A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 31

1
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
2
Neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete; daarna sal jy by jou volksgenote versamel word.
3
Daarop het Moses met die volk gespreek en gesê: Laat manne uit julle midde hul vir die oorlog wapen, dat hulle teen M¡dian kan trek om die wraakgerig van die HERE aan M¡dian te voltrek.
4
duisend vir elke stam van al die stamme van Israel moet julle na die oorlog stuur.
5
Toe is daar uit die duisende van Israel duisend vir elke stam gelewer, twaalf duisend wat vir die oorlog gewapen was.
6
En Moses het hulle na die oorlog gestuur, duisend vir elke stam, hulle en P¡nehas, die seun van die priester Ele sar, na die oorlog, met die heilige voorwerpe en die trompette by hom om alarm te blaas.
7
En hulle het oorlog toe getrek teen M¡dian, soos die HERE Moses beveel het, en al die manlike persone gedood.
8
Ook het hulle die konings van M¡dian gedood by die wat hulle verslaan het: Ewi en Rekem en Sur en Hur en Reba, die vyf konings van M¡dian; ook het hulle B¡leam, die seun van Beor, met die swaard gedood.
9
Maar die kinders van Israel het die vroue van die Midianiete en hulle kinders as gevangenes weggevoer, en al hulle lasdiere en al hulle vee en al hulle rykdom geroof.
10
Verder, al hulle stede in hulle woonplekke en al hulle laers het hulle met vuur verbrand
11
en al die roof geneem en al die buit, mense en diere.
12
Daarna het hulle die gevangenes en die buit en die roof na Moses en die priester Ele sar en na die vergadering van die kinders van Israel gebring in die laer, in die vlaktes van Moab wat by die Jordaan van J,rigo is.
13
En toe Moses en die priester Ele sar en al die owerstes van die vergadering hulle buitekant die laer tegemoetgaan,
14
het Moses kwaad geword vir die aanvoerders van die leër, die owerstes oor duisend en die owerstes oor honderd wat van die veldtog af gekom het.
15
En Moses het vir hulle gesê: Het julle al die vroue laat lewe?
16
Kyk, hulle was, deur die raad van B¡leam, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.
17
Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.
18
Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.
19
En julle, slaan sewe dae lank 'n kamp op buitekant die laer; elkeen wat 'n mens gedood en elkeen wat aan 'n gesneuwelde geraak het -- julle moet jul op die derde dag en op die sewende dag ontsondig, julle en jul gevangenes.
20
Ook moet julle al die klere en elke ding van leer en alles wat van bokhaar gemaak is, en elke ding van hout ontsondig.
21
En die priester Ele sar het aan die krygsmanne wat na die oorlog getrek het, gesê: Dit is die wetsinsetting wat die HERE Moses beveel het.
22
Net die goud en die silwer, die koper, die yster, die tin en die lood --
23
elke ding wat in die vuur kan kom -- moet julle deur die vuur laat deurgaan, en dit sal rein wees; ewenwel moet dit deur reinigingswater ontsondig word; maar alles wat nie in die vuur kan kom nie, moet julle deur die water laat deurgaan.
24
Julle moet ook jul klere op die sewende dag was; dan sal julle rein wees; en daarna mag julle in die laer kom.
25
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
26
Neem die volle getal op van wat as buit weggevoer is, van mense en van diere, jy en die priester Ele sar en die familiehoofde van die vergadering;
27
en verdeel die buit tussen die wat met die oorlog te doen gehad het, wat op kommando uitgetrek het, ,n die hele vergadering.
28
En hef 'n bydrae vir die HERE van die krygsmanne wat na die oorlog uitgetrek het -- een uit elke vyf honderd -- van die mense en van die beeste en van die esels en van die kleinvee.
29
Van hulle helfte moet julle dit neem, en gee dit aan die priester Ele sar as 'n offergawe aan die HERE.
30
Maar uit die helfte van die kinders van Israel moet jy een neem, uitgehaal uit elke vyftig, uit die mense, uit die beeste, uit die esels en die kleinvee, uit al die diere; en jy moet dit aan die Leviete gee wat die diens by die tabernakel van die HERE waarneem.
