A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 34

1
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle in die land Kana„n kom, sal dit die land wees wat aan julle as erfdeel sal val; die land Kana„n volgens sy grense.
3
Julle suidekant dan moet van die woestyn Sin af langs Edom wees; en julle suidelike grens moet aan die oostekant van die einde van die Soutsee af wees;
4
en julle grens moet suid van Skerpioennek swaai en oorloop na Sin toe, totdat dit doodloop suid van Kades-Barn,a; dan moet dit aanloop na Hasar-Addar en oor na Asmon toe.
5
Verder moet die grens swaai van Asmon af na die spruit van Egipte toe, sodat dit by die see doodloop.
6
Aangaande die westelike grens, dit moet vir julle die Groot See saam met sy gebied wees; dit moet julle westelike grens wees.
7
En dit moet julle noordelike grens wees: van die Groot See af moet julle jul grenslyn trek na die berg Hor.
8
Van die berg Hor af moet julle die grenslyn trek tot by die ingang na Hamat; en die grens moet doodloop by Sedad.
9
Dan moet die grens aanloop na Sifron toe, en dit moet doodloop by Hasar-Enan. Dit moet julle noordelike grens wees.
10
Verder moet julle as jul oostelike grens die lyn trek van Hasar-Enan af na Sefam toe.
11
En die grens moet afloop van Sefam af na Ribla toe, oos van Ajin; dan moet die grens afloop en skrams oor die hange van die meer Kinn,ret gaan, aan die oostekant.
12
Verder moet die grens afloop na die Jordaan totdat dit doodloop by die Soutsee. Dit moet vir julle die land wees volgens sy grense rondom.
13
En Moses het aan die kinders van Israel bevel gegee en gesê: Dit is die land wat julle deur die lot as erfdeel sal verwerwe, wat die HERE beveel het om aan die nege stamme en aan die halwe stam te gee.
14
Want die stam van die kinders van die Rubeniete volgens hulle families en die stam van die kinders van die Gadiete volgens hulle families en die halwe stam van Manasse het al ontvang -- hulle het hul erfdeel ontvang.
15
Die twee stamme en die halwe stam het hulle erfdeel aan die oostekant van die Jordaan van J,rigo, teen sonop, ontvang.
16
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
17
Dit is die name van die manne wat vir julle die land as erfenis moet verdeel: die priester Ele sar en Josua, die seun van Nun.
18
Daarby moet julle uit elke stam een owerste neem om die land as erfenis te verdeel.
19
En dit is die name van die manne: van die stam van Juda -- Kaleb, die seun van Jefunne;
20
en van die stam van S¡meon se kinders -- S,muel, die seun van Ammihud;
21
van die stam van Benjamin -- El¡dad, die seun van Kislon;
22
en van die stam van Dan se kinders as owerste -- Bukki, die seun van Jogli;
23
van die kinders van Josef: van die stam van Manasse se kinders as owerste -- H nniël, die seun van Efod;
24
en van die stam van Efraim se kinders as owerste -- K,muel, die seun van Siftan;
25
en van die stam van S,bulon se kinders as owerste -- El¡safan, die seun van Parnag;
26
en van die stam van Issaskar se kinders as owerste -- P ltiël, die seun van Assan;
27
en van die stam van Aser se kinders as owerste -- Ah¡hud, die seun van Selomi;
28
en van die stam van N ftali se kinders as owerste -- Ped el, die seun van Ammihud.
29
Dit is hulle aan wie die HERE bevel gegee het om die erfenis vir die kinders van Israel in die land Kanaän te verdeel.
Getalle 34:1
Getalle 34:2
Getalle 34:3
Getalle 34:4
Getalle 34:5
Getalle 34:6
Getalle 34:7
Getalle 34:8
Getalle 34:9
Getalle 34:10
Getalle 34:11
Getalle 34:12
Getalle 34:13
Getalle 34:14
Getalle 34:15
Getalle 34:16
Getalle 34:17
Getalle 34:18
Getalle 34:19
Getalle 34:20
Getalle 34:21
Getalle 34:22
Getalle 34:23
Getalle 34:24
Getalle 34:25
Getalle 34:26
Getalle 34:27
Getalle 34:28
Getalle 34:29
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36