilige dinge.
5
By die opbreek van die laer moet A„ron en sy seuns kom en die voorhangsel tot bedekking afneem en daarmee die ark van die Getuienis bedek.
6
En hulle moet 'n dekkleed van robbevelle daarop sit en 'n doek, heeltemal van pers stof, daar bo-oor uitsprei en sy draaghoute insteek.
7
Hulle moet ook oor die toonbroodtafel 'n pers doek uitsprei en daarop neersit die skottels en die rookpanne en die bekers en die drankofferkanne; ook moet die altyd-blywende brood daarop wees.
8
Daarna moet hulle 'n skarlaken doek daaroor uitsprei en dit met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en sy draaghoute insteek.
9
Dan moet hulle 'n pers doek neem en die kandelaar tot verligting bedek, met sy lampe en sy snuiters en sy bakkies en al sy oliekanne waarmee hulle daarby diens doen.
10
En hulle moet dit met al sy gereedskap op 'n dekkleed van robbevelle neerlê en dit op die draagbaar sit.
11
En oor die goue altaar moet hulle 'n pers doek uitsprei en dit met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en sy draaghoute insteek.
12
Hulle moet ook al die gereedskap neem waarmee hulle diens in die heiligdom doen, en dit op 'n pers doek neerlê en met 'n dekkleed van robbevelle toemaak en dit op die draagbaar sit.
13
En hulle moet die as van die altaar verwyder en daar 'n purper doek oor uitsprei.
14
En hulle moet al sy gereedskap daarop neersit waarmee hulle daarby diens doen: die vuurpanne, die vurke en die skoppe en die komme, al die gereedskap van die altaar; en hulle moet daar 'n dekkleed van robbevelle oor uitsprei en sy draaghoute insteek.
15
En eers nadat A„ron en sy seuns, by die opbreek van die laer, klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om te dra; maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra van die tent van samekoms.
16
En die toesig van Ele sar, die seun van die priester A„ron, gaan oor die olie vir die kandelaar en die reukwerk van speserye en die voortdurende spysoffer en die salfolie; die toesig oor die hele tabernakel en oor alles wat daarin is: die heiligdom en bybehorende gereedskap.
17
En die HERE het met Moses en A„ron gespreek en gesê:
18
Sorg dat die stam van die geslagte van die Kehatiete nie onder die Leviete uitgeroei word nie.
19
Maar doen vir hulle dit, sodat hulle lewe en nie sterwe nie as hulle na die hoogheilige dinge aankom: A„ron en sy seuns moet ingaan en hulle aanstel elkeen oor sy dienswerk en oor wat hy moet dra.
20
Maar hulle moet nie inkom om vir 'n oomblik die heiligdom te sien nie, sodat hulle nie sterwe nie.
21
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
22
Neem die volle getal op ook van die seuns van Gerson volgens hulle families, volgens hulle geslagte.
23
Jy moet hulle tel van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat verplig is om diens te doen, om dienswerk te verrig by die tent van samekoms.
24
Dit sal die dienswerk van die geslagte van die Gersoniete wees by die diens en by die vervoer:
25
hulle moet die tentdoeke van die tabernakel dra, ook die tent van samekoms, sy dekkleed en die dekkleed van robbevelle wat daar bo-oor is, en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms
26
en die behangsels van die voorhof en die bedekking vir die ingang van die poort van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en hulle lyne sowel as al die gereedskap wat by die bediening daarvan behoort; en alles wat daarvoor gedoen moet word, moet hulle verrig.
27
Die hele dienswerk van die seuns van die Gersoniete -- alles wat hulle moet dra en hulle hele diens -- moet wees volgens die bevel van A„ron en sy seuns; en julle moet hulle al hulle drawerk aanwys om dit waar te neem.
28
Dit is die dienswerk vir die geslagte van die seuns van die Gersoniete by die tent van samekoms; en wat hulle te besorg het, moet plaasvind onder leiding van Itamar, die seun van die priester A„ron.
29
Wat aangaan die seuns van Mer ri -- die moet jy tel volgens hulle geslagte, volgens hulle families.
30
Jy moet hulle tel van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig is, om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig.
31
En dit is wat by hulle drawerk besorg moet word, hulle hele dienswerk by die tent van samekoms: die style van die tabernakel met sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke
32
en die pilare van die voorhof rondom met hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne -- al die gereedskap sowel as alles wat by die bediening daarvan behoort. En die gereedskap wat by hulle drawerk besorg moet word, moet julle met die naam aanwys.
33
Dit is die dienswerk vir die geslagte van die seuns van Mer ri, hulle hele diens by die tent van samekoms onder leiding van Itamar, die seun van die priester A„ron.
34
En Moses en A„ron en die owerstes van die vergadering het die seuns van die Kehatiete getel volgens hulle geslagte en volgens hulle families;
35
van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig was insake die dienswerk by die tent van samekoms.
36
En hulle geteldes was volgens hulle geslagte twee duisend sewe honderd en vyftig.
37
Dit is die geteldes van die geslagte van die Kehatiete, almal wat by die tent van samekoms gedien het, wat Moses en A„ron volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses getel het.
38
En die geteldes van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte en volgens hulle families,
39
van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig was insake die dienswerk by die tent van samekoms --
40
hulle geteldes was volgens hulle geslagte, volgens hulle families, twee duisend ses honderd en dertig.
41
Dit is die geteldes van die geslagte van Gerson se seuns, almal wat by die tent van samekoms gedien het, wat Moses en A„ron volgens die bevel van die HERE getel het.
42
En die geteldes van die geslagte van Mer ri se seuns volgens hulle geslagte, volgens hulle families,
43
van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig was insake die dienswerk by die tent van samekoms --
44
hulle geteldes was volgens hulle geslagte drie duisend twee honderd.
45
Dit is die geteldes van die geslagte van Mer ri se seuns wat Moses en A„ron volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses getel het.
46
Al die getelde Leviete wat Moses en A„ron en die owerstes van Israel getel het, volgens hulle geslagte en volgens hulle families,
47
van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig was om dienswerk te verrig en die werk van vervoer by die tent van samekoms --
48
hulle geteldes was agt duisend vyf honderd en tagtig.
49
Volgens die bevel van die HERE deur tussenkoms van Moses is hulle aangewys elkeen vir sy diens en vir sy drawerk; naamlik die geteldes, soos die HERE Moses beveel het.
Getalle 4:1
Getalle 4:2
Getalle 4:3
Getalle 4:4
Getalle 4:5
Getalle 4:6
Getalle 4:7
Getalle 4:8
Getalle 4:9
Getalle 4:10
Getalle 4:11
Getalle 4:12
Getalle 4:13
Getalle 4:14
Getalle 4:15
Getalle 4:16
Getalle 4:17
Getalle 4:18
Getalle 4:19
Getalle 4:20
Getalle 4:21
Getalle 4:22
Getalle 4:23
Getalle 4:24
Getalle 4:25
Getalle 4:26
Getalle 4:27
Getalle 4:28
Getalle 4:29
Getalle 4:30
Getalle 4:31
Getalle 4:32
Getalle 4:33
Getalle 4:34
Getalle 4:35
Getalle 4:36
Getalle 4:37
Getalle 4:38
Getalle 4:39
Getalle 4:40
Getalle 4:41
Getalle 4:42
Getalle 4:43
Getalle 4:44
Getalle 4:45
Getalle 4:46
Getalle 4:47
Getalle 4:48
Getalle 4:49
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36