31
En Moses en die priester Ele sar het gedoen soos die HERE Moses beveel het.
32
En die buit, die oorskot van die roof wat die krygsmanne geneem het, was ses honderd vyf en sewentig duisend stuks kleinvee;
33
en twee en sewentig duisend beeste;
34
en een en sestig duisend esels;
35
en mensesiele, uit die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, al die siele was twee en dertig duisend.
36
En die helfte, die deel van hulle wat na die oorlog uitgetrek het, was in getal drie honderd sewe en dertig duisend vyf honderd stuks kleinvee.
37
En die bydrae aan die HERE uit die kleinvee was ses honderd vyf en sewentig.
38
En die beeste was ses en dertig duisend, en die bydrae daarvan aan die HERE twee en sewentig.
39
En die esels was dertig duisend vyf honderd, en die bydrae daarvan aan die HERE een en sestig.
40
En mensesiele was sestien duisend, en die bydrae daarvan aan die HERE twee en dertig siele.
41
En Moses het aan die priester Ele sar die bydrae gegee wat as offergawe aan die HERE bestem was, soos die HERE Moses beveel het.
42
En uit die helfte van die kinders van Israel wat Moses van die vegsmanne afgedeel het --
43
die helfte van die vergadering uit die kleinvee was drie honderd sewe en dertig duisend vyf honderd;
44
en die beeste was ses en dertig duisend;
45
en die esels dertig duisend vyf honderd;
46
en mensesiele sestien duisend --
47
uit die helfte van die kinders van Israel het Moses geneem -- van wat uitgehaal was, een uit elke vyftig, van mense en van diere -- en hy het dit aan die Leviete gegee wat die diens by die tabernakel van die HERE waarneem, soos die HERE Moses beveel het.
48
Toe het die aanvoerders oor die duisende van die leër, die owerstes oor duisend en die owerstes oor honderd, nader gekom na Moses
49
en aan Moses gesê: U dienaars het die volle getal van die krygsmanne opgeneem wat onder ons bevel was, en daarvan word nie een vermis nie.
50
Daarom bring elkeen van ons as offer aan die HERE wat hy aan goue goed gevind het: armkettings en armbande, vingerringe, oorringe en halssierade, om versoening te doen vir ons siele voor die aangesig van die HERE.
51
Toe het Moses en die priester Ele sar die goud, allerhande kunsvoorwerpe, van hulle aangeneem.
52
En al die goud van die offergawe wat hulle aan die HERE afgegee het, was sestien duisend sewe honderd en vyftig sikkels, afkomstig van die owerstes oor duisend en die owerstes oor honderd.
53
Die krygsmanne het elkeen na welgevalle buitgemaak.
54
So het Moses en die priester Ele sar dan die goud van die owerstes oor duisend en oor honderd aangeneem en dit in die tent van samekoms gebring om die kinders van Israel voor die aangesig van die HERE in gedagtenis te bring.
Getalle 31:1
Getalle 31:2
Getalle 31:3
Getalle 31:4
Getalle 31:5
Getalle 31:6
Getalle 31:7
Getalle 31:8
Getalle 31:9
Getalle 31:10
Getalle 31:11
Getalle 31:12
Getalle 31:13
Getalle 31:14
Getalle 31:15
Getalle 31:16
Getalle 31:17
Getalle 31:18
Getalle 31:19
Getalle 31:20
Getalle 31:21
Getalle 31:22
Getalle 31:23
Getalle 31:24
Getalle 31:25
Getalle 31:26
Getalle 31:27
Getalle 31:28
Getalle 31:29
Getalle 31:30
Getalle 31:31
Getalle 31:32
Getalle 31:33
Getalle 31:34
Getalle 31:35
Getalle 31:36
Getalle 31:37
Getalle 31:38
Getalle 31:39
Getalle 31:40
Getalle 31:41
Getalle 31:42
Getalle 31:43
Getalle 31:44
Getalle 31:45
Getalle 31:46
Getalle 31:47
Getalle 31:48
Getalle 31:49
Getalle 31:50
Getalle 31:51
Getalle 31:52
Getalle 31:53
Getalle 31:54
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36